PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Wprowadzenie i cel pracy. Jakość życia związana ze stanem zdrowia jest uważana za istotną dla oceny stanu zdrowia w przypadku wielu chorób. U pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym z chorobą zwyrodnieniową stawów, należy stosować regularne pomiary jakości życia, ponieważ choroba w miarę postępu prowadzi do deficytów funkcjonalnych i bólu. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy subiektywnym zaangażowaniem pacjentów w rehabilitację pooperacyjną a jakością ich życia po artroskopowym leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego.

Materiał i metody:
Materiał i metody. Badaniem objęto 95 pacjentów po zabiegu artroskopii stawu kolanowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów. Narzędzie badawcze składało się z 3 części: Mini-OAKHQOL, autorskiego kwestionariusza do oceny zaangażowania pacjentów w rehabilitację oraz kwestionariusza przeznaczonego do zebrania cech socjodemograficznych.

Wyniki:
Wyniki. Analiza wykazała, że respondenci najlepiej pełnili funkcję w obszarze wsparcia społecznego, a najgorzej w zakresie aktywności fizycznej. Większe zaangażowanie pacjentów w rehabilitację pooperacyjną podniosło ich jakość życia w sferze aktywności fizycznej i wsparcia społecznego, ale zmniejszyło ich aktywność zawodową. Korzystanie z urządzeń wspomagających obniżało jakość życia respondentów w zakresie wsparcia społecznego, planowania długoterminowego i wychodzenia na zewnątrz.

Wnioski:
Wnioski. Aby poprawić długoterminowe wyniki leczenia i jakość życia w wielu aspektach, konieczne jest zaangażowanie pacjentów w rehabilitację, zrozumienie przez nich działań wspomagających w rehabilitacji oraz stosowanie urządzeń wspomagających. Profesjonalna edukacja pacjentów powinna być stale prowadzona jako ważny aspekt procesu terapeutycznego i dla poprawy wyników leczenia.


Introduction and objective:
Quality of life associated with health is regarded as an essential rating of health in many illnesses. In patients with chronic diseases, including arthritis, regular quality of life measurements should be used because the disease leads to functional deficits and pain as it progresses. The aim of this study was to evaluate the relationship between patients’ subjective involvement in postoperative rehabilitation and their quality of life after arthroscopic treatment for the osteoarthritic knee.

Material and methods:
This study included 95 patients after knee arthroscopy surgery in the course of osteoarthritis. The research tool consists of 3 parts: The Mini-OAKHQoL, the authors’ questionnaire for assessing patients' involvement in rehabilitation, and a questionnaire intended for collecting the sociodemographic characteristics.

Results:
The analysis showed that the respondents had the best function in the area of social support and the worst regarding physical activity. Higher patient involvement in postoperative rehabilitation increased quality of life in the physical activity and social support domains but decreased their professional activity. Using supportive devices decreased respondents’ quality of life in terms of social support, long-term planning, and going outside.

Conclusions:
To improve long-term treatment results and quality of life in many aspects, patients' involvement in rehabilitation, understanding supportive activities in rehabilitation, and using supporting devices are necessary. Professional educational activity should be continually implemented as an important aspect of the therapeutic process and for the improvement of treatment outcomes.

Pawlak ND, Serafin L, Czarkowska-Pączek B. Relationship between patients’ subjective involvement in postoperative rehabilitation and quality of life after arthroscopic treatment for osteoarthritic knee – cross-sectional study. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(1): 63–69. doi: 10.26444/monz/143835
 
REFERENCJE (31)
1.
Theofilou P. Quality of Life: Definition and Measurement. Eur J Psychol. 2013; 9(1): 150–62. doi: 10.5964/ejop.v9i1.337.
 
2.
Goetz C, Ecosse E, Rat AC, Pouchot J, Coste J, Guillemin F. Measurement properties of the osteoarthritis of knee and hip quality of life OAKHQOL questionnaire: an item response theory analysis. Rheumatol. (Oxford). 2011; 50(3): 500–5. doi: 10.1093/rheumatology/keq357. Epub 2010.
 
3.
Briani RV, Ferreira AS, Pazzinatto MF, Pappas E, De Oliveira Silva D, Azevedo FM. What interventions can improve quality of life or psychosocial factors of individuals with knee osteoarthritis? A systematic review with meta-analysis of primary outcomes from randomised controlled trials. Br J Sports Med. 2018; 52(16): 1031–1038. doi: 10.1136/bjsports-2017-098099.
 
4.
Moshki M, Hashemizadeh H, Khajavi A, Minaee S, Vakilian F. Content Comparison of Health-Related Quality of Life Measures in Heart Failure Based on the International Classification of Functioning, Disability, and Health: A Systematic Review Protocol. J Tehran Heart Cent. 2018; 13(3): 144–152. PMID: 30745929; PMCID: PMC6368918.
 
