PL EN
RESEARCH PAPER
Car first-aid kit and its role in the provision of first aid. Evaluation of the state of knowledge among young beginner drivers
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 
2
Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
3
Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):297-301
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (19)
1.
Goniewicz M, Goniewicz K. Wypadki drogowe w Polsce – czynniki sprawcze i zapobieganie. Bezpiecz Pr 2010; 9 (468): 15-17.
 
2.
Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Wydział Profilaktyki i Analiz. Wypadki drogowe w Polsce. www.policja.pl.
 
3.
Brongel L. Złota godzina czas życia, czas śmierci. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, Kraków 2007.
 
4.
Goniewicz M. Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
 
5.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich nie¬zbędnego wyposażenia. Dz.U. z 2003 r. nr 32, poz. 262, z późn. zm.
 
6.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.
 
7.
Deutsches Institut für Normung e.V. www.din.de.
 
8.
Pietrzak AM. Propozycja standaryzacji zestawu podstawowego pierwszej pomocy medycznej, czyli rzecz o apteczce. Anestezjol Ratown. 2007; 1: 14-16.
 
9.
Jachowicz R. Farmacja praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
 
10.
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) Ausfertigungsdatum: 13.11.1937 zuletzt geändert durch v. 21.4.2009 I 872 FNA: 9232-1.
 
11.
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, uchylająca decyzję Rady 93/465/EWG Dziennik Urzędowy UE L 218 z 13.8.2008; 82-128.
 
12.
Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. DzU z 2010 r. nr 107 poz. 679.
 
13.
Chemperek E, Goniewicz M, Włoszczak-Szubzda A, Wac-Górczyńska M, Nowicki G, Mikuła-Mazurkiewicz A. Poziom wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w zakresie pierwszej pomocy. Med Og Nauk Zdr. 2011; 17(4): 174-179.
 
14.
Rasmus A, Balcerzyk-Barzdo E, Sikorski T, Kołodziejczyk-Wojtczak D. Gotowość i umiejętność Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Med Intens Rat. 2004; 7(3): 125-132.
 
15.
Paprocka-Lipińska A, Nikodemski M, Ziółkowski R. Analiza przyczyn niskiego poziomu wiedzy i umiejętności kierowców w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Ann Acad Med Ged. 2007; 37: 89-93.
 
16.
Goniewicz M. Umiejętności udzielania pierwszej pomocy przez kierowców – badania ankietowe. Wiad Lek. 1998; 3-4: 208-215.
 
17.
Grześkowiak M, Pytliński A, Frydrysiak K. Wiedza społeczeństwa wielkopolski na temat resuscytacji. Now Lek. 2008; 1(77): 19-24.
 
18.
Rudner R, Jałowiecki P, Dziurdzik P, Karpel E, Kawecki P, Dudek-Dyczkowska D, Welland M. Wyniki postępowania resuscytacyjnego w pozaszpitalnych zatrzymaniach krążenia o etiologii kardiologicznej. Anest Intens Ter. 2004; 36: 267-275.
 
19.
Mikuła A, Goniewicz M, Latalski M, Chemperek E. The behaviours of the inhabitants of the Lublin region in the situations of sudden cardiac arrest as reflected in the opinions of the Ambulance Service doctors. Ann. UMCS Sect. D 2002; 2(57): 104-111.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top