PL EN

Instrukcje dla Autorów

 
Od 1 marca 2024, zmieniają się wytyczne dla autorów w czasopiśmie „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu"

Zmiana opłat za publikację
Dotyczy to tylko artykułów, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane za pośrednictwem naszego systemu redakcyjnego od 4 sierpnia 2023 r.
Uprzejmie informujemy, że przyjęcie manuskryptu do publikacji w „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” wiąże się z obowiązkową opłatą w wysokości 34 EUR (150 zł).
Czasopismo „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” przy użyciu modelu Open Access* publikuje: prace oryginalne i przeglądowe, listy do redakcji oraz inne materiały. Wszystkie prace oryginalne, przeglądowe i opisy przypadków są recenzowane. Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona naukowców i praktyków zajmujących się medycyną i naukami o zdrowiu w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym edukacyjnym, obejmującym biomedyczne aspekty zdrowia i choroby, profilaktykę chorób i promocję zdrowia, choroby cywilizacyjne, epidemiologię i zdrowie publiczne, edukację zdrowotną, bioetykę oraz technologie medyczne i telemedycynę.

* „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” jest czasopismem ogólnodostępnym, co oznacza, że czasopismo oferuje bezpłatny i natychmiastowy dostęp do swoich treści w celu promowania nieograniczonej, globalnej wymiany wiedzy. Bezpłatna dostępność oznacza, że każdy użytkownik może „czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub łączyć się z pełnymi tekstami tych artykułów, przeszukiwać je w celu indeksowania, przekazywać jako dane do oprogramowania lub wykorzystywać w dowolnym innym zgodnym z prawem celu, bez barier finansowych, prawnych lub technicznych innych niż te nierozerwalnie związane z dostępem do samego internetu. Jedynym ograniczeniem w zakresie powielania i rozpowszechniania oraz jedyną rolą praw autorskich w tej dziedzinie powinno być zapewnienie autorom kontroli nad integralność ich pracy i prawo do odpowiedniego uznania i cytowania ”(Budapest Open Access Initiative, https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read).

Czasopismo MONZ wymaga aby wszyscy autorzy uzupełnili numer ORCID podczas składania manuskryptu. Zachęcamy współautorów do rejestracji i korzystania z ORCID. (https://orcid.org/register)

1. Prace oryginalne, krótkie doniesienia, prace przeglądowe i opisy przypadków należy przesyłać do redakcji wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu należy skorzystać z panelu redakcyjnego dostępnego na stronie: www.monz.pl przechodząc do zakładki Wyślij swój artykuł, i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami. Pozostałe rodzaje prac, tzn. listy do redakcji, sprawozdania ze zjazdów i recenzje książek należy przesyłać na adres monz.edit@gmail.com.

2. Prace oryginalne muszą zawierać: wprowadzenie, cel pracy, materiał i metody, wyniki, dyskusja, wnioski, lista piśmiennictwa. Streszczenia prac oryginalnych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, materiał i metoda, wyniki, wnioski. Artykuły oryginalne nie powinny przekraczać 20 000 znaków ze spacjami, ale bez streszczenia i bibliografii; maksymalnie 25 referencji. Liczba tabel i rycin nie powinna przekraczać 8.

3. Prace przeglądowe muszą zawierać: wprowadzenie i cel pracy, metody przeglądu (precyzyjnie opisane kryteria wyboru i wykluczenia publikacji źródłowych ze wskazaniem na ich ograniczenia i/lub walory, z podaniem sposobów wyszukiwania literatury - bazy elektroniczne, przeglądanie czasopism), opis stanu wiedzy, podsumowanie, lista piśmiennictwa. Streszczenia prac przeglądowych muszą zawierać 1400-1800 znaków ze spacjami i muszą być podzielone na: wprowadzenie i cel pracy, metody przeglądu, skrócony opis stanu wiedzy, podsumowanie. Artykuły przeglądowe nie powinny przekraczać 30 000 znaków ze spacjami, ale bez abstraktów i bibliografii; maksymalnie 50 referencji. Zalecane jest przedstawianie najważniejszych informacji w tabelach i na rycinach – informacji w nich zamieszczonych nie należy powtarzać w tekście. Liczba tabel i rycin nie powinna przekraczać 8.

