PL EN
PRACA ORYGINALNA
Rola fizjoterapii po mastektomii w opinii pacjentek
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
2
Doktorantka, Samodzielna Pracownia Epidemiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):291–296
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Rak piersi jest obecnie najczęściej występującym i najgroźniejszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. W leczeniu raka piersi prócz dążenia do trwałego wyleczenia pacjentki, istnieje również aspekt fizyczny, czyli przywrócenie chorej sprawności fizycznej w jak największym stopniu. Rehabilitacja kobiet po mastektomii jest ogromnie ważną dziedziną w całości leczenia raka piersi.

Cel pracy:
Celem niniejszej pracy była analiza opinii pacjentek (po wykonanej mastektomii) na temat dostępności i skuteczności przeprowadzonej rehabilitacji po zabiegu mastektomii oraz roli rehabilitacji w procesie leczenia raka piersi.

Materiał i metody:
Grupę badawczą stanowiło 100 kobiet, u których został przeprowadzony zabieg mastektomii. Jako narzędzie badawcze wykorzystano ankietę autorską składającą się z 29 pytań wielokrotnego wyboru.

Wyniki:
Według 100% kobiet rehabilitacja po mastektomii jest nieodzownym elementem leczenia. Niewielka liczba kobiet (ok. 30%) uczestniczyła w psychoterapii oraz korzystała z pomocy Stowarzyszenia Amazonek. Także niewielka liczba kobiet (1/5) korzystała z rehabilitacji uzdrowiskowej. Zauważono zależność pomiędzy wiekiem pacjentek a uczestniczeniem w dodatkowych rodzajach rehabilitacji. Większość kobiet (94 %) nie miała problemu z otrzymaniem skierowania na rehabilitację. Prawie wszystkie pacjentki korzystały z bezpłatnej rehabilitacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wnioski:
Rehabilitacja po mastektomii jest bardzo ważnym elementem leczenia. Najlepszymi metodami rehabilitacji po mastektomii w opinii pacjentek są ćwiczenia fizyczne oraz masaż. Pomimo szerzenia się wiedzy na temat raka piersi nadal niewielka liczba pacjentek korzysta z usług Stowarzyszenia Amazonek, psychoterapii oraz rehabilitacji uzdrowiskowej. Zależne jest to między innymi od wiedzy pacjentek na ten temat oraz ich wieku.


Introduction:
Breast cancer is the most common and the most malignant neoplasm nowadays among women. In the process of cancer treatment, besides the aim of achieving a complete cure, there is also the aspect of recovering the patient’s physical abilities. Taking into consideration the whole progression of cancer cure, the rehabilitation of women who have had a mastectomy operation is a very crucial area.

Objective:
Analysis of the opinions of patients who have undergone a mastectomy, regarding the subject of accessibility and effectiveness of the rehabilitation conducted after the operation, and the role of rehabilitation in cancer treatment methods.

Material and Methods:
The examined group consisted of 100 women who had undergone a mastectomy procedure. The research tool used for the examination was the author’s survey, containing 29 multiple questions.

Results:
According to the women, the rehabilitation conducted after mastectomy procedure is a vital element in a process of cancer healing. A small number of the women (30%) took part in physiotherapy and obtained help from the Amazon Association. A similar number of female patients (1/5) took advantage of rehabilitation resorts. A certain dependence was noted between the age of the patients and their participation in additional kinds of rehabilitation. The great majority (97%) of the examined women did not experience problems with obtaining a rehabilitation referral. In almost all the cases, the National Health Fund (NFZ) covered the cost of rehabilitation.

Conclusions:
Rehabilitation after a mastectomy is an immensely crucial element in treatment practice. According to the examined female patients, the best methods of rehabilitation after a mastectomy are physical exercises and massage. Despite the growing awareness and knowledge regarding the subject of breast cancer, still only a small number of patients benefit from help from the Amazon Association, psychotherapy and rehabilitation resorts. This depends on the women’s knowledge in the mentioned area, and their age

 
REFERENCJE (9)
1.
Jassem J. Rak sutka. Warszawa: Springer PWN; 1998: 43-45, 54-55.
 
2.
Kuliński W. Postępowanie fizykalno-usprawniające po mastektomii i operacjach odtwórczych. Nowa Klin. 1996; 3(8): 394-396.
 
3.
Kułakowski A, Skowrońska-Gardas A. Onkologia. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2007: 106-107.
 
4.
Tchórzewska H. Rehabilitacja chorych leczonych z powodu raka gru¬czołu piersiowego. Nowotwory 1997; 47(2): 93-96.
 
5.
Pop T, Sokołowska M, Nowak E. Rehabilitacja kobiet po mastektomii – algorytm postępowania. Postepy Rehabil. 2004; 18(3): 55-58.
 
6.
Skolimowska B. Wpływ ćwiczeń ruchowych na postawę ciała kobiet leczonych z powodu raka piersi. Fizjoterapia 2005; 13(1): 18-26.
 
7.
Mika AK. Po odjęciu piersi. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005.
 
8.
Podgórska-Zdyb A, Budźko P, Janiszewski M, Hak A, Gałczyńska J. Przedpełska-Winiarczyk M, Molisak-Klara A. Rola kinezyterapii w usprawnianiu kobiet po mastektomii. Med Manualna. 2004; 8(3/4): 51-53.
 
9.
Lejman W. Drożdż W. Rak piersi. Pol Przegl Chir. 2004; 76(11): 1209-1216.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543