PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza poziomu wiedzy i znajomości prawa dotyczącego zasad udzielania pierwszej pomocy wśród grupy aktywnych kierowców województwa lubelskiego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Zakład Fizjoterapii, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Rafał Patryn   

Zakład Etyki i Filozofii Człowieka, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Szkolna 18, 20-124 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):324-329
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie: Poziom modernizacji dotyczący transportu drogowego spowodował wzrost wypadkowości na polskich drogach. Szybka pomoc poszkodowanym jest obowiązkiem każdego świadka wypadku (nakaz pomocy, art. 162 § 1 Kodeksu karnego) i powołanych do tego profesjonalnych służb ratownictwa medycznego. W kontekście obecnej sytuacji zasadne jest pytanie o znajomość zasad i posiadanie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy wśród kierowców województwa lubelskiego. Cel pracy: Celem pracy było przeanalizowanie wiedzy formalnej dotyczącej zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy, następnie określenie tego, czy respondenci umieliby w sytuacji koniecznej (zdarzenie drogowe) takiej pomocy udzielić. Materiał i metoda: Badania przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji, składającej się z 18 pytań, w grupie wybranych losowo 228 kierowców województwa lubelskiego. Wyniki: Aż 52% respondentów ocenia swój stan wiedzy na temat pierwszej pomocy jako przeciętny. Prawie 20% badanych nie uczestniczyło nigdy w kursach pierwszej pomocy. Tylko połowa badanych umiałaby udzielić takiej pomocy potrzebującym w sytuacji tego wymagającej. Ponad 70 % badanych nigdy nie była w sytuacji wymagającej udzielania pierwszej pomocy. Wnioski: Poziom wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy jest niewystarczający, poniżej połowy badanych deklaruje, iż umiałaby udzielić pomocy potrzebującemu. Tylko połowa badanych uczestniczyła w kursach udzielania pierwszej pomocy, dla 1/4 odbywały się one tylko w formie teoretycznej. Ciągła edukacja i praktyczne treningi pozwolą kierowcom naszych dróg czuć się w pełni przygotowanymi na wypadki i inne zdarzenia drogowe, gdzie istnieje potrzeba udzielania pierwszej pomocy.

Introduction: The level of modernization of road transport caused an increase in accident rates on Polish roads. Quick assistance provided for the victims is an obligation for any person who is the victim of an accident (Criminal Law, Clause 162 § 1: Assistance Obligation,), and professional medical emergency services created for this purpose. Considering the present situation, it is justifiable to pose a question concerning the knowledge of the principles and practical skills in providing first aid among drivers in the Lublin Region. Objective: Analysis of the formal knowledge concerning the scope of principles for providing first aid, and subsequently, in the situation of necessity (road accident), determining if the respondents would be able to provide such assistance. Materials and methods: The study was conducted using a self-designed questionnaire form consisting of 18 items, and covered a group of 228 randomly selected drivers from the Lublin Region. Results: As many as 52% of respondents evaluated their state of knowledge concerning first aid as mediocre. Nearly 20% of respondents have never participated in first aid courses. Only a half of them would be capable of providing such assistance to victims in an emergency situation. More than 70% of respondents have never been in a situation which would require the provision of first aid. Conclusions: The level of knowledge concerning the principles of first aid provision is insufficient. Less than a half of respondents declared that they would be able to provide aid to a victim in need. Only a half of respondents had participated in first aid courses, 25% of them only in theoretical form. Constant education and practical training would allow Polish drivers to feel fully prepared for accidents and other road events, when there is a need to provide first aid. Key words: first aid, road accidents, legal regulations, medical emergency services
 
REFERENCJE (14)
1.
Dane Ministerstwa Infrastruktury Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. „Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w 2010 roku” (w) http://www.krbrd.gov.pl/downlo.... pdf (dostęp: 1.08.2012).
 
2.
Adamczyk K, Lorencowicz R, Wajs A, Flis D. Umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych przez kierowców mieszkających na terenach wiejskich. Med Og. 2001; 7(2): 158-164.
 
3.
Adamczyk K, Lorencowicz R, Trawka H. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Zdr Publ. 2003; 113(3/4): 337-340.
 
4.
Andres J, Byrska-Maciejasz E, Cebula G, Drab E, Frączek B, Krawczyk P, i wsp. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa: podręcznik dla studentów. Kraków: Polska Rada Resuscytacji; 2011.
 
5.
Buchfelder M, Buchfelder A. Podręcznik pierwszej pomocy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2008.
 
6.
Ciećkiewicz J. Medycyna ratunkowa. Postępowanie z ofiarą wypadku samochodowego. Med Prakt Pediatr. 2008; 2: 128-130.
 
7.
Jastrzębska R, Kaczor A. Nagłe stany zagrożenia życia. ABC pierwszej pomocy. Słupsk: Wydawnictwo szkoły Policji w Słupsku; 2007.
 
8.
Kubiak K. Pierwsza pomoc – wspólna sprawa. Na Ratunek. 2009; 3(2): 26-27.
 
9.
Leszczyński P. Nauczanie pierwszej pomocy. Mag Pielęg Położ. 2012; 3: 12-13.
 
10.
Miros E, Maj E, Rasmus A, Markiewicz A. Sprawdzian wiedzy społeczeństwa polskiego w zakresie udzielania pomocy ratującej życie. Pielęg. 2000, 1998; 5 (40): 39-41.
 
11.
Paprocka-Lipińska A, Nikodemski M, Ziółkowski R. Analiza przyczyn niskiego poziomu wiedzy i umiejętności kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Ann Acad Med Gedan. 2007; 37: 89-93.
 
12.
Ustawa Prawo o ruchu Drogowym. Dz. U. 1997, nr 98, poz. 602.
 
13.
Chemperek E, Goniewicz M, Włoszczak-Szubzda A, Wac-Górczyńska M, Nowicki G, Mikuła-Mazurkiewicz A. Poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w zakresie pierwszej pomocy. Med Og Nauk Zdr. 2011; 17(4): 174-179.
 
14.
Goniewicz M, Włoszczak-Szubzda A. Psychoprofilaktyka akcji ratunkowej w kształceniu ratowników medycznych.. W: Edukacja w ratownictwie medycznym. Pod red. Jerzego Koniecznego, Inowrocław, Poznań 2007, Oficyna Wydaw. Garmond.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top