PL EN
PRACA ORYGINALNA
Samoocena sytuacji bytowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(2):155-159
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Pomimo że w ciągu minionego okresu międzyspisowego (lata 2002–2011) liczba osób niepełnosprawnych uległa zmniejszeniu, to ich udział w ogólnej populacji mieszkańców Polski jest nadal wysoki. Niepełnosprawność w większym stopniu dotyczy kobiet oraz mieszkańców wsi. Zmiany społeczno-ekonomiczne charakterystyczne dla gospodarki rynkowej spowodowały, że osoby dotknięte niepełnosprawnością przestały być konkurencyjne na rynku pracy. W konsekwencji doprowadziło to do pogorszenia ich sytuacji bytowej.

Cel pracy:
Celem pracy jest prezentacja oceny własnej sytuacji bytowej niepełnosprawnych (z dysfunkcją narządu ruchu) mieszkańców wsi zamieszkujących województwo lubelskie.

Materiał i metody:
Próbę badawczą stanowiły dorosłe osoby niepełnosprawne (biologicznie i prawnie) województwa lubelskiego, korzystające z zabiegów usprawniających w Ośrodku Rehabilitacji Instytutu Medycyny Wsi w okresie od września 2008 do lipca 2010 roku. Grupę zasadniczą stanowili mieszkańcy wsi – 420 osoby, zaś grupę kontrolną 186 mieszkańców miast. W sumie zbadano 606 osób. Do badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety.

Wyniki:
Niepełnosprawni mieszkańcy wsi, którzy wzięli udział w badaniach, w większości ocenili swoją sytuację bytową (materialną i mieszkaniową) jako przeciętną. Większość z nich limituje wydatki, by pokryć niezbędne potrzeby. Niemal co piąty respondent ze wsi stwierdził, że posiadane zasoby finansowe uniemożliwiają mu wykupienie większości lub części leków.

Wnioski:
Samoocena sytuacji bytowej niepełnosprawnych mieszkańców wsi jest niższa aniżeli mieszkańców miast. Jednocześnie osoby, które wzięły udział w badaniach oceniły swoje warunki materialne i mieszkaniowe znacznie wyżej niż wynika to z danych Narodowego Spisu Powszechnego.


Introduction:
Despite the fact that during the last period between censuses (2002–2011), a decrease was observed in the number of the disabled, although their percentage in the total Polish population still remains high. Disability to a greater degree concerns females and rural inhabitants. Due to socio-economic changes characteristic of the market economy, those afflicted with disability ceased to be competitive on the labour market. In consequence, this has led to the deterioration of their living and housing conditions.

Objective:
The aim of this study was to present the self reported life situation by disabled (with dysfunction of musculoskeletal system), inhabitants of rural areas of the Lublin Region.

Material and Methods:
The study group were biologically and legally disabled adults from the Lublin Region who used the rehabilitation services in the Rehabilitation Centre at the Institute of Rural Health during the period September 2008 – July 2010. The largest group in the study were patients living in rural areas – 420, while the control group – 186 urban inhabitants. A total number of 606 patients were examined. The study was conducted by the method of a diagnostic survey. The research instrument was a questionnaire form.

Results:
The largest number of the disabled rural inhabitants who participated in the study evaluated their life situation (material standard and housing conditions) as mediocre. The majority of them reduce their expenditures to fulfil the most important needs. Nearly every fifth respondent living in a rural area reported that the financial resources possessed are not sufficient to purchase most or some drugs.

Conclusions:
The self-reported living and housing situation of the disabled rural inhabitants is worse than that of urban inhabitants. Simultaneously, the respondents evaluated their material standard and housing conditions in considerably higher terms than that resulting from the data of the National Census.

 
REFERENCJE (11)
1.
Rocznik Statystyczny RP. Warszawa: GUS; 2010.
 
2.
Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań Warszawa: GUS; 2012.
 
3.
Kostrubiec S. Warunki bytu gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną W: Błędowski P, (red.) Między transformacją a integracją. Polityka społeczna wobec procesów współczesności. Warszawa: AGH; 2004: 298–303.
 
4.
Wilmowska A. Goryński P. Niepełnosprawność rejestrowana w systemie ubezpieczenia społecznego W: Wojtyniak B, Goryński P, Sytuacja zdrowotna ludności Polski. Warszawa: NIZP-PZH; 2008: 171–177.
 
5.
Balcerzak-Paradowska B. Sytuacja bytowa gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych W: Balcerzak-Paradowska B, (red.) Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Warszawa: IPiSS; 2002:156–197.
 
6.
Giddens A. Socjologia. Warszawa: PWN; 2012: 428.
 
7.
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. http://www. niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/ informacje-i-dane-demograficzne/ (dostęp: 2013.02.21).
 
8.
Ostrowska A. Sikorska J. Gonciarz B. Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Warszawa: ISP, 2001:37.
 
9.
Balcerzak-Paradowska B. Znaczenie rodziny dla jakości życia osoby niepełnosprawnej W: Frąckiewicz L, (red.) Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Warszawa: IPiSS; 2008: 27–41.
 
10.
Nowakowski M. Warunki bytowe gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi W: Skrętowicz B. Komorska M. Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie okresu transformacji. Lublin: UMCS; 2008: 47–64.
 
11.
Garbat M. Mieszkanie osoby niepełnosprawnej – jego funkcje, bariery w nim występujące W: Solecki L, (red.). Problemy ludzi starszych i niepełnosprawnych w rolnictwie. Lublin: IMW; 2004: 228–238.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top