4. Prace oryginalne i przeglądowe muszą zawierać od 2 do 6 słów kluczowych dobranych z uwzględnieniem pojęć zawartych w “Medical Subject Headings” MeSH (wersja angielska, wersja polska).

5. Względy etyczne
Badania z udziałem zwierząt doświadczalnych i ludzi muszą być prowadzone zgodnie z zasadami przewodnimi Deklaracji Helsińskiej. Badania muszą być zatwierdzone przez Instytucjonalną Komisję Etyczną ds. Badań na Ludziach w instytucji autorów, a uczestnicy muszą wyrazić świadomą zgodę na udział w badaniu. Wszystkie dane osobowe pacjentów muszą być traktowane jako poufne, a wszystkie obrazy powinny być anonimizowane. Informacje dotyczące zgody komitetu etycznego na przeprowadzenie badania oraz świadomej zgody pacjentów na udział w badaniach powinny być zawarte w sekcji metodycznej tych artykułów, w których interwencja diagnostyczna lub leczenie wynikają z procedur nierutynowych.

6. Lista piśmiennictwa:
Sporządzenie listy piśmiennictwa należy do obowiązków autora. Odwołania do listy należy ująć w nawiasy kwadratowe w kolejności cytowania. Lista piśmiennictwa musi być zgodna z zasadami ustalonymi przez Międzynarodowy Komitet Redaktorów Periodyków Medycznych “Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals” ( http://nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).

Listę piśmiennictwa należy zamieścić bezpośrednio w systemie redakcyjnym.

Autorzy powinni skupić się na najnowszych pracach. Lista piśmiennictwa powinna zawierać literaturę od roku 2016 (min.75%)

Każda pozycja piśmiennictwa powinna zawierać: nazwiska i pierwsze litery imion autorów, tytuł artykułu, skróconą nazwę czasopisma, rok, tom, stronę początkową i końcową. Jeżeli autorów jest więcej niż trzech, po trzecim nazwisku należy dopisać “i wsp.” dla pozycji wydanej w języku polskim, "et al." dla pozycji wydanej w języku angielskim. Skrócone nazwy czasopism indeksowanych w bazie Medline (PubMed) należy podawać według NLM Catalog (http://ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog), a pozostałych zgodnie z wersją podaną przez wydawcę danego czasopisma.
Jeśli artykuł posiada nadany numer DOI (Digital Object Identifier) należy go umieścić za pomocą pełnego linku, na końcu przypisu bibliograficznego, np. https://doi.org/10.26444/monz/95186.
Źródła internetowe powinny zawierać datę pobrania bądź przejrzenia pliku umieszczone w nawiasie po adresie URL (ang. Uniform Resource Locator). Konieczne jest zachowanie interpunkcji ściśle według poniższych przykładów opisu bibliograficznego:

Artykuł w czasopiśmie
Kanecki K, Nitsch-Osuch A, Goryński P, i wsp. Wykorzystanie statystycznych danych o chorobowości szpitalnej w badaniach epidemiologicznych rzadkich chorób reumatycznych. Med Og Nauk Zdr. 2018; 24(3): 153-157. https://doi.org/10.26444/monz/95186.

Książki i monografie
Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY) Publishers, 1996.

Rozdział w książce
Sullivan JB Jr, Gonzales M, Krieger GR, et al. Health-related hazards of agriculture. In: Sullivan JB Jr, Krieger GR, eds. Hazardous Materials Toxicology. Clinical Principles of Environmental Health, Baltimore; 1992. p. 642-666.

Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, re. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

Materiały konferencyjne
Kimura J, Shibasaki H. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the l0th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

Materiały z Internetu
Yee WS, Lin LP. Anxiety and depressive symptoms among communities in the east coast of Peninsular Malaysia: A rural exploration. MJP Online Early http://www.mjpsychiatry.org/index.php/mjp/article/view/143 (dostęp: 2011.11.14).