5.
Kawano MM, Araújo IL, Castro MC, Matos MA. Assessment of quality of life in patients with knee osteoarthritis. Acta Ortop Bras. 2015; 23(6): 307–10. doi: 10.1590/1413-785220152306150596. PMID: 27057143.
 
6.
Trăistaru MR, Kamal D, Maria DT, Zorilă MV, Alexandru DO, Rogoveanu OC, Radu M, Kamal KC. Complex evaluation in patients with knee osteoarthritis. Rom J Morphol Embryol. 2019; 60(1): 167–174. PMID: 31263841.
 
7.
Abbott JH, Usiskin IM, Wilson R, Hansen P, Losina E. The quality-of-life burden of knee osteoarthritis in New Zealand adults: A model-based evaluation. PLoS One. 2017; 12(10): e0185676. doi: 10.1371/journal.pone.0185676. PMID: 29065119; PMCID: PMC5655469.
 
8.
Radulovic TN, Lazovic M, Jandric S, Bucma T, Cvjetkovic DD, Manojlovic S. The Effects of Continued Rehabilitation After Primary Knee Replacement. Med Arch. 2016; 70(2): 131–4. doi: 10.5455/medarh.2016.70.131–134. Epub 2016 Apr 1. PMID: 27147789; PMCID: PMC4851500.
 
9.
Basedow M, Hibbert P, Hooper T, Runciman W, Esterman A. Australians with osteoarthritis: satisfaction with health care providers and the perceived helpfulness of treatments and information sources. J Multidiscip Healthc. 2016; 9: 387–94. doi: 10.2147/JMDH.S110751. PMID: 27578982; PMCID: PMC5001666.
 
10.
Pellisé F, Vila-Casademunt A, Ferrer M, Domingo-Sabat M, Bagó J, Pérez-Grueso FJ, Alanay A, Mannion AF, Acaroglu E. European Spine Study Group, ESSG. Impact on health related quality of life of adult spinal deformity (ASD) compared with other chronic conditions. Eur Spine J. 2015; 24(1): 3–11. doi: 10.1007/s00586-014-3542-1. Epub 2014 Sep 14. PMID: 25218732.
 
11.
Epstein J, Osborne RH, Elsworth GR, Beaton DE, Guillemin F. Cross-cultural adaptation of the Health Education Impact Questionnaire: experimental study showed expert committee, not back-translation, added value. J Clin Epidemiol. 2015; 68(4): 360–9. doi: 10.1016/j.jclinepi.2013.07.013. Epub 2013 Sep 29. PMID: 24084448.
 
12.
Epstein J, Santo RM, Guillemin F. A review of guidelines for cross-cultural adaptation of questionnaires could not bring out a consensus. J Clin Epidemiol. 2015; 68(4): 435–41. doi: 10.1016/j.jclinepi.2014.11.021. Epub 2014 Dec 17. PMID: 25698408.
 
13.
Abdul Kadir A, Mohd Arif MF, Ishak A, Hassan II, Mohd Noor N. Adaptation and Validation of the Malay Version of the Osteoarthritis Knee and Hip Quality of Life Questionnaire among Knee Osteoarthritis Patients. Biomed Res Int. 2018; 2018: 4329751. doi: 10.1155/2018/4329751. PMID: 29955601; PMCID: PMC6000845.
 
14.
Guillemin F, Rat AC, Goetz C, Spitz E, Pouchot J, Coste J. The Mini-OAKHQOL for knee and hip osteoarthritis quality of life was obtained following recent shortening guidelines. J Clin Epidemiol. 2016; 69: 70–8. doi: 10.1016/j.jclinepi.2015.06.010. Epub 2015 Jun 22. Erratum in: J Clin Epidemiol. 2017 Sep; 89: 240–241. PMID: 26111768.
 
15.
Gonzalez Sáenz de Tejada M, Bilbao A, Herrera C, García L, Sarasqueta C, Escobar A. Validation of the Mini-OAKHQOL for use in patients with osteoarthritis in Spain. Clin Rheumatol. 2017; 36(8): 1855–1864. doi: 10.1007/s10067-017-3611-z. Epub 2017 Mar 28. PMID: 28353088.
 
16.
Maneesriwongul W, Dixon JK. Instrument translation process: a methods review. J Adv Nurs. 2004; 48(2):175–86. doi: 10.1111/j.1365-2648.2004.03185.x. PMID: 15369498.
 
17.
Green SB. How Many Subjects Does It Take To Do A Regression Analysis. Multivariate Behav Res. 1991; 26(3): 499–510. doi: 10.1207/s15327906mbr2603_7. PMID: 26776715.
 
