PL EN
PRACA ORYGINALNA
Poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w zakresie pierwszej pomocy
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
3
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
4
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(4):174-179
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Jak pokazują wyniki badań opinii społecznej (CBOS 2007) wciąż ok. 43% Polaków nie jest w stanie udzielić pierwszej pomocy. Dlaczego tak trudno nieść pierwszą pomoc drugiemu człowiekowi? Przyczyn jest wiele, podstawowe to: strach przed wzięciem odpowiedzialności za czyjeś życie, obawa przed wyrządzeniem jeszcze większej szkody poszkodowanemu, liczenie, że pomocy udzieli ktoś inny, obawa przed odpowiedzialnością karną i na koniec najważniejsze, nieumiejętność wykonywania pierwszej pomocy.

Cel pracy:
Celem tej pracy była ocena poziomu wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum i technikum) oraz studentów szkół wyższych województwa lubelskiego.

Materiał i metody:
Przebadano 500 uczniów liceum, technikum oraz studentów różnych kierunków studiów. Warunkiem uczestniczenia w badaniu było odbycie przewidzianych programem nauczania zajęć z zakresu pierwszej pomocy. Narzędziem badawczym był test wiedzy z zakresu pierwszej pomocy. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. .

Wnioski:
Na podstawie przeprowadzonych badań postawiono następujące wnioski: 1) Stan wiedzy respondentów z zakresu pierwszej pomocy jest niezadawalający; 2) Zdecydowana większość respondentów uważa, że niesienie pierwszej pomocy poszkodowanym to nie tylko obowiązek, ale także możliwość uratowania czyjegoś życia lub zdrowia; 3) Ankietowani nisko ocenili swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy; 4) Studenci wszystkich kierunków, podczas trwania studiów, powinni uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach z zakresu pierwszej pomocy; 5) Nauczanie pierwszej pomocy powinno rozpoczynać się w szkole podstawowej, trwać przez następne lata nauki i pracy z każdorazowym przypomnieniem czynności ratujących życie.


Introduction:
Introduction: According to the results of studies of public opinion (Center for Public Opinion Research – CBOS 2007), approximately 43% of Poles are still incapable of providing fi rst aid. Why is it so diffi cult to provide fi rst aid to someone else? There are many causes, of which the primary ones are: fear of assuming responsibility for someone else’s life, concern about infl icting a still greater harm to a victim, counting on someone else to render assistance, concern about legal responsibility, and fi nally – which is the most important – inability to provide fi rst aid.

Objective:
The objective of the study was evaluation of the level of knowledge concerning the provision of fi rst aid among adolescents attending secondary general and technical schools and students from universities in the Lublin Region.

Material and Methods:
The study covered 500 schoolchildren attending secondary general and technical schools and university students of various specialties. The precondition of participating in the study was participation in fi rst aid classes within the school curriculum. The research instrument was a test of knowledge concerning fi rst aid. The results of the studies obtained were subjected to statistical analysis.

Conclusions:
Based on the results of the studies, the following conclusions were drawn: 1) the state of respondents’ knowledge concerning fi rst aid was unsatisfactory; 2) the great majority of respondents were of the opinion that the provision of fi rst aid to a victim is not only an obligation, but also a possibility to save someone’s life or health; 3) the respondents evaluated their knowledge of fi rst aid in negative terms; 4) students of all specialties should participate in obligatory classes in fi rst aid during their studies; 5) education in fi rst aid should start in elementary school and be continued through the subsequent years of education and work, each time as reminders of life-saving activities.

 
REFERENCJE (5)
1.
Europejska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji (tłum.): Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Krakow 2005: s. 8-10.
 
2.
Barziej I, Michałek O, Hasij J, Sosada K, Bucior J. Sprawdzenie poziomu wiedzy mieszkańcow powiatu nyskiego z zakresu pierwszej pomocy. Zdr Publ 2008;118(2):176-181.
 
3.
Michałek O, Hasij J, Barziej I, Bucior J, Piecuch J, Braczkowski R. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy wśrod studentow kieru kow medycznych i niemedycznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Zdr Publ 2008;118(2):195-201.
 
4.
Adamczyk K, Lorencowicz R, Trawka H. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogo-wych. Zdr Publ 2003;113(3/4):337-340.
 
5.
Rasmus A, Machała W, Samborska-Sablik A. Udział świadkow zdarzenia w czynnościach resuscytacyjnych. Zdr Publ 2002;112(4):475-479.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top