PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, zagrożonej bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przy braku zagrożenia swojego lub innej osoby niebezpieczeństwem utraty życia lub zdrowia stanowi obowiązek prawny i moralny. Jest on możliwy do spełnienia tylko pod warunkiem znajomości zasad pierwszej pomocy. Celem głównym badań była ocena wiedzy osób dorosłych na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Materiał i metody:
W badaniach wzięło udział 448 uczestników, 414 kobiet (92,41%) i 34 mężczyzn (7,59%). Średni wiek badanych wynosił 35,71 roku (SD = 11,35). Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny przeprowadzany za pomocą jedne-go z portali społecznościowych. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety zawierający pytania o czynniki socjodemograficzne oraz sprawdzający wiedzę z zakresu pierwszej pomocy.

Wyniki:
Niemalże połowa badanych (46,21%) miała wiedzę z pierwszej pomocy na poziomie dobrym. Poziom ten był istotnie statystycznie wyższy u osób wykonujących zawody medyczne niż u osób wykonujących inny zawód lub bez zawodu (p ˂ 0,05); u osób stanu wolnego – wyższy niż u osób w związku (p ˂ 0,05); u osób bezdzietnych – wyższy niż u posiadających jedno lub dwoje dzieci w wieku szkolnym (p < 0,05); u osób, które przeszły szkolenie z pierwszej pomocy – wyższy niż u osób, które go nie odbyły (p < 0,05).

Wnioski:
Badane osoby dorosłe posiadają wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na poziomie dobrym. Poziom wiedzy w tym zakresie zależy od stanu cywilnego, posiadanego potomstwa i wykonywanego zawodu


Objectives:
The provision of first aid is a moral obligation. It is also a legal obligation in the event of immediate danger of loss of life or serious damage to health, without threat to oneself or another person. This obligation is possible to fulfil provided that the principles of first aid are known. The main aim of the study was evaluation of knowledge concerning the provision of pre-medical first aid among adults.

Material and methods:
The study involved 448 participants, including 414 females (92.41%) and 34 males (7.59%). The respondents’ mean age was 35.71 (SD = 11.35). The research method was a diagnostic survey carried out using one of the social networking sites. The research tool was an author-constructed questionnaire containing items concerning socio-demographic characteristics, and assessing knowledge of first aid.

Results:
Almost a half of respondents (46.21%) had a good level of knowledge of first aid. This level was significantly higher statistically among medical professionals, compared to those pursuing a different or no profession (p<0.05). Unmarried persons had a significantly higher level of first aid knowledge than those in a relationship (p<0.05); childless respondents had a significantly higher level of first aid knowledge than those with one or two children of school age (p<0.05); persons who completed first aid training had a significantly higher level of first aid knowledge than those who did not complete such training (p<0.05).

Conclusions:
The results of the study obtained showed that the examined adults have a good level of knowledge concerning first aid. The level of knowledge about first aid depends on marital status, progeny and the occupation performed.

Słowik K, Kożybska M, Karakiewicz B. Wiedza osób dorosłych na temat udzielania pierwszej pomocy. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(1): 77–81.doi: 10.26444/monz/134730
 
REFERENCJE (11)
1.
Kwiatkowska E, Kossoń D. The assessment of knowledge of patients on principles of the premedical first aid. Emerg Med Serv. 2018; 5(1): 16–24.
 
2.
Jaciubek M, Krupienicz A. Ocena wiedzy i postaw studentów 1. i 3. roku pielęgniarstwa warszawskiego uniwersytetu medycznego dotycząca re-suscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Piel Pol. 2018; 74(4): 362–371.
 
3.
Europejska Rada Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji (tłum.): Wy-tyczne resuscytacji 2015. Kraków 2015. David A. Zidemana, Emmy DJ. De Buckb, Eunice M. Singletaryc, et al. Polska Rada Resuscytacyjna: Wytyczne resuscytacji 2015: Pierwsza pomoc. Kraków, 2015. http://www.prc.krakow.pl/wyt20...).
 
4.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (tekst jedn.: DzU z 2020, poz. 1444, z późn. zm.).
 
5.
Jurczak A, Kopański Z, Gajdosz R. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy młodzieży ponadgimnazjalnej. JCHC. 2015; 2: 28–34.
 
6.
Misztal-Okońska P, Lasota D, Goniewicz M, et al. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy – badania ankietowe. Wiad Lek. 2018; 71(4): 874–878.
 
7.
Bolling G, Myklebust AG, Ostringen K. Effect of first aid training in the kindergarten – a pilot study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2011; 19: 13.
 
8.
Abelairas-Gómez C, Rodriguez-Nuńez A, Casillas-Cabana M, Romo- Perez V, Barcala-Furelos R. School children as life savers: at what age do they become stronge? Resuscitation. 2014; 85(6): 814–819.
 
9.
Plant N, Taylor K. How best to teach CPR to school children: a systematic review. Resuscitation. 2013; 84(4): 415–21.
 
10.
Bohn A, Van Aken H, et al. Teaching resuscitation in school: annual tuition by trained teachers is effective starting at age. Resuscitation. 2012; 83: 619–625.
 
11.
Olejniczak D, Miciuk D, Religioni U. Ocena stanu wiedzy studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku pielęgniarstwo na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Piel Zdr Publ. 2013; 3(2): 101–110.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top