PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Karmienie piersią jest najbardziej naturalnym i optymalnym sposobem na zapewnienie pełni zdrowia i prawidłowego rozwoju każdego noworodka oraz niemowlęcia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) sugeruje wyłączne karmienie piersią do ukończenia przez dziecko 6. miesiąca życia i jego utrzymanie ze stopniowym rozszerzaniem diety do ukończenia przez dziecko lat 2 i dłużej. Celem pracy było sprawdzenie, jakie postawy wobec karmienia piersią przejawiają kobiety w ciąży i ich partnerzy przygotowujący się do porodu w szkole rodzenia.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego w formie kwestionariusza online wśród 250 kobiet i 37 mężczyzn, uczestników zajęć w szkołach rodzenia. Pierwszą część ankiety stanowiło 19 pytań dotyczących danych socjodemograficznych badanych: wieku, płci, warunków materialnych, źródeł wiedzy dotyczących karmienia piersią, a także upodobań osobistych odnośnie do sposobu karmienia dzieci. Drugą część stanowił standaryzowany kwestionariusz The Iowa Infant Feeding Attitude Scale, którego celem była ocena stanu wiedzy i postaw osób ankietowanych wobec karmienia piersią.

Wyniki:
Pozytywne nastawienie wobec karmienia piersią charakteryzowało 30% ankietowanych. Postawę naturalną miało 63,2% badanych, a negatywną – 6,8% osób. W grupie kobiet odsetek osób, które miały pozytywny stosunek do karmienia piersią, był wyższy, niż wśród mężczyzn (p < 0,001).

Wnioski:
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że najczęstszą postawą, jaką przejawiają przyszli rodzice w stosunku do karmienia piersią, jest postawa neutralna. Osoby o pozytywnym nastawieniu do tego rodzaju karmienia dominują w grupie kobiet. Uczestnictwo w zajęciach szkoły rodzenia zmniejsza negatywne nastawienie do karmienia piersią, wspierając tym samym rozwój korzystnych postaw wobec karmienia naturalnego (neutralnych i pozytywnych).


Introduction and objective:
Breastfeeding is the most natural and optimal way to ensure full health and proper development of any newborn or infant. The World Health Organization (WHO) suggests exclusive breastfeeding until the child is 6 months old and maintaining it with gradual expansion of the diet up to the age of 2 and beyond. The purpose of this study was to examine what attitudes towards breastfeeding characterize pregnant women and their partners preparing for childbirth in a childbirth school.

Material and methods:
The study was conducted using a diagnostic survey in the form of an on-line questionnaire among 250 women and 37 men attending a childbirth school. The first part of the questionnaire consisted of 19 questions concerning the respondents’ socio-demographic data: age, gender, material standard, sources of knowledge concerning breastfeeding, and personal preferences regarding the method of feeding children. The second part was The Iowa Infant Feeding Attitude Scale, designed to assess the knowledge and attitudes of the respondents towards breastfeeding.

Results:
Positive attitude towards breastfeeding characterized 30% of the respondents, 63.2% of them showed a natural attitude, whereas 6.8% – a negative attitude. Among women, the percentage of those who had a positive attitude towards breastfeeding was higher than among men (p<0.001).

Conclusions:
Based on the results of research it was found that the most common attitude displayed by parents-to-be towards breastfeeding is a neutral one. Persons with positive attitudes towards this method of feeding dominated in the group of women. Participation in childbirth school classes favours the reduction of negative attitudes towards breastfeeding, thus supporting the development of favourable attitudes towards natural feeding (neutral and positive).

Doroszewska A, Chojecka I, Bałanda-Bałdyga A, Pilewska-Kozak AB. Postawy kobiet w ciąży i ich partnerów wobec karmienia piersią. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(2): 172–177. doi: 10.26444/monz/147518
 
REFERENCJE (25)
1.
Bosi ATB, Eriksen KG, Sobko T, et al. Breastfeeding practices and policies in WHO European Region Member States. Public Health Nutr. 2016; 19: 753–764.
 
2.
Szajewska H, Socha P, Horvath A, et al. Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Stand Med Pediatr. 2014; 3: 321–338.
 
3.
Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services. WHO 2017. https://apps.who.int/iris/hand....
 
4.
Cato K, Sylvén SM, Henriksson HW, et al. Breastfeeding as a balancing act-Pregnant Swedish women’s voices on breastfeeding. Int Breastfeed J. 2020; 15: 16–19.
 
5.
Brahm P, Valdés V. Benefits of breastfeeding and risks associated with not breastfeeding. Rev Chil Pediatr. 2017; 88(1):15–21.
 