7. Ocena pracy (zasady recenzowania publikacji)
- Redaktor Naczelny MONZ dokonuje wstępnej oceny artykułu pod kątem zgodności artykułu z tematyką publikacyjną MONZ, a w przypadku braku takiej zgodności ma prawo artykuł odrzucić.
- Po zakwalifikowaniu artykułu do dalszego procedowania, artykuł jest wysyłany do co najmniej dwóch recenzentów.
- W trakcie składania pracy Autor jest proszony o podanie danych (imię nazwisko i adres e-mail) dwóch sugerowanych recenzentów. Redakcja zachowuje prawo decyzji o ewentualnym wykorzystaniu lub nie sugerowanych recenzentów w procesie recenzji pracy. Recenzent nie może być współautorem publikacji, ani być afiliowany w jednostce Autora.
- Artykuły są recenzowane anonimowo, a następnie autor lub autorzy są zapoznawani z recenzjami bez podawania nazwisk osób recenzujących artykuły.
- Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących.
- Recenzja posiada formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
- Na podstawie otrzymanej recenzji Redaktor Naczelny MONZ podejmuje decyzję o zaakceptowaniu artykułu do publikowania MONZ lub jego odrzuceniu.
- W przypadku, jeśli artykuł, zgodnie z recenzjami wymaga poprawy, Redaktor Naczelny MONZ może podjąć decyzję, po uprzednim dokonaniu niezbędnych poprawek przez autora lub autorów, o powtórnym wysłaniu pracy do recenzji.
- Artykuł zaakceptowany przez Redaktora Naczelnego MONZ zostaje umieszczony w procesie rejestracji i jest mu nadawany numer DOI po uiszczeniu przez autora lub autorów opłaty publikacyjnej
- Artykuł, który posiada numer DOI jest publikowany na stronie internetowej czasopisma i oznaczony jako praca zaakceptowana, która oczekuje na zakwalifikowanie do konkretnego numeru MONZ.
- Autor lub autorzy artykułów zaakceptowanych do publikacji są powiadamiani mailowo o pozytywnej decyzji dotyczącej publikacji danego artykułu.
- Autor lub autorzy artykułu, który nie został przyjęty do publikacji są informowani o tym fakcie drogą mailową.

8. Wyjaśnienie dotyczące „ghostwriting” i „guest authorship”
a) Redakcja wymaga od autorów publikacji, ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
b) Redakcja wyjaśnia, że „ghostwriting” (sytuacja, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest authorship” (sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji) są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
c) Redakcja prosi autorów o podanie informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
d) Redakcja udokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
e) Każda praca zgłoszona do czasopisma jest sprawdzana za pomocą programu antyplagiatowego.

9. Zastrzeżenia
- Prace nie mieszczące się w problematyce czasopisma oraz niespełniające formalnych wymagań dotyczących układu tekstu i listy piśmiennictwa nie będą przyjmowane. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania usterek stylistycznych, poprawiania mianownictwa, dokonywania koniecznych skrótów oraz korekt i uzupełnień w piśmiennictwie bez porozumienia z autorem. Redakcja nie weryfikuje cytatów i ich tłumaczeń, zatem wszelkie cytaty i ich przekłady z języków obcych muszą być przygotowane przez autora, który ponosi za nie odpowiedzialność.
- Zmiany w składzie autorów dotyczą dodania, usunięcia lub zmiany kolejności autorów artykułów zaakceptowanych do publikacji.
Przed publikacją zaakceptowanego artykułu. Prośba o zmianę, usunięcie lub dodanie autora zaakceptowanego artykułu przed publikacją musi być przesłana do Redakcji przez autora odpowiedzialnego za korespondencję i zawierać: (a) powód usunięcia, dodania, zmiany kolejności autorów, (b) pisemne (e-mail, fax, list) potwierdzenie przez autorów zgody na zmianę. Dodatkowo w wypadku dodania lub usunięcia autora – potwierdzenie tego autora.
Prośby zgłoszone przez autorów innych niż odpowiedzialnego za korespondencję będą przesyłane do autora odpowiedzialnego za korespondencję, zgodnie z procedurą powyżej.
Uwaga: opublikowanie artykułu online zostanie wstrzymane do czasu uzgodnienia składu autorów.
Po publikacji. Prośby o dodanie, usunięcie lub zmianę kolejności autorów podlegają takiej samej procedurze i zasadom, jak w wypadku powyżej, ale skutkują publikacją erraty.

