6
MNiSW
58.21
ICV
PRACA ORYGINALNA
 
 

Apteczka samochodowa i jej rola w udzielaniu pierwszej pomocy. Ocena stanu wiedzy młodych początkujących kierowców

 
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
2
Pracownia Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
3
Zakład Informatyki i Statystyki Zdrowia, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie; Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
MONZ 2012;18(4):297–301
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Wprowadzenie: Czas na podjęcie skutecznego działania przywracającego podstawowe funkcje życiowe poszkodowanego w wypadku samochodowym jest krótki – wynosi 4-5 minut. Wczesne wykonanie najważniejszych czynności pierwszej pomocy może uratować życie wielu ofiarom wypadków. Udzielając jej, należy pamiętać o bezpieczeństwie własnym i poszkodowanych oraz wykorzystywać udostępnione do powszechnego obrotu wyroby medyczne, w tym środki ochrony osobistej (rękawice jednorazowe, maseczka do sztucznego oddychania metodą „usta-usta”). Powinny one znajdować się w apteczce pierwszej pomocy. Cel pracy: Celem pracy było badanie stanu wiedzy początkujących młodych kierowców w zakresie znajomości przepisów dotyczących wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę pierwszej pomocy oraz jej składu i zastosowania przez uczestników ruchu drogowego. Materiał i metoda: Badanie zostało przeprowadzone wśród uczestników ruchu drogowego w okresie od 2 do 28 maja 2011 r. na terenie Lublina. W badaniu wzięło udział 224 respondentów w wieku od 18 do 28 lat, w tym 98 kobiet i 126 mężczyzn. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, którego konstrukcja została poprzedzona analizą literatury przedmiotu. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, wykorzystując program STATISTICA v. 7.1. Wyniki: Zdecydowana większość badanych uważała, że w Polsce istnieje obowiązek posiadania apteczki samochodowej, jednocześnie mniej niż połowa tę apteczkę posiadała. Ponad połowa respondentów uważała, że prawo reguluje również zawartość apteczki pierwszej pomocy, jednocześnie tylko 30% badanych wiedziało, w co powinna być wyposażona apteczka. Wnioski: O końcowym sukcesie leczenia specjalistycznego poszkodowanego wielokrotnie decyduje pierwsza pomoc udzielana do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Niezbędne więc jest właściwe edukowanie kierowców, już od momentu szkolenia w zakresie pierwszej pomocy, na temat niezbędnego wyposażenia samochodu osobowego w apteczkę i korzyści, jakie może ona przynieść w sytuacji zagrożenia.

Introduction: Time for undertaking effective actions which restore the basic life functions of a road accident victim is short – 4-5 minutes. An early performance of the most important first aid procedures may save the lives of many victims of accidents. While providing this aid, one’s own safety and the safety of the victim must be borne in mind while using the medical products available, including means for personal protection (disposable gloves, mouth-to- mouth resuscitation mask). These should all be included in the first aid kit. Objective: To investigate the state of knowledge of young beginner drivers concerning regulations in the matter of equipping passenger cars with a first aid kit, its composition and use by road traffic participants. Materials and methods: The study was carried out among road traffic participants during the period 2 – 28 May 2011 in the city of Lublin, and covered 224 respondents – 126 males and 98 females – aged 18 – 28. The research instrument was a self-designed questionnaire form, the construction of which was preceded by an analysis of the relevant literature. The results obtained were statistically analyzed using the software package STATISTICA v. 7.1. Results: The majority of respondents reported that in Poland there is an obligation to possess a car first aid kit; at the same time, les than a half of them possessed such a kit. More than a half of the respondents mentioned that the law regulates the contents of the first aid kit, but only 30% of them had knowledge concerning what the kit should contain. Conclusion: In many cases, the first aid provided before the arrival of the medical emergency team decides about the success in specialist treatment. Therefore, it is necessary to educate drivers already from the moment of training in first aid concerning the necessity to equip a passenger care with a first aid kit, and what benefits it can bring in an emergency situation. Key words: first aid kit, first aid, beginner driver, regulations concerning the possession and equipping of a first aid kit
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543