PL EN
PRACA ORYGINALNA
Aspekt behawioralny postawy młodzieży kończącej szkoły średnie wobec genetycznych modyfikacji organizmów (GMO) i żywności modyfikowanej genetycznie (GMF)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):88-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Na postawę składa się określone zachowanie uwarunkowane z jednej strony wiedzą o danym zjawisku, a z drugiej strony indywidualnym stosunkiem emocjonalnym.

Cel:
W niniejszym opracowaniu zostanie przedstawiony jedynie aspekt behawioralny postawy młodzieży wobec genetycznych modyfikacji organizmów i żywności modyfikowanej genetycznie. Pozostałe aspekty tej postawy – wiedza, emocje – zostały omówione w innych opracowaniach [1, 2].

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone na próbie 500 uczniów kończących szkoły średnie z terenu województwa lubelskiego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Zgromadzony materiał został poddany analizie statystycznej z wykorzystaniem pakietu SPSS. Badanie związku przeprowadzono w oparciu o zastosowanie testu Chi2 , przyjmując poziom istotności p<0,05.

Wyniki:
Respondenci są przeciwni uprawie roślin/hodowli zwierząt GM we własnym gospodarstwie. W przypadku hodowli zwierząt we własnym gospodarstwie, respondenci są przeciwni karmieniu zwierząt hodowlanych paszą pochodzącą z roślin GM. Zdaniem respondentów, nie istnieją wyniki rzetelnych badań na temat skutków zdrowotnych spożywania GMF. Respondenci nie mają zaufania do żywności wyprodukowanej na bazie GMO. Respondenci przywiązują coraz większą wagę do zdrowego odżywiania się. Jako konsumenci żywności respondenci są skłonni zapłacić więcej za produkty spożywcze wolne od GM.

Wnioski:
Analiza materiału badawczego wykazała dosyć sceptyczne nastawienie młodzieży do genetycznych modyfikacji i żywności modyfikowanej genetycznie.


Introduction:
An attitude consists of specific behaviour conditioned, on the one hand, by knowledge concerning the phenomenon, on the other hand, by individual emotional relationship.

Objective:
The study presents only the behavioural aspect of attitudes of adolescents towards genetic modification of organisms and genetically modified food. The remaining aspects of this attitude – knowledge and emotions, are discussed in other publications [1, 2].

Materials and methods:
The study was conducted on a sample of 500 students completing secondary schools in the Lublin Region. The research instrument was a questionnaire. The collected material was subjected to statistical analysis using SPSS. The relationships were investigated using chi-square test; the level of significance was set at p < 0.05.

Results:
The respondents were against the cultivation of GM crops / breeding of GM livestock on their own farms. In the case of animal breeding, the respondents were against feeding livestock with feed derived from GM plants. According to the respondents, there are no reliable results of research concerning health effects of consuming GMF. They do not trust the food produced on the basis of GMO. The respondents pay increasingly more attention to healthy nutrition. As food consumers, they are willing to pay more for food products free from GM.

Conclusions:
Analysis of the research material showed that adolescents have a relatively sceptical attitude towards genetic modifications and genetically modified foods.

 
REFERENCJE (26)
1.
Jurkiewicz A, Bujak F. Wiedza młodzieży kończącej szkoły średnie na temat problematyki genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) i żywności modyfikowanej genetycznie (GMF). Med Og Nauk Zdr. 2014; 20(2); 149–154.
 
2.
Jurkiewicz A, Zagórski J, Bujak F, Lachowski S, Florek Łuszczki M. Emotional attitudes of young people completing secondary schools towards genetic modification of organisms (GMO) and genetically modified foods (GMF). Ann Agric Environ Med. 2014, 21(1): 205–211.
 
3.
Kosicki J, Kosicka Gębska M. Rośliny GMO i żywność genetycznie zmodyfikowana – nowość wzbudzająca ciekawość, nadzieje i obawy, Acta Scientifica Academiae Ostroviensis 2012; 136–137.
 
4.
Heritage J. The fate of transgens in human gut. Nature Biotechnology. 2004; 22: 170–172.
 
5.
 