10. Oświadczenia
Zgłoszenie pracy do publikacji w czasopiśmie „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” jest równoznaczne ze złożeniem przez autora oświadczenia (elektroniczna akceptacja), że nie zachodzi „konflikt interesów”, który ma miejsce kiedy autor ma finansowe lub osobiste zależności wpływające niewłaściwie na jego działania związane z publikowanym artykułem.
Do składanych prac należy dołączać wypełnione i czytelnie podpisane przez wszystkich autorów:
a) oświadczenie, że artykuł nie został nigdzie opublikowany ani przedłożony do publikacji w żadnym innym czasopiśmie

b) oświadczenie o przeniesieniu praw majątkowych
do opracowania skierowanego do publikacji w czasopiśmie „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” (CC-BY-NC).
c) list przewodni

Oświadczenia te należy dołączyć wraz z plikami pracy.

Drodzy autorzy, w przypadku zmiany w tytule artykułu, prosimy o dostarczenie nowych certyfikatów z proponowanym ZMIENIONYM TYTUŁEM i czytelnymi podpisami WSZYSTKICH AUTORÓW

11. Opłaty autorskie

Autorzy wnoszą opłatę w wysokości 150 PLN brutto za prace oryginalne, przeglądowe i opisy przypadku zaakceptowane do publikacji. Listy do redakcji i inne materiały publikowane są nieodpłatnie. Płatność powinna być dokonana przelewem na konto IMW w Lublinie po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu do publikacji.

Dane do przelewu (150 PLN):
Instytut Medycyny Wsi (150 PLN)
ul. Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
Nr konta: 48 1240 5497 1111 0010 4069 9654

Dane do przelewu (34 EUR):
Instytut Medycyny Wsi
Jaczewskiego 2
20-090 Lublin
SWIFT CODE: PKOPPLPW
IBAN: PL59 1240 5497 1978 0010 4070 5964

W tytule przelewu należy podać nazwisko pierwszego autora i otrzymany numer identyfikacyjny artykułu (np. Kowalski, #15312).

UWAGA
Zgodnie z art. 106b ust.5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535, z pózn. zm.), od dnia 01.01.2020 r., wystawienie faktury do paragonu ,,na firmę" możliwe jest wyłączenie wówczas, gdy na paragonie znajduje się NIP nabywcy. Do paragonów bez nr. NIP faktury nie będą wystawiane.

W związku z powyższym osoby ubiegające się o wystawienie faktury ,,na firmę" proszone są o poinformowanie o tym kasjera przed wystawieniem paragonu fiskalnego i podanie mu stosownego nr. NIP.


12. Po akceptacji artykułu do publikacji
Korekta autorska
Autor odpowiedzialny za korespondencję otrzyma artykuł do korekty w formacie PDF. Wydawca udostępnia wersję PDF, na której można nanosić poprawki w formie komentarzy; potrzebny jest do tego program Adobe Reader w wersji 10 (lub nowszej) dostępnej za darmo na stronie: get.adobe.com/reader
Jeśli autor nie chce korzystać z funkcji komentowania w ramach PDF, można listę poprawek zapisać według wzoru:
np. 27 wiersz, jest: ............, powinno być: ............. i odesłać w wiadomości e-mailowej.

Korekta dotyczy tylko sprawdzania składu, edycji, kompletności i poprawności tekstu, tabel, wykresów i rycin. Istotne zmiany w pracy przyjętej do druku będą rozpatrywane na tym etapie tylko za zgodą Redakcji. Prosimy odesłać korektę w ciągu 48 godzin. Wszystkie poprawki należy wysyłać do Wydawcy w jednym pliku, dodatkowe uwagi mogą nie zostać uwzględnione. Za korektę autorską wyłącznie odpowiadają autorzy.

13. Wymagania dotyczące formatowania tekstu i ilustracji
- Teksty należy przesyłać w plikach elektronicznych bez docelowego formatowania tekstu (preferowana czcionka 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza, akapity wyróżnione jednym pustym wierszem, nie wyróżniać tytułów inną czcionką, wyłączyć dzielenie wyrazów, nie formatować odstępów seriami spacji, nie poprzedzać spacją znaków przestankowych, nie korzystać z tzw. „twardej spacji”).
- Ilustracje, grafiki, rysunki, zdjęcia oraz wykresy mogą być dostarczone w osobnych plikach. W tekście pracy należy wskazać właściwe dla nich miejsce. Do wykresów należy dołączyć dane liczbowe do ich wytworzenia.
- W razie wątpliwości, pytania kierować pod adresem: monz.edit@gmail.com, wydawnictwo.imw@gmail.com tel. +48 817184 491.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top