PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Psychologiczne i prawne aspekty transplantacji ex vivo
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Polityki Zdrowotnej i Zabezpieczenia Społecznego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 
2
Katedra i Klinika Geriatrii, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 
 
Autor do korespondencji
Ewelina M. Monastyrska   

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz, Polsk
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(2):145-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Od wielu lat śledzimy liczbę przeszczepów narządów w Polsce. Niestety, w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej nie jest ona zadowalająca. Jednym z rodzajów transplantacji są przeszczepy ex vivo (narządy pobierane od żywych dawców). W Polsce przeszczepy rodzinne nigdy nie przekroczyły 5 procent wszystkich przeszczepów.

Cel pracy:
Głównym celem pracy jest rozważenie przyczyn takiego stanu rzeczy w aspekcie prawnym i psychologicznym. Autorzy pracy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące niskiej liczby przeszczepów rodzinnych w Polsce. Innym celem pracy jest też promowanie współczesnej transplantologii oraz przełamywanie psychicznych barier przed rodzinnym przeszczepami.

Opis stanu wiedzy:
eby przeszczepić komórki, tkanki lub narząd, należy spełnić kryteria formalne. W Polsce reguluje to Ustawa z dnia 1 lipca 2005 w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów (zmodyfikowana w 2009). Psychologia transplantacji zajmuje się między innymi zagadnieniami związanymi z przeszczepianiem narządów od żywych dawców.

Podsumowanie:
Polskie prawo transplantacyjne sprzyja podejmowaniu decyzji o pobraniu i przeszczepianiu organów. Stwarza przyjazne warunki do transplantacji. Jednakże główną barierą jest nadal opór psychiczny społeczeństwa. Jedynym ratunkiem dla przeszczepów rodzinnych wydaje się być promowanie ich wartości, wzmacnianie więzów rodzinnych oraz propagowanie rozmawiania na trudne tematy.


Background:
The number of transplantations in Poland has been observed for many years; unfortunately, compared with other countries, it is not satisfactory. Ex vivo transplantations are transplantations from living donors. Familial transplantations have never accounted for more than 5% t of all organ transplants performed annually in Poland.

Objective:
The objective of the study was consideration of the existing situation from the legal and psychological aspects. Also, the researchers undertake an attempt to provide and answer to the question concerning the low number of familial transplantations in Poland. The subsequent role of the study is promotion of contemporary transplantation and overcoming psychological barriers.

Current state of knowledge:
In order to transplant cells, tissues or organs, formal criteria must be fulfilled. In Poland, this is regulated by the Act of 1 July 2005, with amendment of 2009, in the matter of cells, tissues and organs harvesting, preservation and transplantation. However, due to various psychological problems connected with the transplantation from living donors, organ transplantation raises a number of issues that interest transplantation psychologists.

Conclusions:
Polish law favours positive decisions regarding transplantations. However, the psychological resistance of society still constitutes the main barrier. Promotion and support of contemporary transplantation, strengthening family relations, and popularization of discussion on difficult topics is therefore essential.

 
REFERENCJE (11)
1.
Kortko D, Watoła J. Na szczycie stromej góry, Wyd. Znak, Kraków 2008, 143–150.
 
2.
 
3.
Duda J. Prawny status dawcy i biorcy w transplantacji W: Transplantacja w prawie polskim, Wyd. Zakamycze, Kraków 1998, 44–55.
 
4.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa z 1989 roku nr 5–6, poz. 42.
 
5.
Uchwała Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z 14 grudnia 1991, art.13.
 
6.
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu.
 
7.
Ustawa z dnia 1 lipca 2005r. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, rozdział 3, art.12.
 
8.
 
9.
www.zyciepoprzeszczepieserca.pl „aktualności” (dostep: 2.02.2011).
 
10.
Slobodan I, Avramović M. Psychological aspects of living donor kidney transplantion, Facta Universitatis – Medicine and Biology, 9, 3, 2002, pp 195–200.
 
11.
Sue Nasr A. Rehm S R. Living – related donors’ guest for information before donation, Progerss in Transplantation, 2009; 19: 53–58.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top