PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Wczesne wykrywanie zaburzeń rotacji tułowia u dzieci szkolnych powinno być podstawą profilaktyki trójpłaszczyznowych deformacji kręgosłupa. Ocena skoliometryczna umożliwia rzetelną, powtarzalną selekcję uczniów wymagających rozszerzonej diagnostyki ortopedycznej. Przyjęte zalecenia SOSORT dotyczące interpretacji wartości kątów rotacji tułowia wymagają upowszechnienia – głównie w zespołach zajmujących się profilaktyką zdrowia. Celem pracy była ocena kątów rotacji tułowia oraz sumy rotacji tułowia u młodocianych w wieku 8–12 lat w dwóch pozycjach ciała.

Materiał i metody:
Badaniami objęto grupę 72 dzieci z Warszawy, które dobrano losowo. Za pomocą skoliometru Bunnella dokonano pomiaru kątów rotacji tułowia (ang. angle of trunk rotation, ATR) na trzech poziomach kręgosłupa, w dwóch pozycjach – stojącej i siedzącej. Na podstawie uzyskanych wartości obliczono sumę rotacji tułowia (SR).

Wyniki:
Wykazano istotne statystycznie różnice w ATR na poziomie Th5–Th12 między pozycją stojącą a siedzącą oraz w wartościach globalnej rotacji tułowia. Spośród ogółu badanych wyselekcjonowano 14 uczniów (4 dziewczęta i 10 chłopców) wymagających dalszej diagnostyki.

Wnioski:
Przeprowadzone badania nielicznej grupy uczniów jednej z warszawskich szkół podstawowych pokazują zasadność wczesnych badań przesiewowych w kierunku AIS. Pomiar ATR z wykorzystaniem niedrogiego narzędzia, jakim jest skoliometr, umożliwia obiektywną ocenę niedojrzałości posturalnej i skierowanie do dalszej oceny ortopedycznej. Jednak warunkiem prawidłowej, powtarzalnej oceny jest powszechna edukacja zespołów zajmujących się badaniami przesiewowymi w szkołach.


Introduction and objective:
Early detection of trunk rotation abnormalities in schoolchildren should be a basis for the prevention of three-plane spinal deformities. Scoliometric evaluation enables reliable, reproducible selection of schoolchildren requiring extended orthopaedic diagnostics. The accepted SOSORT recommendations for the interpretation of trunk rotation angle values need to be popularized mainly in preventive health care teams. The aim of the study was to evaluate trunk rotation angles and total trunk rotation in schoolchildren aged 8–12 years in two body positions.

Material and methods:
The study group consisted of 72 schoolchildren randomly recruited for the project. Angle of Trunk Rotation (ATR) was measured using Bunnell scoliometer at three levels of the spine, in two positions: standing and sitting. Based on the obtained values the Sum of Trunk Rotation (SR) was calculated.

Results:
Statistically significant differences in ATR at the level of Th5-TH12 were observed between standing and sitting position, and between the values of global trunk rotation. From the total number of the schoolchildren in the study, 14 (4 girls and 10 boys) were selected for performing further diagnostics.

Conclusions:
The study carried out in a small group of schoolchildren attending one of primary schools in Warsaw shows the importance of early screening for AIS. Measurement of ATR using an inexpensive instrument such as a scoliometer enables an objective assessment of postural immaturity and referral for further orthopaedic evaluation. However, a prerequisite for proper, reproducible assessment is the widespread education of school screening teams.

Żuk B, Tołłoczko K, Lewandowska M, Sobol M. Wartości kątów rotacji tułowia w dwóch pozycjach ciała. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(2): 184–189. doi: 10.26444/monz/147618
 
REFERENCJE (23)
1.
Czaprowski D. Czy wczesne wykrywanie skoliozy idiopatycznej u dziecka ma sens? Med Trib. 2018; 1: 72–77.
 
2.
Jakubowski T, Alexy E. Does School Scoliosis Screening Make the Grade? NASN Sch Nurse 2014; 29(5): 258–65. https://doi.org/10.1177%2F1942....
 
3.
Bunnell W. Selective screening for scoliosis. Clin Orthop Relat Res. 2005; 434: 40–45. doi: 10.1097/01.blo.0000163242.92733.66.
 
4.
Tyrakowski M, Czaprowski D, Szczodry M, Siemionow K. Cobb angle measurements on digital radiographs using Bunnell scoliometer: Validation of the method. Journal of Back and Musculosk Rehabilitation. 2017; 30(4): 667–673. doi: 10.3233/BMR-150338.
 
5.
Kotwicki T, Frydryk K, Lorkowska M, Krawczyński A, Szulc A. Powtarzalność i zgodność pomiaru rotacji tułowia skoliometrem Bunnella u dzieci ze skoliozą idiopatyczną. Fizjoterapia Polska. 2006; 2(4): 111–6.
 
