PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza młodzieży szkolnej na temat zdrowia
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Studentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Anna Bednarek   

Sobianowice 85F, 20-258 Lublin 62 e-mail: bednarekanna@o2.pl
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):469-474
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zdrowie w systemie wartości człowieka ma decydujące znaczenie dla prawidłowego rozwoju i samorealizacji.

Cel pracy:
Poznanie wiedzy młodzieży licealnej na temat wybranych aspektów zdrowia.

Materiał i metody:
Badanie do niniejszej pracy zostało przeprowadzone w 2011 roku, w Zamościu, wśród 102 uczniów I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego. Posłużono się autorskim kwestionariuszem ankiety jako narzędziem badawczym. Analizy statystyczne przeprowadzono, wykorzystując program SPSS 14 PL.

Wyniki:
Dziewczęta istotnie częściej niż chłopcy rozumieją pojęcie zdrowia zgodnie z definicją zaproponowaną przez ŚOZ. Najwięcej licealistów określiło stan swojego zdrowia jako dobry (67,8% dziewcząt i 55,8% chłopców). Prawie wszystkie dziewczęta (93,2%) i 88,4% chłopców uznało higienę osobistą za główny element decydujący o zdrowiu. Większość badanej młodzieży stwierdziła, że styl życia jest zdecydowanie najważniejszym czynnikiem warunkującym zdrowie każdego człowieka. Ważne źródła wiedzy młodzieży licealnej na temat zdrowia stanowią: Internet (80,3%), media (58,8%) oraz rodzice (46,1%). Uczniowie deklarowali chęć poszerzania swoich wiadomości o zdrowiu, najczęściej na temat odpowiedniej jakości snu i wypoczynku (66,3% dziewcząt) oraz aktywności fizycznej (62,8% chłopców).

Wnioski:
1. Badana młodzież na ogół prawidłowo rozumie i definiuje pojęcie zdrowia oraz trafnie wskazuje na czynniki warunkujące jego stan. 2. Większość licealistów określiła poziom swojej wiedzy o zdrowiu jako dobry oraz zadeklarowała chęć poszerzania wiadomości na temat różnych aspektów zdrowia. 3. Należy podejmować działania promujące zdrowie i wzmacniające motywację wśród młodzieży do prowadzenia zdrowego trybu życia


Introduction:
In the system of values of Man, health is decisive for normal development and self-realization. The objective of the study was recognition of knowledge of the selected aspects of health among adolescents attending high school. The presented study was conducted in 2011 in Zamość, among 102 adolescents attending Jan Zamoyski Secondary School

Aim:
The objective of the study was recognition of knowledge of the selected aspects of health among adolescents attending high school

Material and Methods:
The presented study was conducted in 2011 in Zamość, among 102 adolescents attending Jan Zamoyski Secondary School No. 1. The research instrument was a questionnaire designed by the author. Statistical analyses were performed using the SPSS 14 PL software.

Resultat:
Girls, significantly more often than boys, understood the concept of health according to the definition suggested by the WHO. The majority of school adolescents evaluated their state of health as good (67.8% of girls and 55.8% of boys). Almost all girls (93.2%) and 88.4% of boys considered personal hygiene as the main element deciding about health. The majority of the adolescents examined reported that lifestyle is the most important factor conditioning the health of each individual. Important sources of knowledge of secondary school adolescents about health are: the Internet (80.3%), media (58.8%) and parents (46.1%). The respondents declared willingness to expand their knowledge concerning health, most often appropriate quality of sleep and leisure (66.3% of girls), as well as physical activity (62.8% of boys).

Conclusions:
1. The adolescents examined generally correctly understand and define the concept of health, and accurately stated as indicating the determinants. 2. The majority of secondary-school adolescents determined the level of their knowledge about health as good and declared that they would like such knowledge concerning various aspects of health. 3. Actions should be undertaken to promote health and improve motivation among adolescents for conducting a healthy lifestyle

 
REFERENCJE (23)
1.
Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Warszawa PWN; 2007.
 
2.
Kowalski M. Aksjologiczne konteksty zdrowia. W: Kowalski M. Zdrowie i kultura zdrowotna – różne perspektywy poznawcze. W: Kowalski M, Gaweł A. Zdrowie – wartość – edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2006: 46–87.
 
