PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Rehabilitacja pacjentów ze stomią jelitową
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(1):84-87
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Obecnie w Polsce występuje tendencja wzrostowa zachorowalności na choroby dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Według danych szacunkowych, w Polsce każdego roku wykonuje się 6 tys. stomii, a osób żyjących ze stomią jest około 20 tysięcy. Celem pracy było ukazanie holistycznego podejścia personelu pielęgniarskiego do rehabilitacji pacjentów po zabiegu wyłonienia stomii,i z uwzględnieniem zalecanych ćwiczeń ruchowych, a także rehabilitacji w sferze seksualnej i psychospołecznej.

Opis stanu wiedzy:
Rehabilitacja to proces, który ma na celu zmniejszenie niedostosowania fizycznego, psychicznego, społecznego i zawodowego spowodowanego chorobą lub który jest skutkiem jej leczenia. Zalecane jest, aby pacjenci leczeni z powodu chorób jelit, zwłaszcza z powodu nowotworów jelita grubego, uczestniczyli w różnych formach rehabilitacji. Pacjenci leczeni chirurgicznie, u których został wyłoniony brzuszny odbyt, powinni być poddani rehabilitacji fizycznej, którą należy rozpocząć już w okresie przedoperacyjnym. Aby zapewnić pacjentowi komfort psychiczny pielęgniarka powinna informować i wyjaśniać pacjentowi, co będzie się z nim działo w kolejnych etapach zdrowienia, umocni to poczucie bezpieczeństwa, złagodzi napięcia i negatywne emocje chorego. Rehabilitacja seksualna może odbywać się zarówno w sferze fizycznej, jak i psychicznej, zależy to od rozległości i stopnia zabiegu. Często wystarczającą terapią jest rozmowa i wyjaśnienie problemów w obecności partnera i osoby kompetentnej, terapeuty. Duże znaczenie dla powodzenia terapii odgrywają uczucia i kultura partnera.

Podsumowanie:
Rehabilitacja kompleksowa pacjentów ze stomią w równym stopniu powinna być realizowana w sferze, fizycznej, biologicznej, psychicznej i społecznej pacjenta.


Introduction and aim:
At present, in Poland, a growing tendency is observed in the incidence of diseases of the lower GI tract. According to estimation data, in Poland, 6,000 stomas are performed annually, and the number of people living with a stoma is about 20,000. The aim of the study was to present the holistic approach of the nursing staff to rehabilitation of patients after stoma surgery, taking into account the recommended physical exercises and rehabilitation in the sexual and psychosocial spheres.

Description of expertise.:
Rehabilitation is a process that aims to reduce the mismatch of physical, mental, social and professional life caused by the disease or the effect of its treatment. It is recommended that patients treated for intestinal diseases, especially due to cancer of the colon, participate in various forms of rehabilitation. Patients treated surgically, who have an artificial anus, should undergo physical rehabilitation which must begin in the pre-surgery period. To ensure the patient’s psychological wellbeing, the nurse should inform and explain to the patient what will be happening to him or her in the subsequent stages of recovery, which will reinforce the sense of security, alleviate tension and negative emotions of the patient. Sexual rehabilitation can take place both in the physical and mental spheres, which depends on the extent and degree of treatment. It is often enough to talk and explain the problems in the presence of a partner and a competent person, such as, a therapist. What is of great importance for the success of the therapy are the feelings and personal propriety of the partner.

Summary:
Comprehensive rehabilitation of patients with a stoma should be implemented in the physical, biological, psychological and social sphere of the patient.

 
REFERENCJE (18)
1.
Ponczek D, Rozwora A. Ocena przystosowania się do życia chorych z kolostomią. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2011; 3: 140–148.
 
2.
Michalak S, Cierzniakowska K, Banaszkiewicz Z, Szewczyk MT, Jawień A. Ocena przystosowania się chorych do życia ze stomią jelitową. Pie¬lęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2008; 3: 91–98.
 
3.
Cichosz A. Regularne ćwiczenia fizyczne: zdrowie, jakość i styl życia. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2013; 6: 4–7.
 
4.
Banaszkiewicz Z, Szewczyk MT, Cieżniakowska K, Jawień A. Jakość ży¬cia osób ze stomią jelitową. Contemp Oncol (POZN). 2007; 11: 1, 17–25.
 
5.
Krajewska-Kułak E, Sierakowska M, Lewko J, Łukaszuk C. Pacjent podmiotem troski zespołu terapeutycznego. Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia Akademii Medycznej w Białymstoku. Białystok: 2005: 80–93.
 
6.
Cierzniakowska K, Cwajda-Białasik JT, Szewczyk M, Dopierała L, Banaszkiewicz Z, Jawień A. Specjalistyczna opieka pielęgniarska nad chorym ze stomią jelitową w świetle badań. Pielęg Chir Angiol. 2008; 2: 39–43.
 
7.
Wiraszka G. Problemy funkcjonowania emocjonalnego chorych ze stomią wytworzoną z powodu raka jelita grubego w praktyce pielęgniarskiej. Zdrow Publiczne. 2010; 120(1): 53–57.
 
8.
Krupa B, Trzebiński P. Psychospołeczne aspekty zdrowia i rehabilitacji. Zeszyty Zamojskie- Fizjoterapia. Rok wyd. XIV, 1(35). Zamość, 2012: 63–74.
 
9.
Penar-Zadarko B, Barnaś E, Zadarko E. Postępowanie profilaktyczno rehabilitacyjne podejmowane przez pielęgniarkę u pacjentki chorej ginekologicznie ze stomią. Zdrow Publiczne 2006; 116(4): 595–600.
 
10.
Ciechaniewicz W. Pielęgniarstwo- ćwiczenia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2010.
 
11.
Gacek L, Bączyk G, Skokowska B, Bielawska A, Bernard D, Pyszczorska M, Pieścikowska J. Funkcjonowanie społeczne osób w podeszłym wieku z przetoką jelitową. Pielęg Chir Angiol. 2012; 4: 131–137.
 
12.
Głuszek S. Chirurgia – podręcznik dla studentów wydziałów nauk o zdrowiu. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2008.
 
13.
Tchórzewska H. Rehabilitacja pacjentów z wyłonioną stomią cz. II. Nasza Troska 2003; 4(11).
 
14.
Hill M. Psysical activity and human cancer. Eur J Cancer Prev. 2009; 8: 475–484.
 
15.
Twardak I, Sikorska A, Chybicki M, Lisowska A, Kraińska A. Problemy pielęgnacyjne pacjenta z chorobą nowotworową jelita grubego. Onkol Pol. 2009; 12(4): 150–154.
 
16.
Bazaliński D, Cipora E, Jakima M, Premik A, Zbiegień M. Występowa¬nie powikłań dermatologicznych i ich uwarunkowania w grupie osób z definitywną przetoką jelitową. Pielęg Chir Angiol. 2011; 3: 132–139.
 
17.
Bazaliński D, Kózka M, Cipora E. Jak pacjent ze stomią jest przygoto¬wany do samoopieki. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2008; 1–2: 49–51.
 
18.
Kózka M, Bazaliński D, Jakubowski K, Pudło M. Determinanty funk¬cjonowania psychospołecznego osób z przetoką jelitową. Pielęg Chir Angiol. 2010; 4: 123–129.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top