6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Apteczka samochodowa i jej rola w udzielaniu pierwszej pomocy. Ocena stanu wiedzy młodych początkujących kierowców

 
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
2
Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
MONZ 2012;18(4):297–301
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Czas na podjęcie skutecznego działania przywracającego podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego w wypadku samochodowym jest krótki – wynosi 4-5 minut. Wczesne wykonanie najważniejszych czynności pierwszej pomocy może uratować życie wielu ofiarom wypadków. Udzielając jej, należy pamiętać o bezpieczeństwie własnym i poszkodowanych oraz wykorzystywać udostępnione do powszechnego obrotu wyroby medyczne, w tym środki ochrony osobistej (rękawice jednorazowe, maseczka do sztucznego oddychania metodą „usta-usta”). Powinny one znajdować się w apteczce pierwszej pomocy. Cel pracy: Celem pracy było badanie stanu wiedzy początkujących młodych kierowców w zakresie znajomości przepisów dotyczących wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę pierwszej pomocy oraz jej składu i zastosowania przez uczestników ruchu drogowego. Materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone wśród uczestników ruchu drogowego w okresie od 2 do 28 maja 2011 r. na terenie Lublina. W badaniu wzięło udział 224 respondentów w wieku od 18 do 28 lat, w tym 98 kobiet i 126 mężczyzn. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, którego konstrukcja została poprzedzona analizą literatury przedmiotu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, wykorzystując program STATISTICA v. 7.1. Wyniki: Zdecydowana większość badanych uważała, że w Polsce istnieje obowiązek posiadania apteczki samochodowej, jednocześnie mniej niż połowa tę apteczkę posiadała. Ponad połowa respondentów uważała, że prawo reguluje również zawartość apteczki pierwszej pomocy, jednocześnie tylko 30% badanych wiedziało, w co powinna być wyposażona apteczka. Wnioski: O końcowym sukcesie leczenia specjalistycznego poszkodowanego wielokrotnie decyduje pierwsza pomoc udzielana do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Niezbędne więc jest właściwe edukowanie kierowców, już od momentu szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, na temat niezbędnego wyposażenia samochodu osobowego w apteczkę i korzyści, jakie może ona przynieść w sytuacji zagrożenia.
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543