PL EN

Klauzula przetwarzania danych osobowych (RODO)

 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej RODO – informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin, NIP 7120103781, REGON 000288521.
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Paweł Wierzba, adres e-mail: iod@imw.lublin.pl.
  3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu dostarczenia newslettera.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prenumeraty.
  5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem dostarczenia newslettera.
  6. odbiorcami Państwa danych osobowych w szczególności mogą być: hostingodawca Instytutu, dostawca oprogramowania oraz dostawca oprogramowania do zarządzania pocztą elektroniczną.
  7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej do siedziby Instytutu lub na adres mailowy iod@imw.lublin.pl.
  8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem: iod@imw.lublin.pl
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top