18.
VanVoorhis, Carmen R Wilson, Betsy L Morgan. Understanding Power and Rules of Thumb for Determining Sample Size. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology 2007; 3(2). doi: 10.20982/tqmp.03.2.p043.
 
19.
Rat AC, Coste J, Pouchot J, Baumann M, Spitz E, Retel-Rude N, Le Quintrec JS, Dumont-Fischer D, Guillemin F. OAKHQOL: a new instrument to measure quality of life in knee and hip osteoarthritis. J Clin Epidemiol. 2005; 58(1): 47–55. doi: 10.1016/j.jclinepi.2004.04.011. PMID: 15649670.
 
20.
Vitaloni M, Botto-van Bemden A, Sciortino Contreras RM, Scotton D, Bibas M, Quintero M, Monfort J, Carné X, de Abajo F, Oswald E, Cabot MR, Matucci M, du Souich P, Möller I, Eakin G, Verges J. Global management of patients with knee osteoarthritis begins with quality of life assessment: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2019; 20(1): 493. doi: 10.1186/s12891-019-2895-3. PMID: 31656197; PMCID: PMC6815415.
 
21.
Niemeläinen M, Moilanen T, Huhtala H, Eskelinen A. Outcome of knee arthroplasty in patients aged 65 years or less: a prospective study of 232 patients with 2-year follow-up. Scand J Surg. 2019; 108(4): 313–320. doi: 10.1177/1457496918816918. Epub 2018 Dec 6. PMID: 0522409.
 
22.
Dervin GF, Stiell IG, Rody K, Grabowski J. Effect of arthroscopic débridement for osteoarthritis of the knee on health-related quality of life. J Bone Joint Surg Am. 2003; 85(1): 10–9. doi: 10.2106/00004623-200301000-00003. PMID: 12533566.
 
23.
Ardern CL, Österberg A, Sonesson S, Gauffin H, Webster KE, Kvist J. Satisfaction With Knee Function After Primary Anterior Cruciate Ligament Reconstruction Is Associated With Self-Efficacy, Quality of Life, and Returning to the Preinjury Physical Activity. Arthroscopy. 2016; 32(8): 1631–1638.e3. doi: 10.1016/j.arthro.2016.01.035. Epub 2016 Mar 24. PMID: 27020461.
 
24.
Plotnikoff R, Karunamuni N, Lytvyak E, Penfold C, Schopflocher D, Imayama I, Johnson ST, Raine K. Osteoarthritis prevalence and modifiable factors: a population study. BMC Public Health. 2015; 15: 1195. doi: 10.1186/s12889-015-2529-0. PMID: 26619838; PMCID: PMC4666016.
 
25.
Zakaria ZF, Bakar AA, Hasmoni HM, Rani FA, Kadir SA. Health-related quality of life in patients with knee osteoarthritis attending two primary care clinics in Malaysia: a cross-sectional study. Asia Pac Fam Med. 2009; 8(1): 10. doi: 10.1186/1447-056X-8-10. PMID: 20084190; PMCID: PMC2807850.
 
26.
Shrestha, Rajani. “Quality of Life of Patients With Knee Osteoarthritis”. J Patan Academy Health Sci. 2018; 5(2): 81–84. doi: 10.2174/1874325001307010619.
 
27.
Kiecolt-Glaser JK, Newton TL. Marriage and health: his and hers. Psychol Bull. 2001; 127(4): 472–503. doi: 10.1037/0033-2909.127.4.472. PMID: 11439708.
 
28.
Vitaloni M, Botto-van Bemden A, Sciortino Contreras RM, Scotton D, Bibas M, Quintero M, Monfort J, Carné X, de Abajo F, Oswald E, Cabot MR, Matucci M, du Souich P, Möller I, Eakin G, Verges J. Global management of patients with knee osteoarthritis begins with quality of life assessment: a systematic review. BMC Musculoskelet Disord. 2019; 20(1): 49.
 
29.
Wesolowska-Gorniak K, Wojtowicz M, Gierus J, et al. Multivariate analysis of biopsychosocial determinants of professional activity among patients after kidney or liver transplantation in Poland BMJ Open 2019;9:e029501. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029501.
 
30.
Lespasio MJ, Piuzzi NS, Husni ME, Muschler GF, Guarino A, Mont MA. Knee Osteoarthritis: A Primer. Perm J. 2017; 21: 16–183. doi: 10.7812/TPP/16-183. PMID: 29035179; PMCID: PMC5638628.
 
31.
Tereso A, Martin MM, Santos CP. Evaluation of gait performance of knee osteoarthritis patients after total knee arthroplasty with different assistive devices. Res Biomed Eng 2015; 31: 208–217. doi: http://dx.doi.org/10.1590/2446....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top