PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Zaburzenia stanu odżywienia w populacji w wieku rozwojowym stanowią istotny problem społeczny. Na ich występowanie duży wpływ mają nieprawidłowe wybory żywieniowe. Podstawę codziennej diety powinny stanowić warzywa i owoce, ponieważ produkty te dostarczają wielu cennych i niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu składników. Celem pracy jest ocena spożycia warzyw i owoców przez młodzież w odniesieniu do jej stanu odżywienia.

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone w grupie 1999 uczniów liceów ogólnokształcących. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów wzrostu i masy ciała badanych obliczono wskaźnik BMI w odniesieniu do siatek centylowych dla wieku i płci.

Wyniki:
W badanej grupie młodzieży niedobory masy ciała stwierdzono łącznie u 8,4% badanych (10,5% dziewcząt, 4,3% chłopców). Odsetek nastolatków eutroficznych w badanej grupie wynosił 77,6% (dziewczęta stanowiły 78,2%, chłopcy 76,6%). Nadwagę i otyłość stwierdzono u 14,0% ogółu badanych (11,3% dziewcząt, 18,1% chłopców). Badani z prawidłową masa ciała deklarowali spożywanie warzyw kilka razy dziennie rzadziej niż pozostała młodzież. Spożywanie owoców kilka razy w ciągu dnia potwierdziło 46,3% badanej młodzieży uczniów, częściej dziewcząt (49,4%) niż chłopców (40,4%).

Wnioski:
1) W badanej grupie młodzieży wykazano błędy żywieniowe, które występowały częściej wśród młodzieży z nadwagą i otyłością niż w grupie młodzieży eutroficznej. Głównym błędem jest zbyt mała liczba spożywanych w ciągu dnia posiłków. 2) Spożycie warzyw i owoców w badanej grupie młodzieży było niewystarczające. 3) Konieczne jest pogłębienie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia jako jednego z czynników profilaktyki chorób cywilizacyjnych.


Introduction:
Nutritional disorders in the population at developmental age constitute a significant social problem. Their occurrence is strongly influenced by incorrect dietary choices. The basis of the daily diet should be vegetables and fruits as products that provide many valuable and necessary components for the proper functioning of the body.

Objectives:
The aim of the study is to assess the consumption of fruit and vegetables by young people in relation to nutritional intake.

Material and methods:
The research was conducted in a group of 1,999 studentinf randomly selected general secondary schools. The research tool was the authors questionnaire. BMI was calculated based on growth charts for age and gender, based on measurements of the height and weight of the subjects.

Results:
In the examined group of adolescents, body mass deficiencies were found in a total of 8.4% of respondents (10.5% girls, 4.3% boys). The percentage of eutrophic adolescents in the study group was 77.6%. Overweight and obesity were found in 14.0% of all respondents (11.3% girls, boys 18.1%). Respondents with normal body mass declared eating vegetables several times a day less often than other adolescents. Consumption of fruits several times a day was confirmed by 46.3% of the surveyed adolescents, more often girls (49.4%) than boys (40.4%).

Conclusions:
1) In the studied group of adolescents, dietary mistakes were fund, consisting mainly of too few meals during the day, which occurred more often among overweight and obese adolescents than in the Rother. 2) The consumption of fruits and vegetables in the studied group of adolescents was insufficient. 3) It is necessary to improve knowledge of the principles of healthy eating as one of the factors in the prevention of diseases of civilization.

Zalewska M, Zakrzewska M, Zakrzewski M, Maciorkowska E. The consumption of vegetables and fruits by teenagers and their nutritional status. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(1): 60–64. doi: 10.26444/monz/133463
 
REFERENCJE (32)
1.
De Giuseppe R, Di Napoli I, Porri D, et al. Pediatric Obesity and Eating Disorders Symptoms: The Role of the Multidisciplinary Treatment. A Systematic Review. Front Pediatr. 2019 3;7: 123. https://doi.org/10.3389/fped.2....
 
