PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena wiedzy pacjentów o powikłaniach cukrzycy
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
2
Studenckie Koło Naukowe przy Samodzielnej Pracowni Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Paweł Kalinowski   

Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):302-307
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Cukrzyca to poważna choroba prowadząca do groźnych powikłań wielu układów i narządów, powikłań związanych głównie z hiperglikemią. Utrzymujące się złe wyrównanie w cukrzycy skutkuje wystąpieniem ostrych powikłań, a trwająca dłużej cukrzyca, zwłaszcza leczona mało intensywnie, powoduje uszkodzenia narządów z powodu zmian zwyrodnieniowych w małych i w średnich naczyniach oraz w dużych tętnicach.

Cel pracy:
Celem pracy było poznanie, na jakim poziomie kształtuje się wiedza pacjentów chorujących na cukrzycę o powikłaniach tej choroby.

Materiał i metody:
Materiałem wykorzystanym do badań były ankiety dotyczące ostrych i przewlekłych powikłań, które mogą wystąpić w przebiegu cukrzycy, wypełnione przez 140 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą, którzy leczyli się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie w 2011 roku. Materiał badawczy poddano analizie i opracowano za pomocą metod statystyki opisowej.

Wyniki:
Wiedza większości ankietowanych o powikłaniach cukrzycy była niedostateczna. Większość badanych nie potrafiła wskazać wszystkich ostrych powikłań mogących wystąpić w cukrzycy. Respondenci, pytani o przewlekłe powikłania, najczęściej wskazywali chorobę oczu, chorobę nerek oraz zespół stopy cukrzycowej, część badanych nie wiedziała, że cukrzyca może prowadzić do licznych powikłań. Połowa badanych nie potrafiła wskazać rodzajów stopy cukrzycowej, jedynie 1/3 badanych znała prawidłową odpowiedź. Najczęstsze przewlekłe powikłania cukrzycy, takie jak neuropatia, retinopatia i nefropatia, wśród respondentów nie były znane i w większości zostały wyjaśnione nieprawidłowo.

Wnioski:
Pomimo długiego okresu trwania choroby u pacjentów z badanej grupy nie zadowala ich wiedza o powikłaniach cukrzycy – zarówno ostrych, jak i przewlekłych


IntroductionIntroduction: Diabetes is a serious illness leading to dangerous c:
Diabetes is a serious illness leading to dangerous complications of many systems and organs that are mainly related to hyperglycaemia. An incorrect sugar level results in acute complications. Long-lasting diabetes, especially if not cured intensively, results in organ damage because of degenerative changes in the small and medium-sized vessels, and in large arteries.

Objective:
To evaluate the level of knowledge of patients with diabetes about the complications connected with this disease.

Material and Methods:
Material used for the study was a questionnaire concerning the acute and chronic complications that may occur during diabetes, completed by 140 patients diagnosed with diabetes and treated at Independent Public Clinical Hospital No. 4 in Lublin in 2011. The research material was analyzed and elaborated using descriptive statistics methods.

Results:
Knowledge of respondents about complications of diabetes was insufficient. Most respondents could not identify all the acute complications that may occur during diabetes. Respondents asked about chronic complications indicated mostly eye disease, kidney disease and diabetic foot syndrome. However, some respondents did not know that diabetes can lead to numerous complications. Half of the respondents could not identify the types of diabetic foot, only 1/3 of respondents knew the correct answer. The most common chronic complications of diabetes, such as neuropathy, retinopathy and nephropathy, were not known among the respondents, and mostly had not been explained properly.

Conclusions:
In spite of long illness duration among the patients in the study group, knowledge about diabetes complications, both acute and chronic, is not gratifying.

 
REFERENCJE (21)
1.
American Diabetes Association. Diagnosis and Classification of Dia¬betes Mellitus. Diab Care. 2009; 32, sup.1: 562-567.
 
2.
Desalu OO, Salawu FK, Jimoh AK, Adekoy AO, Busari OA, Olokoba AB. Diabetic foot care: self reported knowledge and practice among patients attending three tertiary hospital in Nigeria. Ghana Med J. 2011; 45: 60-65.
 
