PL EN
PRACA ORYGINALNA
Apteczka samochodowa i jej rola w udzielaniu pierwszej pomocy. Ocena stanu wiedzy młodych początkujących kierowców
 
Więcej
Ukryj
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
2
Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):297–301
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Czas na podjęcie skutecznego działania przywracającego podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego w wypadku samochodowym jest krótki – wynosi 4-5 minut. Wczesne wykonanie najważniejszych czynności pierwszej pomocy może uratować życie wielu ofiarom wypadków. Udzielając jej, należy pamiętać o bezpieczeństwie własnym i poszkodowanych oraz wykorzystywać udostępnione do powszechnego obrotu wyroby medyczne, w tym środki ochrony osobistej (rękawice jednorazowe, maseczka do sztucznego oddychania metodą „usta-usta”). Powinny one znajdować się w apteczce pierwszej pomocy.

Cel pracy:
Celem pracy było badanie stanu wiedzy początkujących młodych kierowców w zakresie znajomości przepisów dotyczących wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę pierwszej pomocy oraz jej składu i zastosowania przez uczestników ruchu drogowego.

Materiał i metody:
Badanie zostało przeprowadzone wśród uczestników ruchu drogowego w okresie od 2 do 28 maja 2011 r. na terenie Lublina. W badaniu wzięło udział 224 respondentów w wieku od 18 do 28 lat, w tym 98 kobiet i 126 mężczyzn. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, którego konstrukcja została poprzedzona analizą literatury przedmiotu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, wykorzystując program STATISTICA v. 7.1.

Wyniki:
Zdecydowana większość badanych uważała, że w Polsce istnieje obowiązek posiadania apteczki samochodowej, jednocześnie mniej niż połowa tę apteczkę posiadała. Ponad połowa respondentów uważała, że prawo reguluje również zawartość apteczki pierwszej pomocy, jednocześnie tylko 30% badanych wiedziało, w co powinna być wyposażona apteczka.

Wnioski:
O końcowym sukcesie leczenia specjalistycznego poszkodowanego wielokrotnie decyduje pierwsza pomoc udzielana do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Niezbędne więc jest właściwe edukowanie kierowców, już od momentu szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, na temat niezbędnego wyposażenia samochodu osobowego w apteczkę i korzyści, jakie może ona przynieść w sytuacji zagrożenia.

 
REFERENCJE (19)
1.
Goniewicz M, Goniewicz K. Wypadki drogowe w Polsce – czynniki sprawcze i zapobieganie. Bezpiecz Pr 2010; 9 (468): 15-17.
 
2.
Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wydział Profilaktyki i Analiz. Wypadki drogowe w Polsce. www.policja.pl.
 
3.
Brongel L. Złota godzina czas życia, czas śmierci. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2007.
 
4.
Goniewicz M. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich nie¬zbędnego wyposażenia. Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262, z późn. zm.
 
6.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.
 
7.
Deutsches Institut für Normung e.V. www.din.de.
 
8.
Pietrzak AM. Propozycja standaryzacji zestawu podstawowego pierwszej pomocy medycznej, czyli rzecz o apteczce. Anestezjol Ratown. 2007; 1: 14-16.
 
9.
Jachowicz R. Farmacja praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 
10.
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) Ausfertigungsdatum: 13.11.1937 zuletzt geändert durch v. 21.4.2009 I 872 FNA: 9232-1.
 
11.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG Dziennik Urzędowy UE L 218 z 13.8.2008; 82-128.
 
12.
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. DzU z 2010 r. nr 107 poz. 679.
 
13.
Chemperek E, Goniewicz M, Włoszczak-Szubzda A, Wac-Górczyńska M, Nowicki G, Mikuła-Mazurkiewicz A. Poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w zakresie pierwszej pomocy. Med Og Nauk Zdr. 2011; 17(4): 174-179.
 
14.
Rasmus A, Balcerzyk-Barzdo E, Sikorski T, Kołodziejczyk-Wojtczak D. Gotowość i umiejętność Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Med Intens Rat. 2004; 7(3): 125-132.
 
15.
Paprocka-Lipińska A, Nikodemski M, Ziółkowski R. Analiza przyczyn niskiego poziomu wiedzy i umiejętności kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Ann Acad Med Ged. 2007; 37: 89-93.
 
16.
Goniewicz M. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez kierowców – badania ankietowe. Wiad Lek. 1998; 3-4: 208-215.
 
17.
Grześkowiak M, Pytliński A, Frydrysiak K. Wiedza społeczeństwa wielkopolski na temat resuscytacji. Now Lek. 2008; 1(77): 19-24.
 
18.
Rudner R, Jałowiecki P, Dziurdzik P, Karpel E, Kawecki P, Dudek-Dyczkowska D, Welland M. Wyniki postępowania resuscytacyjnego w pozaszpitalnych zatrzymaniach krążenia o etiologii kardiologicznej. Anest Intens Ter. 2004; 36: 267-275.
 
19.
Mikuła A, Goniewicz M, Latalski M, Chemperek E. The behaviours of the inhabitants of the Lublin region in the situations of sudden cardiac arrest as reflected in the opinions of the Ambulance Service doctors. Ann. UMCS Sect. D 2002; 2(57): 104-111.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543