PL EN

Instrukcje dla Recenzentów

 
Każdy artykuł zgłoszony do publikacji jest oceniany przez co najmniej 2 recenzentów na zasadzie „double-blind”. Praca przekazywana do oceny recenzentowi jest anonimowa (bez danych imiennych autorów), anonimowy pozostaje także recenzent.

Recenzja powinna zostać sporządzona w formularzu recenzji w Editorial Systemie (https://www.editorialsystem.com/monz) w języku, w którym został napisany manuskrypt.

Recenzja powinna zostać przesłana do redakcji w ciągu 21 dni od otrzymania artykułu. Po tym terminie Editorial System zamyka do niego dostęp. Jeśli recenzent nie może dotrzymać terminu, prosimy o taką informację po zaakceptowaniu zaproszenia do wykonania recenzji.

Recenzenci proszeni są o sporządzenie szczegółowej recenzji pod kątem merytorycznym. Pod względem językowym praca jest poprawiana przez redaktora językowego. Niski poziom językowy artykułu, utrudniający jego zrozumienie, powinien zostać zgłoszony przez recenzenta, jednak nie powinien decydować o odrzuceniu przez niego manuskryptu.

Ogólne wytyczne
Czy tytuł, streszczenie i słowa kluczowe są jasno zredagowane?
Czy wprowadzenie do pracy i jej cele zostały jasno przedstawione?
Czy dostatecznie przedstawiono obecny stan wiedzy?
Czy materiał został jasno opisany?
Czy zostały wykorzystane właściwe metody?
Czy wyniki zostały właściwie przedstawione i zinterpretowane?
Czy wyniki uzasadniają przedstawione wnioski?
Czy tabele są czytelne i jasne? Jeżeli NIE, to które powinny być poprawione lub usunięte?
Czy ryciny są czytelne i jasne? Jeżeli NIE, to które powinny być poprawione lub usunięte?
Czy właściwe pozycje piśmiennictwa zostały zacytowane?
Jakie jest znaczenie pracy dla dziedziny lub dyscypliny reprezentowanej przez czasopismo?

Końcowe wnioski recenzji – opcje

a) akceptuję bez poprawek
b) praca może zostać opublikowana po uwzględnieniu poprawek wskazanych przez recenzenta
c) praca do ponownej oceny po wprowadzeniu gruntownych poprawek i zmian
d) praca nie może być opublikowana

Zarówno akceptacja, jak i odrzucenie pracy wymagają uzasadnienia. Jeśli praca wymaga zmian, recenzent powinien jasno wskazać sugerowane poprawki.

Rewizja manuskryptu

Praca poprawiona przez autora jest przesyłana Recenzentowi do rewizji (możliwa jest kilkukrotna rewizja). Czas przewidziany na jej wykonanie to maks. 7 dni. Po tym terminie Editorial System zamyka dostęp do artykułu.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top