PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza młodzieży kończącej szkoły średnie na temat problematyki genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) i żywności modyfikowanej genetycznie (GMF)
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(2):149-154
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Problematyka genetycznie modyfikowanych organizmów i żywności modyfikowanej genetycznie jest przedmiotem wielu kontrowersji. Dlatego też jest konieczne dostarczenie rzetelnych informacji na temat organizmów modyfikowanych, a także pozytywnych i negatywnych skutków wprowadzenia ich do użytkowania.

Cel pracy:
Celem badań była ocena poziomu wiedzy młodzieży na temat genetycznie modyfikowanych organizmów i żywności modyfikowanej genetycznie.

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone na próbie 500 uczniów kończących szkoły średnie z terenu województwa lubelskiego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Zgromadzony materiał został poddany analizie statystycznej z wykorzystaniem pakietu SPSS. Badanie związku przeprowadzono w oparciu o test Chi2, przyjmując poziom istotności p<0,05.

Wyniki:
Analiza materiału badawczego wykazała, że wśród uczniów kończących szkoły średnie problematyka genetycznie modyfikowanych organizmów i żywności modyfikowanej genetycznie jest ogólnie znana, lecz poziom szczegółowej wiedzy jest niewielki i wymaga uzupełnienia.

Wnioski:
Badania przeprowadzone wśród młodzieży kończącej szkoły średnie mają wymiar nie tylko poznawczy, lecz także mogą mieć znaczenie aplikacyjne, ponieważ uzyskanie informacji na temat obecnego poziomu znajomości zagadnień związanych z GMO jest niezbędne w celu przekazania rzetelnej wiedzy na ten temat. Z prowadzonych badań i analiz wynikać będą przesłanki dla systemu edukacji, dotyczące tego, jakich informacji dostarczyć w trakcie nauki szkolnej, aby młodzi rolnicy produkowali zdrową, bezpieczną dla konsumentów żywność, a zarazem wdrażali postęp technologiczny w rolnictwie, nie szkodząc środowisku naturalnemu


Introduction:
The issue of genetic modification of organisms and genetically modified food is the subject of much controversy. Therefore, it is necessary to provide reliable information about modified organisms, as well as the positive and negative effects of introducing them to use.

Objective:
The objective of the study was evaluation of the level of knowledge among young people about the genetic modification of organisms and genetically modified foods

Materials and methods.:
The survey was conducted on a sample of 500 students completing high school in the Lublin Region. The research tool was a questionnaire. The collected material was subjected to statistical analysis using SPSS. The test compound was based on the use of Chi2 test, assuming the significance level of p <0.05.

Results:
Analysis of the research material indicated that adolescents completing secondary schools are generally familiar with the issue of genetic modification of organisms and genetically modified food. However, the level of detailed knowledge is low and needs to be expanded.

Conclusions:
Research carried out among young people graduating from secondary schools is not merely cognitive, but also may be important in applications, because it is necessary to obtain information on the current level of knowledge of the issues related to GMOs in order to impart reliable knowledge on the subject. The research and analysis will result in premises for education – what information should be provided during school education for young farmers to produce healthy food safe for consumers, and to implement technological progress in agriculture without harming the environment.

 
REFERENCJE (26)
1.
Bednarski W, Reps A. Biotechnologia żywności. Warszawa, WNT; 2003.
 
2.
Convention of Biological Diversity (with annexes). Concluded at Rio de Janeiro on 5 June 1992. United Nations Treaty. http://www.cbd.int/ doc/legal/cbd-en.pdf (dostep:2013-06-24).
 
3.
Ustawa z dnia 22.06.2001 o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Dz. U. 2001 z 25.07.2001, Nr 76, poz. 811 z. p. zm.
 
4.
Mickiewicz A. i in. GMO – zyski i straty. Biotechnologia: przegląd informacyjny, 2006, 3; 145.
 
5.
www.farmio.com/prawne-regulacje-kwestii-gmo-w-polsce (dostep: 2013-08-6).
 
6.
Tchorz M, Radoniewicz-Chagowska A, Lewandowska-Stanek H, Szponar E, Szponar J. Żywność genetycznie modyfikowana – niepotrzebne kontrowersje? Przegląd Lekarski, 2012, 69, 8; 498–501.
 
7.
Klein M, Madej M. Rośliny i żywność genetycznie modyfikowana. Środowisko a zdrowie, 2005, 8; 2.
 
8.
Jaworska A, Kapuścińska J. Opinie konsumentów, handlowców oraz odbiór społeczny w Polsce, krajach UE oraz na świecie na temat żywności modyfikowanej genetycznie. Wiedza Techniczna, 2010, 1; 63–64.
 
9.
Kosicka-Gębska M, Gębski J. Oczekiwania i obawy związane z wprowadzeniem do obrotu produktów i żywności pochodzących z modyfikacji genetycznych. Zeszyty Naukowe, Problemy Rolnictwa Światowego, SGGW, 2009; 71–72.
 
10.
Zimny J. Żywność modyfikowana genetycznie i bezpieczeństwo jej stosowania. Postępy Nauk Rolniczych, 2007, 1; 31.
 
11.
Zwierzchowski L. Transgeniczne zwierzęta i rośliny jako bioreaktory przyszłości. Kosmos 2000, 1–2 (49); 123–133.
 
12.
Bonatowska K. Kontrowersje wokoł GMO. Ekopartner, 2001, 11(121); 38–39.
 
13.
Tańska J. Problemy z GMO. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 2006; 37; 18–21.
 
14.
Bieniek J. Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO), Zasoby przyrodnicze szansą zrownoważonego rozwoju. Materiały szkoleniowe, Ministerstwo Środowiska, Krakow 2007; 79–80.
 
15.
Frewer LJ, Howard C & Aaron JA. Consumer Acceptance of Transgenic Crops. Pesticide Science, 1998, 52; 388–393.
 
16.
Hałat Z. Alergeny organizmow genetycznie modyfikowanych. Alergia 2004; 2–6.
 
17.
PBS DGA. www.pbsdga.pl (dostep: 2013.06.24).
 
18.
Sokalski M. Zasady koegzystencji produkcji konwencjonalnej, ekologicznej oraz genetycznie zmodyfikowanej. Rolnictwo ekologiczne a GMO. http://gmo-eko.net/referaty/so... (dostep: 2013.06.24).
 
19.
Polak-Berecka M. Żywność genetycznie modyfikowana. Stan i perspektywy. Wokół Nauki, 2009, 3, 51; 15.
 
20.
Twardowski T. Biotechnologia i inżynieria genetyczna – zagadnienia wstępne. Wydawnictwo Biotechnologia Żywności. Red. W. Bednarski, A. Reps, WNT, Warszawa 2005; 13–17.
 
21.
Duliński R. Metody identyfikacji genetycznie zmodyfikowanych organizmów w żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 4 (53); 5–6.
 
22.
Lisowska K. Blaski i cienie modyfikacji genetycznych w rolnictwie http://www.wiadomosci24.pl (dostęp: 2013.06.24).
 
23.
Sadowski A, Piasecka M. Poziom wiedzy konsumentów na temat żywności modyfikowanej genetycznie. Journal of Agribusiness and Rural Development 3 (21) 2011; 105–114.
 
24.
Szczurowska T. Polacy o biotechnologii i inżynierii genetycznej, TNS OBOP, 2005.
 
25.
Małyska A, Twardowski T. Sposoby kształtowania świadomości społecznej w Internecie na przykładzie GMO, Nauka 1/2009; 136–137.
 
26.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top