PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Choroba Hashimoto, będąca najczęstszą przyczyną niedoczynności tarczycy, może objawiać się licznymi niespecyficznymi objawami. Wśród nich można wyróżnić takie, które dotyczą narządu ruchu: bóle mięśni, stawów, sztywność czy drętwienie. Objawy te znacząco obniżają jakość życia chorych, dlatego wymagają kompleksowego leczenia. Celem niniejszej pracy była analiza objawów ze strony narządu ruchu u kobiet z chorobą Hashimoto, a także ocena częstości korzystania przez pacjentki z pomocy fizjoterapeuty i skuteczności stosowanych metod

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono na grupie 123 kobiet, u których zdiagnozowano chorobę Hashimoto. Jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankie- ty własnego autorstwa, składający się z 59 pytań dotyczących danych demograficznych, informacji na temat choroby Hashimoto, występowania objawów ze strony narządu ruchu, a także korzystania z pomocy fizjoterapeuty. Uzyskane dane przeanalizowano za pomocą programu Statistica 13

Wyniki:
Niemal wszystkie badane osoby doświadczyły dolegliwości ze strony narządu ruchu. Najczęściej były to dolegliwości bólowe stawów, mięśni oraz osłabienie siły mięśniowej. Ponad połowa respondentek korzystała z pomocy fizjoterapeuty, a prawie 80% deklarowała taką potrzebę. Za najbardziej efektywne i pomocne uznane zostały masaż, mobilizacja tkanek miękkich oraz krioterapia.

Wnioski:
Z powodu powszechności objawów ze strony narządu ruchu u osób z chorobą Hashimoto występuje w tej grupie pacjentów duże zapotrzebowanie oraz chęć korzystania z usług fizjoterapeuty. Wykazany w pracy pozytywny wpływ na zmniejszenie bądź też całkowite ustąpienie dolegliwości ze strony narządu ruchu pokazuje, że fizjoterapia może być ważnym elementem walki z tą chorobą.


Introduction and objective:
Hashimoto’s disease, the most common cause of hypothyroidism, may present a variety of non-specific symptoms, including those related to the musculoskeletal system, such as pain in muscles, joints, stiffness or numbness. These symptoms significantly reduce the quality of life of patients and, therefore, require comprehensive treatment. The aim of this study was to analyze the musculoskeletal symptoms in women with Hashimoto’s disease, as well as to assess the frequency of using the support of a physiotherapist by patients, and to evaluate the effectiveness of the methods used

Material and methods:
The research was carried out in a group of 123 women diagnosed with Hashimoto’s disease. The research tool was an author-constructed questionnaire consisting of 59 items concerning demographic data, information on Hashimoto’s disease, the occurrence of musculoskeletal symptoms, as well as questions about whether and how often they made use of the support of a physiotherapist. The obtained data were analyzed using the software Statistica 13

Results:
Almost all respondents experienced complaints on the part of the musculoskeletal system. The most common symptoms were joint and muscle pain, and muscle weakness. More than a half of the respondents used the support of a physiotherapist, and almost 80% declared such a need. Massage, soft tissue mobilization and cryotherapy were considered the most effective and helpful

Conclusions:
Due to the prevalence of musculoskeletal symptoms in patients with Hashimoto’s disease, there is a great need and willingness to use support of a physiotherapist. The study demonstrates a positive effect of physiotherapy on the reduction or complete resolution of musculoskeletal disorders, and confirms that physiotherapy can be an important element in treatment of the disease.

Gluza M, Balcerzyk A, Nowakowska I. Objawy ze strony układu ruchu oraz ocena skuteczności postępowania fizjoterapeutycznego w chorobie Hashimoto. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(2): 178–183. doi: 10.26444/monz/145975
 
REFERENCJE (16)
1.
Popławska-Kita A. Nowe aspekty genetyczne i autoimmunologiczne limfocytarnego zapalenia tarczycy typu Hashimoto. Białystok: Uniwersytet Medyczny; 2013.
 
2.
Kocbuch K, Grdeń M. Autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto. In: Podgórska M, Wolska-Adamczyk A, editor. Wieloaspektowość pracy kosmetologa. Gdańsk – Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie; 2017. p. 116–127.
 
3.
Kus K, Zielińska K, Zaprutko T, et al. Choroba Hashimoto – Efektywność diety bezglutenowej. Pol Prz Nauk Zdr. 2016; 4(49): 370–376.
 
4.
Myśliwiec J. Choroba Hashimoto. Med Dypl. 2018; 27(2): 13–17.
 
5.
Ratajczak AE, Moszak M, Grzymisławski M. Zalecenia żywieniowe w niedoczynności tarczycy i chorobie Hashimoto. Piel Zdr Publ. 2017;7(4): 305–311.
 
6.
Salitra M. Jak planować postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych na Hashimoto. Wiedza i Praktyka; 2019.
 
7.
Przygodzka M. Zespół przypominający zapalenie wielomięśniowe (polymyositis-like syndrom) oraz inne objawy ze strony układu ruchu w przebiegu chorób tarczycy. Reumatologia. 2006; 44(6): 349–352.
 
8.
Czuszyńska Z. Dolegliwości mięśniowo-stawowe jako pierwszy objaw kliniczny niedoczynności tarczycy. Forum Med Rodz. 2007; 1(1): 69–71.
 
9.
Kruszyna J, Świtoń A. Postępowanie fizjoterapeutyczne w bólach pochodzenia mięśniowego w odcinku szyjno-piersiowym kręgosłupa. Rehabil Prakt. 2016; 4: 8–12.
 
10.
Tomczewska J. Choroba Hashimoto, a współistnienie innych chorób w tym dermatoz. Gab Pryw. 2019; 26(1): 7–12.
 
11.
Duyff R, Van den Bosch J, Laman M, et al. Neuromuscular findings in thyroid dysfunction: a prospective clinical and electrodiagnostic study. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2000; 68: 750–755. http://dx.doi. org/10.1136/jnnp.68.6.750.
 
12.
Cakir M, Levendoglu F, Kiyici A, et al. Serum CXCL10 levels and neuromuscular manifestations in patients with autoimmune thyroid diseases. Autoimmunity. 2011; 44(6): 496–503. https://doi.org/10.3109. /08916934.2011.561818.
 
13.
Jordan B, Uer O, Buchholz T, et al. Physical fatigability and muscle painin patients with Hashimoto thyroiditis. J Neurol. 2021; 268: 2441–2449. https://doi.org/10.1007/s00415....
 
14.
Wilk I. Zastosowanie masażu leczniczego w dolegliwościach bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Puls Uczelni. 2014; 8(2): 28–32.
 
15.
Wilk I. Zastosowanie masażu leczniczego w przypadku dolegliwości bólowych odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa – opis przypadku. Puls Uczelni. 2015; 9(2): 24–27.
 
16.
Wilk I. Zastosowanie masażu leczniczego w zespole cieśni kanału nadgarstka. Puls Uczelni. 2015; 9(1): 21–23.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top