PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Profilaktyka depresji poporodowej – rola personelu medycznego w rozpoznawaniu czynników ryzyka i symptomów choroby
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Metodologii i Badań Statystycznych, Instytut Psychologii, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):463-468
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Depresja poporodowa dotyczy ok. 10–20% kobiet i jest problemem ogólnoświatowym. Jej objawy utrudniają, a niekiedy uniemożliwiają wywiązywanie się z roli matki i wpływają istotnie na prawidłowy rozwój dziecka. Nierozpoznana i nieleczona depresja poporodowa może wpływać na decyzję o braku posiadania kolejnego potomstwa, a także podnosić koszty związane z opieką medyczną nad matką i dzieckiem. Wczesne rozpoznawanie symptomów ryzyka i objawów depresji poporodowej wydają się zatem niezbędne dla ochrony kobiety i noworodka przed negatywnymi konsekwencjami choroby. Celem pracy jest przedstawienie roli i możliwych strategii oddziaływań personelu medycznego w rozpoznawaniu depresji poporodowej u kobiet w czasie ciąży i połogu. Praca przedstawia charakterystykę depresji poporodowej, w tym objawy choroby i czynniki predysponujące do jej wystąpienia, jak również konsekwencje dla relacji matki z dzieckiem oraz rozwoju dziecka. Omówione w pracy działania, służące wczesnemu rozpoznawaniu symptomów i czynników ryzyka choroby, mogą być przydatne specjalistom personelu medycznego w sprawowaniu opieki nad matką i dzieckiem w okresie okołoporodowym. Wnioski. Choć pełna diagnoza wymaga specjalistycznej wiedzy psychiatrycznej, lekarze innych specjalności oraz pozostały personel medyczny, pod opieką których znajduje się kobieta w okresie okołoporodowym, mogą w istotny sposób przyczynić się do właściwej i wystarczająco wcześnie podjętej interwencji, chroniącej zdrowie matki i nowo narodzonego dziecka.


Introduction:
Postpartum depression affects approximately 10–20% of women who become mothers worldwide. Its symptoms hinder motherhood, sometimes make it impossible to fulfil the role of a mother, and seriously affect the normal development of the child. In addition, undiagnosed and untreated postpartum depression may affect further reproductive decisions, and increase the costs of care of mother and child. Therefore, early recognition of risk and symptoms of postpartum depression seem to be necessary to protect the woman and newborn against the negative consequences of the disease. The aim of this study is to present the role and potential strategies of medical staff involved in the care of women during pregnancy and childbirth in diagnosing postpartum depression. The article presents the characteristics of postpartum depression, including symptoms and risk factors of its occurrence, as well as the consequences for the mother-child relationship and child development. The discussed activities which serve an early identification of the symptoms and risk factors of postpartum depression may be helpful for health care professionals who provide care of mother and baby in the perinatal period. Although the complete diagnosis requires psychiatric expertise, other medical specialists and the remaining medical staff providing care for a woman in the perinatal period, may significantly contribute to the proper and early intervention to protect the health of mother and newborn child

 
REFERENCJE (28)
1.
O’Hara M, Swain A. Rates and risk of postpartum depression – a meta analysis. Int Rev Psych. 1996; 8: 37–54.
 
2.
Cooper PJ, Murray L. Postnatal depression. BMJ 1998; 316: 1884–1886.
 
3.
Reroń A, Gierat B, Huras H. Ocena częstotliwości występowania depresji poporodowej. Gin Prakt. 2004; 3: 32–35.
 
4.
Koszewska I. O depresji w ciąży i po porodzie: przyczyny, objawy, leczenie, zapobieganie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2010.
 
5.
American Psychological Association, APA. Diagnostics and statistic manual of mental disorders (4th Ed.). Text revision. Washington DC 2004.
 
6.
Wasilewska-Pordes M. Depresja porodowa. Wydawnictwo Radamsa. Kraków 2000.
 
7.
Boyce P, Hickey A. Psychosocial risk factors to major depression after childbirth. Soc Psychiatr Epidemiol. 2005; 40: 605–612.
 
8.
Bloch M, Rotenberg N, Koren D, Klein E. Risk factors for early postpartum depressive symptoms. Gen Hosp Psychiatry, 2006; 28: 3–8.
 
9.
Beck ChT. A meta-analysis of predictors of postpartum depression. Nurs Res, 1996; 45 (5): 297–303.
 
10.
Beck ChT. Predictors of postpartum depression. An update. Nurs Res, 2001; 50 (5): 275–285.
 
11.
Boath EH, Pryce AJ, Cox JL. Postnatal depression: the impact on the family. J Reprod Inf Psychology, 1998: 16: 199–203.
 
12.
Murray L. The impact of postnatal depression on infant development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1992; 33: 543–561.
 
13.
Chun-Chong L, Vistanis P. Perceived Mother-Infant Relationship Difficulties in Postnatal Depression. Inf Child Dev. 2004; 13: 159–171.
 
14.
Bielawska-Batorowicz E. Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców w okresie poporodowym. Wydawnictwo UŁ Łódź 1995.
 
15.
Edhborg M, Lundh W, Seimyr L, Windstrom AM. The long-term impact of postnatal depressed mood on mother-child interaction: a preliminary study. J Reprod Inf Psychology, 2001; 19 (1): 62–71.
 
16.
WHO. The Constitution of the World Health Organization. WHO Chronicle, 1. 1947.
 
17.
Caplan G. Principles of Preventive Psychiatry. New York: Basic Books 1964.
 
18.
US Department of Health and Human Services. Mental Health: A Report of the Surgeon General. Washington, DC: US Public Health Service, 1999.
 
19.
US Public Health Service. Report of the Surgeon General’s Conference on Children’s Mental Health: A National Action Agenda. Washington, DC: US Department of Health and Human Services, 2000.
 
20.
Hagan JF Jr, Shaw JS, Duncan P, eds. Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents. 3rd ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2008.
 
21.
Siegel BS, Foy JM. American Academy of Pediatrics, Committee on the Psychosocial Aspects of Child and Family Health, Task Force on Mental Health. The future of pediatrics: mental health competencies for pediatric primary care. Pediatrics. 2009; 124(1): 410–421.
 
22.
American College of Obstetricians and Gynecologists, Committee on Health Care for Underserved Women. ACOG committee opinion No. 343: psychosocial risk factors: perinatal screening and intervention. Obstet Gynecol. 2006; 108(2): 469.
 
23.
Earls MF; American Academy of Pediatrics, Committee on the Psychosocial Aspects of Child and Family Health, Clinical Report—Incorporating Recognition and Management of Perinatal and Postpartum Depression Into Pediatric Practice, Pediatrics; 2010 (126): 1032.
 
24.
Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh postnatal depression scale. Brit J Psychiat, 1987; 150: 782–786.
 
25.
Steiner M, Yonkers K. Depresja u kobiet. Gdańsk: Via Medica 1999.
 
26.
US Preventive Services Task Force. Screening for depression: recommendations and rationale. Ann Intern Med. 2002; 136(10): 760–764.
 
27.
Sichel D, Driscoll JW. Women’s moods. New York: Quill 2000.
 
28.
Beck ChT, Driscoll JW. Postpartum mood and anxiety disorders. A clinitian’s guide. Sudbury, Massachusetts: Jones and Bartlett Publishers 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top