3.
Jankowiak B, Krystoń-Serafin M, Krajewska-Kułak E, Popławska E. Powikłania cukrzycy jako choroby przewlekłej. Nowiny Lek. 2007; 76: 482-484.
 
4.
Wróbel M. Epidemiologia cukrzycy. W: Strojka K, (red.). Diabetologia. Praktyczny poradnik. Poznań: Wyd. Termedia; 2007: 7-18.
 
5.
Tatoń J, Czech A, (red.). Diabetologia, t. 1. Warszawa: PZWL; 2001.
 
6.
Otto-Buczkowska E. Cukrzyca w populacji wieku rozwojowego – co nowego? Wrocław: Wyd. Cornetis; 2009.
 
7.
Sieradzki J. Cukrzyca i zespół metaboliczny. W: Szczeklik A. (red.). Choroby wewnętrzne, t. I. Kraków: Wyd. Medycyna Praktyczna, 2005: 1179-1215.
 
8.
Czech A, Tatoń J. Cukrzyca. Katowice: Wyd. Elamed; 2009.
 
9.
Kański JJ. Choroby siatkówki pochodzenia naczyniowego. W: Zagórski Z. (red.). Okulistyka kliniczna. Wrocław: Wyd. Medyczne Urban & Partner, 1997: 344-379.
 
10.
Edmonds M, Korzon-Burakowska A. Wielodyscyplinarne poradnie stopy cukrzycowej. Diabet Prakt. 2005; 6: 81-83.
 
11.
Tatoń J. Neuropatia obwodowego układu nerwowego spowodowana przez cukrzycę. W: Tatoń J., Czech A. (red.). Diabetologia, t. II. Warszawa: PZWL, 2001: 268-280.
 
12.
Dębska G, Rogala-Pawelczyk G, Zięba E. Projekt edukacji chorego z zespołem stopy cukrzycowej oparty na teorii Dorothy Orem. Piel Zdr Publ. 2012; 2: 57-65.
 
13.
Ruxer M, Ruxer J, Markuszewski L. Edukacja terapeutyczna jako metoda leczenia chorych na cukrzycę. Diabet Dośw Klin. 2005; 5: 253-259.
 
14.
Boratyn-Dubiel L, Chmiel Z. Znaczenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów z cukrzycą. Zdr Publ. 2010; 120: 316-323.
 
15.
Krysoń-Serafin M, Jankowiak B, Krajewska-Kułak E, Sierakowska M, Popławska E. Ocena wiedzy pacjentów na temat cukrzycy typu 2 jako niezbędny element terapii. Diabet Prakt. 2005; 6: 7-14.
 
16.
Karłowicz A, Korzon-Burakowska A, Skuratowicz-Kubica A, Kunicka K, Świerblewska E, Burakowska I. Poziom wiedzy na temat zespołu stopy cukrzycowej u chorych na cukrzycę typu 2. Diabet Prakt. 2010; 11: 109-117.
 
17.
Łagoda K, Kamińska K, Kobus G, Bachórzewska-Gajewska H, Kinalska I. Ocena wiedzy pacjentów na temat profilaktyki zespołu stopy cukrzycowej. Przeg Kardiodiabetol. 2009; 4: 64-70.
 
18.
Pieczyński J, Bandurska-Stankiewicz E, Wiatr Bykowska D, Rutkowska J. Cukrzycowa choroba oczu. Diabet Dośw Klin. 2012; 10: 64-70.
 
19.
Idzior-Waluś B. Epidemiologia przewlekłych powikłań cukrzycy. W: Sieradzki J, (red.). Przewlekłe powikłania cukrzycy. Kraków: Wyd. Fundacji Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjnej; 1998: 19-31.
 
20.
Bąk M, Kadłubowska M, Fraś M. Wpływ samokontroli w cukrzycy na czas powstawania nefropatii cukrzycowej. Probl Piel. 2009; 17: 105-109.
 
21.
Evans TC, Capell P. Nefropatia cukrzycowa. Diabet Prakt. 2001; 2: 15-23.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top