PL EN
PRACA ORYGINALNA
Opieka nad osobami starszymi – obecne możliwości miasta Szczecin oraz zapotrzebowanie w roku 2025
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 
2
Zakład Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
 
 
Autor do korespondencji
Marta Bażydło   

Zakład Zdrowia Publicznego, ul. Żołnierska 48, 71-210 Szczecin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):475-479
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
XXI wiek nazywany jest „wiekiem starzejących się społeczeństw”. Aby podołać rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi o charakterze opiekuńczo-pielęgnacyjnym, należy dokonać analizy obecnych zasobów tych usług.

Cel pracy:
Celem pracy jest określenie dostępności usług opiekuńczych dla osób starszych na terenie miasta Szczecin oraz zapotrzebowania na te usługi w roku 2025.

Materiał i metody:
Badaniami objęto placówki zapewniające opiekę nad osobami starszymi na terenie miasta Szczecin. Do analizy liczby mieszkańców Szczecina według wieku włączono dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, który przeprowadzono techniką ankiety połączonej z wywiadem wśród przedstawicieli placówek zajmujących się opieką nad osobami starszymi. Postarzenia ludności na rok 2025 dokonano obliczając prawdopodobieństwo przeżycia 15 lat przez osoby w określonym wieku.

Wyniki:
W Szczecinie współczynnik starości wynosi 22%. W 2010 r. współczynnik obciążenia ekonomicznego ludźmi starszymi wynosił 28%, a w roku 2025 ma wzrosnąć do 44%. Przedstawiciele placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych określają dostęp do usług najczęściej jako zły (ok. 40%) lub średni (ok. 30%). Najczęściej wskazywane bariery w dostępie do usług to mała liczba miejsc w placówkach, wysoki koszt dla klientów oraz mała liczba placówek.

Wnioski:
1. Zjawisko transformacji demograficznej obserwuje się w strukturze wiekowej ludności Szczecina. 2. Na terenie Szczecina usługi opiekuńcze dla osób starszych zapewniane są głównie przez pomoc społeczną, a także przez opiekę zdrowotną i sektor prywatny. 3. W celu zapewnienia obecnego poziomu dostępności usług opiekuńczych w przyszłości należy rozszerzyć ofertę usług.


Introduction:
The 21st century is called the ‘age of aging populations’. Aging is a natural stage of human life, but this does not exempt a government from the obligation to provide adequate care for citizens. This is the reason why analysis of the resources of these services, both quantitative and qualitative, is so important.

Aim:
The aim of this study is to determine the availability of care services for older people in Szczecin and the demand for these services in 2025.

Material and Methods:
The study involved 19 care centres for the elderly in Szczecin. Analysis of population in Szczecin included data provided by the Central Statistical Office in that city. The chosen research method was a diagnostic opinion poll using a survey technique combined with an interview with representatives of the institutions. Prediction of the population for 2025 was made by calculating the probability of 15-year survival by people at a certain age.

Results:
In Szczecin, the age factor is 22%. The factor of the economic burden by the elderly in 2010 was 28%, and in 2025 is expected to be 44%. Representatives of the institutions assessed the access to services in Szczecin usually as bad (40%) or moderate (30%). Most indicated barriers to accessing these services as being the small number of places in institutions, the high cost to customers, the small number of institutions.

Conclusions:
1. The phenomenon of demographic transition and population aging also relates to the city of Szczecin. 2. In the area of Szczecin, care services for older people are provided mainly by social welfare and health care and the private sector. 3. The services in Szczecin should be expanded.

 
REFERENCJE (19)
1.
Barcikowska M, Członkowska A, Derejczyk J, Gabryelewicz T, Gębska- -Kuczerowska A, Herczyńska G i wsp. Problemy zdrowia publicznego w kontekście starzenia się populacji Polski. Raport. Post. Psychiatr. Neurol. 2006: 15 (3): 203–211.
 
2.
Pielęgniarstwo w opiece paliatywnej i hospicyjnej. Walden-Gałuszko K, Kartacz A (red.). Wydanie I. Warszawa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2005.
 
3.
Górecka M, Niskich J. Starość w ujęciu zmian demograficznych w Polsce. Pielęg. Pol. 2008: 3 (29): 193–197.
 
4.
Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku. Kędziory- -Kornatowskiej K, Muszalik M. (red.). Lublin. Wydawnictwo Czelej; 2007.
 
5.
Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi. Talarska D, Wieczorkowska-Tobis K, Szałkiewicz E (red. nauk.). Wydanie I. Warszawa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009.
 
6.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2004 r.).
 
7.
Jabłoński L, Wysokińska-Miszczuk J. Podstawy Gerontologii i wybrane zagadnienia geriatrii. Lublin. Wydawnictwo Czelej; 2000.
 
8.
Kalinowski P. Starzenie się społeczeństwa Polskiego i jego następstwa dla systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wiad. Lek. 2002: 55 1 (1): 196–199.
 
9.
Wilmowska-Pietruszyńska A, Putz J. Ubezpieczenie pielęgnacyjne jako propozycja rozwiązań systemowych potrzeb osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Post. N. Med. 2009: 22 (4): 264–267.
 
10.
Gruszczyk A, Dudzińska M, Piątkowski W, Siwiec J. Dostępność usług medycznych w opinii pacjentów. Zdr. Publ. 2007: 117 (4): 440–443.
 
11.
Kalinowski P. Zmiany demograficzne w województwie lubelskim w najbliższych dziesięcioleciach; Problemy Rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. II; Lublin 2002: 112–115.
 
12.
Błaszczyk R, Cisłak P, Ciota M, Jędrzejewska B. Problemy medyczne i społeczne związane z narastającą liczbą osób w wieku starszym; Problemy Rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. II. Lublin 2002: 303–311.
 
13.
Sygit K, Sygit M, Pietrzak M, Owoc A. Obraz osób starszych w opinii studentów; Zdrowie Publiczne 2007 117 (3): 355–360.
 
14.
Rybka M, Kędziora-Kornatowska K. Uwarunkowania demograficzne i zdrowotne wpływające na rozwój opieki geriatrycznej i długoterminowej; Family Medicine & Primary Care Review. 2006; 8 (2): 461–463.
 
15.
Moskalewicz B, Targowski M, Pazdur J. Opieka reumatologiczna: zapotrzebowanie i dostępność; Reumatologia. 2007; 45(1): 18–21.
 
16.
Tokarski S. Możliwości i potrzeby opiekuńczo-lecznicze środowiska wiejskiego Lubelszczyzny; Zdrowie Publiczne 2001; 111(1): 13–19.
 
17.
Borek-Wojciechowska R, Kłokow S. Dostępność świadczeń opieki zdrowotnej jako jeden z aspektów opieki. Zdrowie Publiczne. 2007; 117 (3): 381–385.
 
18.
Lisowska K. Lepiej być zdrowym niż chorym, ale demografii nie zmienimy. Opieka geriatryczna wymaga korekt. http://www.rynekzdrowia. pl/Geriatria/Lepiej-byc-zdrowym-niz-chorym-ale-demografii-nie-zmienimy-Opieka-geriatryczna-wymaga-korekt,125266,33.html (dostęp: 27.05.2013).
 
19.
Bień B. Opieka geriatryczna w perspektywie starzenia się ludności Polski. W: Hrynkiewicz J. O sytuacji ludzi starszych. II kongres demograficzny. Tom II. Warszawa 2012: 151–158.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top