6.
James C. Global Status of Commercialized Biotech/ GM Crops. ISAAA. www.isaaa.org (dostęp: 2012.10.16).
 
7.
Tchórz M, Radoniewicz Chagowska A, Lewandowska Stanek H, Szponar E, Szponar J. Żywność genetycznie modyfikowana – niepotrzebne kontrowersje? Przegląd Lekarski 2012; 69(8): 498–499.
 
8.
Duliński R. Metody identyfikacji genetycznie zmodyfikowanych organizmów w żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2007; 4(53): 5–6.
 
9.
Jurkiewicz A. Genetyczne modyfikacje organizmów – biotechnologiczny ekseperyment na organizmach żywych. MONZ. 2012; 18(3): 241–242.
 
10.
Dąbrowski ZT, Twardowski T. GMO – Wprowadzenie. Kosmos: Problemy Nauk Biologicznych 2007; 56(3–4); 209–211.
 
11.
Dąbrowski ZT. Doskonalenie metodyki oceny ryzyka uwolnienia GMO do środowiska i monitoringu: wybrane projekty badawcze UE. Kosmos: Problemy Nauk Biologicznych 2007; 56(3–4): 265–273.
 
12.
Górecka J. Zasady analizy ryzyka dla fauny pożytecznej przy wprowadzeniu odmian zmodyfikowanych genetycznie dla środowiska. Kosmos: Problemy Nauk Biologicznych 2007; 56(3–4): 285–291.
 
13.
Smith JM. Nasiona kłamstwa, czyli o łgarstwie przemysłu i rządów na temat żywności modyfikowanej genetycznie. Poznań: Oficyna Wydawnicza „Pro scientiae”; 2007.
 
14.
Lipiński D, Szalata M, Kolak R. i wsp. Ekspresyjne konstrukcje genowe prawidłowych i zmutowanych genów. Biotechnologia 2006; 1(60); 48–73.
 
15.
Richt JA, Kasinathan P, Hamir AN. et al. Production of cattle lacking prion protein. Nat Biotechnol. 2007; 25(1): 132–138.
 
16.
Twardowski T. Opinia publiczna o GMO. Biotechnologia 2007; 3(78): 45–65.
 
17.
Małyska A, Twardowski T. Korelacja edukacji z opinią społeczną na przykładzie GMO. Nauka, 2009; 2:135–142.
 
18.
Kolasa Więcek A. Organizmy modyfikowane genetycznie – próba oceny świadomości społeczeństwa polskiego. Post Tech Przetw Spoż. 2008; 18(33): 57–59.
 
19.
Ustawa z dnia 11.05.2001 roku o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, Dz. U. Nr 63 poz. 634 z. p. zm.
 
20.
Jaworska A, Kapuścińska J. Opinie konsumentów, handlowców oraz odbiór społeczny w Polsce, krajach UE oraz na świecie na temat żyw-ności modyfikowanej genetycznie. Wiedza Techniczna, 2010; 1: 63 – 64.
 
21.
Kosicka Gębska M, Gębski J. Żywność zmodyfikowana genetycznie – bariery i możliwości rozwoju w opinii respondentów. Roczniki Naukowe SGGW 2009; 10(1): 182–185.
 
22.
Koszowska A, Martela K, Dziubanek G i wsp. Wiedza i postawy młodzieży szkół średnich wobec problemu organizmów modyfikowanych genetycznie, JEcoHealth, listopad – grudzień 2011; 15(6); 276–277.
 
23.
Lisowska K. Genetycznie modyfikowane uprawy a zrównoważone rolnictwo i nasze zdrowie. JEcoHealth, 2010; 4(6): 304–305.
 
24.
Grajek W. Modyfikacje genetyczne surowców. Postępy Nauk Rolniczych. 2006; 5(9–14): 9–14.
 
25.
Ho MW, Ryan A, Cummins J. Hazards of transgenic plants with the cauliflower mosaic viral promoter. Microbial Ecology in Health and Disease. 11: 194–195.
 
26.
Lisowska K. Blaski i cienie modyfikacji genetycznych w rolnictwie http://www.wiadomosci24.pl dostęp: (2007.11.18).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top