3.
Nowak-Starz G. Rozwój i zagrożenie zdrowia populacji w wieku rozwojowym w okresie przemian społeczno-ekonomicznych w Polsce. Kielce: Wydawnictwo Wszechnica Świętokrzyska; 2008.
 
4.
Chlebna-Sokół D, Zbęk E, Sobczak M. Zachowania zdrowotne dzieci, młodzieży i wybranych grup młodych dorosłych w Polsce – przegląd piśmiennictwa. Zdrowie Publiczne 2007; 117 (1): 63–67.
 
5.
Tobiasz-Adamczyk B. Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1998:13–21.
 
6.
Kulik T B. Koncepcja zdrowia w medycynie. W: Kulik T B, Latalski M. red. Zdrowie Publiczne. Lublin: Czelej; 2002: 15–19.
 
7.
Jakubowska-Winecka A, Chylińska J, Dziurowicz-Kozłowska A. Zagadnienia zdrowia i choroby w głównych nurtach teoretycznych psychologii. W: Jakubowska- Winecka A, Włodarczyk D. red. Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa: PZWL; 2007: 33–39.
 
8.
Gaweł A. Pedagodzy wobec wartości zdrowia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2003.
 
9.
Wojtczak A. Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Warszawa: PZWL; 2009: 75–100.
 
10.
Krawczyński M. Zdrowie ucznia a pediatria i medycyna rodzina. Przegląd Pediatryczny 2008; 38 (2): 134–140.
 
11.
Krawczyński M. Propedeutyka pediatrii. Warszawa: PZWL; 2009: 185–193, 400–422.
 
12.
Braczkowska B, Cyran W, Braczkowski R. Problemy zdrowotne młodzieży szesnastoletniej – uczniów szkół ogólnokształcących w Oświęcimiu Problemy Higieniczno-Epidemiologiczne 2008; 89 (3): 359–366.
 
13.
Marcysiak M, Zakrzewska M. Rola pielęgniarki szkolnej w promowaniu zdrowego stylu życia w ocenie uczniów. Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 184–190.
 
14.
Leńczuk-Gruba A, Kobos E. Współpraca w zakresie edukacji zdrowotnej z dyrekcją i nauczycielami szkoły w opinii pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Pielęgniarstwo Polskie 2007; 4 (26): 265–268.
 
15.
Arcan C, Neumark-Sztainer D, Hannan P, et al. Parental eating behaviours, home food environment and adolescent intakes of fruits, vegetables and dairy foods: longitudinal findings from Project EAT. Public Health Nutr, 2007, 10: 1257–1265.
 
16.
Larson NI, Story M, Wall M, et al. Calcium and dairy intakes of adolescents are associated with their home environment, taste preferences, personal health beliefs, and meal patterns. J Am Diet Assoc 2006, 106 (11):1816‑1824.
 
17.
Eckstein KC, Mokhail LM, Ariza AJ, et al. Parents’ perceptions of their child’s weight and health. Pediatrics, 2006, 117: 681–690.
 
18.
Mazur J. Społeczne uwarunkowania zdrowia subiektywnego młodzieży szkolnej w wieku 11–15 lat w Polsce na tle danych europejskich. Medycyna Wieku Rozwojowego, 2010, XIV, 2; 169–178.
 
19.
Gaweł A. Zdrowie w perspektywie pedagogicznej. Indywidualne wybory i społeczne interesy. W: Kowalski M, Gaweł A. Zdrowie – wartość – edukacja. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2006:109–213.
 
20.
Saracen A. Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Hygeia Public Health 2010, 45 (1): 70–73.
 
21.
Turbiarz A, Kadłubowska M, Kolonko J, Bąk E. Rola mediów w promocji zdrowia. Problemy Pielęgniarstwa 2010; 18 (2): 239 242.
 
22.
Marcinkowski JT, Właśniak K. Jakość dostępnych w Internecie informacji o zdrowiu. Zdrowie Publiczne 2007; 117 (2): 220–224.
 
23.
Wojtyła A, Biliński P, Bojar I. Zachowania zdrowotne nastolatków w Polsce w opinii młodzieży i ich rodziców. Probl Hig Epidemiol, 2011 (2): 327–334.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top