6.
Gertosio C, Meazza C, Pagani S, et al. Breastfeeding and its gamut of benefits. Minerva Pediatr. 2016; 68(3): 201–212.
 
7.
Binns C, Lee M, Low W, et al. Guidelines for Complementary Feeding of Infants in the Asia Pacific Region: APACPH Public Health Nutrition Group. Asia Pac J Public Health. 2020; 32(4): 179–187.
 
8.
Lyons K, Ryan C, Dempsey E, et al. Brest milk, a source of beneficial microbes and associated benefits for infant health. Nutriens. 2020; 12(4): 1039.
 
9.
Isaacs EB, Fischl BR, Quinn BT, et al. Impact of breast milk on intelligence quotient, brain size, and white matter development. Pediatr Res. 2010; 67(4): 357–362.
 
10.
de la Mora A, Russell DW, Dungy CI, Losch M, Dusdieker L. The Iowa Infant Feeding Attitude Scale: Analysis of reliability and validity. J App Soc Psychol. 1999; 29 (11): 2362–2380.
 
11.
Chambers JA, McInnes RJ, Hoddinott P, et al. A systematic review of measures assessing mothers’ knowledge, attitudes, confidence and satisfaction towards breastfeeding. Breastfeed Rev. 2007; 15(3): 17–25.
 
12.
Jessri M, Farmer A P, Maximova K, et al. Predictors of exclusive breastfeeding: Observations from the Alberta pregnancy outcomes and nutrition (APrON) study. BMC Pediatr. 2013; 13: 77. doi: 10.1186/1471-2431-13-77.
 
13.
Brown A, Davies R. Fathers’ experiences of supporting breastfeeding: challenges for breastfeeding promotion and education. Matern Child Nutr. 2014; 10: 510–526.
 
14.
Chih H, Betts K, Scott J, Alati R. Maternal depressive symptoms and infant feedind practices at hospital discharge: finding from the Born in Queensland study. Matern Child Health J. 2021; 25(3): 385–391.
 
15.
Bartick M, Schwarz EB, Green BD, et al. Suboptimal breastfeeding in the United States: Maternal and pediatric health outcomes and costs. Matern Child Nutr. 2017; 13(1): e12366. doi: 10.1111/mcn.12366.16.
 
16.
Hairston IS, Handelzalts JE, Lehman-Inbar T, et al. Mother-infant bonding is not associated with feeding type: a community study. BMC Pregnancy Childbirth. 2019; 19(1): 125. doi: 10.1186/s12884-019-2264-0.
 
17.
Bień A, Kozak A, Rzońca E, et al. Opinions and attitudes of women towards breastfeeding. Journal of Education, Health and Sport, 2017; 7(8): 1258–1271.
 
18.
Russell K, Ali A. Public Attitudes Toward Breastfeeding in Public Places in Ottawa, Canada. J Hum Lact. 2017; 33(2): 401–408.
 
19.
Olejnik A, Adamczewska A, Kossakowska K. Karmienie piersią w miejscach publicznych w opinii kobiet. Hygeia Public Health. 2018; 53(3): 275–282.
 
20.
Vanderlinden K, Buffel V, Van de Putte B, et al. Motherhood in Europe: An examination of parental leave regulations and breastfeeding policy influences on breastfeeding initiation and duration. Soc Sci. 2020; 9: 222. https://doi.org/10.3390/socsci....
 
21.
Mohammadpour M, Charandabi S, Malakouti J, et al. The effect counseling on fathers’ stress and anxiety during pregnancy: a randomized controlled clinical trial. BMC Psychiatry. 2021; 21: 208. doi: 10.1186/s12888-021-03217-y.
 
22.
Mannion C, Hobbs A, McDonald S, et al. Maternal perceptions of partner support during breastfeeding. Int Breastfeed J. 2013; 8: 4. http://www.internationalbreast....
 
23.
Al Furaikh SS, Ganapathy T. First time expectant fathers’ perspectives on breastfeeding. MJMR, 2018; 2(2): 80–87. https://doi: 10.31674/mjmr.2018.v02i02.012.
 
24.
Bień A, Kulaesza-Brończyk B, Przestrzelska M, Iwanowicz-Palus G, Ćwiek D. The attitudes of polish women towards breastfeeding based on the Iowa Infant Feeding Attitude Scale (IIFAS). Nutrients. 2021; 13: 4338.
 
25.
Masho SW, Morris MR, Wallenborn JT. Role of Marital Status in the Association between Prepregnancy Body Mass Index and Breastfeeding Duration. Women’s Health Issues. 2016; 26: 468–475. doi: 10.1016/j.whi.2016.05.004.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top