2.
Commission on Ending Childhood Obesity. Report of the commission on ending childhood obesity. Geneva: World Health Organization; 2016. http://www.who.int/end-childho... (Accessed: 2019.08.25).
 
3.
Tumilowicz A, Beal T, Neufeld LM, et al. Challenges in Use of Adolescent Anthropometry for Understanding the Burden of Malnutrition. Adv Nutr. 2019; 10(4): 563–575. https://doi.org/10.1093/advanc....
 
4.
Ward ZJ, Long MW, Resch SC, et al. Simulation of Growth Trajectories of Childhood Obesity into Adulthood. N Engl J Med. 2017; 30, 377(22): 2145–2153. https://doi.org/10.1056/NEJMoa....
 
5.
Tran MK, Krueger PM, McCormick E, et al. Body mass transitions through childhood and early adolescence: a multistate life table approach. Am J Epidemiol. 2016; 183: 643–649. https://doi.org/10.1093/aje/kw....
 
6.
Global BMI Mortality Collaboration, Di Angelantonio E, Bhupathiraju SN, et al. Body-mass index and all-cause mortality: individual-participant-data meta-analysis of 239 prospective studies in four continents. Lancet. 2016; 388: 776–786. https://doi.org/10.1016/S0140-....
 
7.
Pandita A, Sharma D, Pandita D, et al. Childhood obesity: prevention is better than cure. Diabetes Metab Syndr Obes. 2016; 9: 83–89. https://doi.org/10.2147/DMSO.S....
 
8.
Geng T, Smith CE, Li C, et al. Childhood BMI and Adult Type 2 Diabetes, Coronary Artery Diseases, Chronic Kidney Disease, and Cardiometabolic Traits: A Mendelian Randomization Analysis. Diabetes Care. 2018; 41(5): 1089–1096. https://doi.org/10.2337/dc17-2....
 
9.
Weihrauch-Blüher S, Kromeyer-Hauschild K, Graf C, et al. Current Guidelines for Obesity Prevention in Childhood and Adolescence. Obes Facts. 2018; 11(3): 263–276. https://doi.org/10.1159/000486....
 
10.
Brookie KL, Mainvil LA, Carr AC, et al. The development and effectiveness of an ecological momentary intervention to increase daily fruit and vegetable consumption in low-consuming young adults. Appetite. 2017; 1, 108: 32–41. https://doi.org/10.1016/j.appe....
 
11.
Mazur J, Małkowska-Szkutnik A. Zdrowie uczniów w 2018 roku na tle nowego modelu badań HBSC, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2018.
 
12.
Kulovitz MG, Kravitz LR, Mermier C, et al. Potential role of meal frequency as a strategy for weight loss and health in overweight or obese adults. Nutr. 2013; 19: 1–7. https://doi.org/10.1016/j.nut.....
 
13.
Kaisari P, Yannakoulia M, Panagiotakos DB. Eating frequency and overweight and obesity in children and adolescents: a meta-analysis. Pediatrics. 2013; 131(5): 958–967. https://doi.org/10.1542/peds.2....
 
14.
Smetanina N, Albaviciute E, Babinska V, et al. Prevalence of overweight/obesity in relation to dietary habits and lifestyle among 7–17 years old children and adolescents in Lithuania. BMC Public Health. 2015; 15: 1001. https://doi.org/10.1186/s12889....
 
15.
Weihrauch-Blüher S, Kromeyer-Hauschild K, Graf C, et al. Current Guidelines for Obesity Prevention in Childhood and Adolescence. Obes Facts. 2018; 11(3): 263–27.
 
16.
Chapelot D. The role of snacking in energy balance: a biobehavioral approach. J Nutr. 2011; 141(1): 158–162. https://doi.org/10.3945/jn.109....
 