6.
Negrini S, Donzelli S, Aulisa AG, Czaprowski D, Schreiber S, de Mauroy JC, Diers H, Grivas TB, Knott P, Kotwicki T, Lebel A, Marti C, Maruyama T, O‘Brien J, Price N, Parent E, Rigo M, Romano M, Stikeleather L, Wynne J, Zaina F. 2016 SOSORT guidelines: orthopaedic and rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth Scoliosis 2018; 13: 3. https://doi.org/10.1186/s13013....
 
7.
Grivas TB, Vasiliadis ES, Mihas C, et al. The effect of growth on the correlation between the spinal and rib cage deformity: implications on idiopathic scoliosis pathogenesis. Scoliosis 2007; 11(2). https://doi.org/10.1186/1748-7....
 
8.
Czaprowski D, Stoliński Ł, Tyrakowski M, Kozinoga T, Kotwicki T. Non-structural misalignments of body posture in the sagittal plane. Scoliosis 2018; 13(6): 2–14. https://doi.org/10.1186/s13013....
 
9.
Dakin G, Turner RJ, Cherak SJ. Principal component analysis of the relationship between pelvic inclination and lumbar lordosis. Scoliosis 2019; 14, 1. https://doi.org/10.1186/s13013....
 
10.
Yuzeng L, Aixing P, Yong H, Wenjing L, Ruijun G. Asymmetric biomechanical characteristics of the paravertebral muscle in adolescent idiopathic scoliosis. Clinical Biomechanics 2019; 65: 81–86. https://doi.org/10.1016/j.clin....
 
11.
Ploumis A, Trivedi V, Shin JH, et al. Progression of idiopathic thoracic or thoracolumbar scoliosis and pelvic obliquity in adolescent patients with and without limb length discrepancy. Scoliosis 2018; 13: 18. https://doi.org/10.1186/s13013....
 
12.
Park Y, Bae Y. Change of Range of Motion of the Temporomandibular Joints after Correction of Mild Scoliosis. J Phys Ter Sci. 2014; 26: 1157–1160. https://doi.org/10.1589/jpts.2....
 
13.
Tołłoczko K. Ocena rotacji tułowia u dzieci w wieku 8–12 lat. Praca magisterska Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka Wydz. Nauk o Zdrowiu. WUM 2019.
 
14.
Chowańska J, Kotwicki T, Rosadziński K. Comparison of standing and sitting position used in surface topography trunk assessment Postępy Nauk Medycznych. 2012; (6): 476–483.
 
15.
Jodkowska M, Oblacińska A. ABC badań bilansowych w pediatrii. Bilans zdrowia ucznia I klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej. Med Prakt Pediatr 2015.
 
16.
Jodkowska M, Woynarowska B, Oblacińska A. Test przesiewowy do wykrywania zaburzeń w rozwoju fizycznym u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Materiały metodyczne dla pielęgniarek szkolnych oraz lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. IMiDz. Warszawa. 2007.
 
17.
Minghelli B, Nunes C, Oliveira R. Prevalence of scoliosis in southern Portugal adolescents Pediatr Endocrinol Rev. 2014; 11(4): 374–82.
 
18.
Balla B.J, Hanțiu I. Study on trunk asymmetry in children aged 10–15 years. Studia UBB Educatio Artis Gymn. LXI. 2016; 2: 15–24.
 
19.
LeiYang, XinhaiLu, BinYan, YeenHuang. Prevalence of Incorrect Posture among Children and Adolescents: Finding from a Large Population-Based Study in China. iScience 2020; 23(5) https://doi.org/10.1016/j.isci....
 
20.
Grivas TB, Vasiliadis ES, Mihas C. et al. Trunk asymmetry in juveniles. Scoliosis 2008; 3,13. https://doi.org/10.1186/1748-7....
 
21.
Kotwicki T, Chowańska J, Kinel E, Lorkowska M, Stryła W, Szulc A. Sitting forward bending position versus standing position for studying the back shape in scoliotic children. Scoliosis 2007; 2(1): 34. https://doi.org/10.1186/1748-7....
 
22.
Ploumis, A, Trivedi V, Shin, JH. et al. Progression of idiopathic thoracic or thoracolumbar scoliosis and pelvic obliquity in adolescent patients with and without limb length discrepancy. Scoliosis 2018;13,1. https://doi.org/10.1186/s13013....
 
23.
Dermott J.A, Kim D.J, Lebel D.E. The impact of COVID-19 on idiopathic scoliosis referrals: cause for concern. Spine Deform. 2021; 9: 1501–1507. https://doi.org/10.1007/s43390....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top