17.
Jensen ML, Corvalán C, Reyes M, et al. Snacking Patterns among Chilean Children and Adolescents: Is There Potential for Improvement? Public Health Nutr. 2019; 22(15): 2803–2812. https://doi.org/10.1017/S13689....
 
18.
Tripicchio GL, Kachurak A, Davey A, et al. Associations between Snacking and Weight Status among Adolescents 12–19 Years in the United States. Nutrients. 2019; 11(7): 1486. https://doi.org/10.3390/nu1107....
 
19.
Piernas C, Popkin BM. Trends in snacking among U.S. children. Health Aff. (Millwood). 2010; 29: 398–404. https://doi.org/10.1377/hlthaf....
 
20.
World Health Organization (WHO) Available online: http://www.who.int/elena/title... (Accessed: 2019.09.04).
 
21.
Rosi A, Paolella G, Biasini B, et al. Dietary habits of adolescents living in North America, Europe or Oceania: A review on fruit, vegetable and legume consumption, sodium intake, and adherence to the Mediterranean Diet. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2019; 29, 6: 544–560. https://doi.org/10.1016/j.nume....
 
22.
Colapinto C, Graham J, St-Pierre S. Trends and correlates of frequency of fruit and vegetable consumption, 2007 to 2014. Health Reports. 2018; 29(1): 9–14.
 
23.
Lynch C, Kristjansdottir A, TeVelde S, et al. Fruit and vegetable consumption in a sample of 11-year-old children in ten European countries-the PRO GREENS cross-sectional survey. Public Health Nutr. 2014; 17(11): 2436–2444. https://doi.org/10.1017/S13689....
 
24.
Moreno L, Gottrand F, Huybrechts I, et al. Nutrition and lifestyle in European adolescents: the HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) study. Adv Nutr. 2014; 5(5): 615S–623S. https://doi.org/10.3945/an.113....
 
25.
Collese TS, Nascimento-Ferreira MV, de Moraes ACF, et al. Role of fruits and vegetables in adolescent cardiovascular health: a systematic review. Nutr Rev. 2017; 75(5): 339–349. https://doi.org/10.1093/nutrit....
 
26.
Ledoux TA, Hingle MD, Baranowski T. Relationship of fruit and vegetable intake with adiposity: A systematic review. Obes Rev. 2011; 12: e143–e150. https://doi.org/10.1111/j.1467....
 
27.
Wall C, Stewart A, Hancox R, et al. The ISAAC Phase Three Study Group Association between Frequency of Consumption of Fruit, Vegetables, Nuts and Pulses and BMI: Analyses of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Nutritients. 2018; 10: 316. https://doi.org/10.3390/nu1003....
 
28.
Lampard AM, Maclehose RF, Eisenberg ME, et al. Adolescents who engage exclusively in healthy weight control behaviors: Who are they? Int J Behav Nutr Phys Act. 2016; 13: 5. doi: 10.1186/s12966-016-0328-3.
 
29.
De Souza MC, Eisenmann JC, E Santos DV, et al. Modeling the dynamics of BMI changes during adolescence. the oporto growth, health and performance study. Int J Obes. 2015; 39(7): 1063–1069. https://doi.org/10.1038/ijo.20....
 
30.
Łuszczki E, Sobek G, Bartosiewicz A, et al. Analysis of Fruit and Vegetable Consumption by Children in School Canteens Depending on Selected Sociodemographic Factors. Medicina (Kaunas). 2019; 55(7): 397. https://doi.org/10.3390/medici....
 
31.
Wolnicka K, Jaczewska-Schuetz J, Taraszewska A. Analiza czynników wpływających na spożycie warzyw i owoców przez dzieci w wieku szkolnym. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95(2): 389–393.
 
32.
Korinek EV, Bartholomew JB, Jowers EM, et al. Fruit and Vegetable Exposure in Children is Linked to the Selection of a Wider Variety of Healthy Foods at School. Matern Child Nutr. 2015; 11(4): 999–1010. https://doi.org/10.1111/mcn.12....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top