PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Wsparcie społeczne jest to rodzaj inter akcji zachodzącej między osobami. Najważniejszymi źródłami wsparcia społecznego są osoby z najbliższego otoczenia, tj. partner, rodzina, przyjaciele. Uzyskiwane przez kobiety ciężarne wsparcie społeczne wpływa na akceptację zaistniałej sytuacji i ułatwia im pokonywanie trudności.

Cel pracy:
Celem pracy była ocena związku między różnymi wymiarami wsparcia społecznego a sytuacją położniczą kobiet w ciąży.

Materiał i metody:
Badania zostały zrealizowane w okresie od lipca 2014 roku do października 2015 roku wśród 415 kobiet ciężarnych hospitalizowanych i korzystających z opieki w poradniach dla kobiet ciężarnych. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem narzędzia standaryzowanego – Kwestionariusza Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (Berlin Social Support Scales – BSSS) autorstwa Schwarzera i Schultza oraz kwestionariusza ankiety własnego autorstwa. Kryteria włączenia do badania to: ciąża, wiek 18–40 lat, brak zdiagnozowanych zaburzeń psychicznych.

Wyniki:
W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że u badanych będących w ciąży po raz pierwszy, których ciąża była planowana wartość średnia aktualnie otrzymywanego wsparcia wynosiła stosownie 3,27 oraz 3,24. U kobiet, które nie rodziły, średnia wartość zapotrzebowania na wsparcie wynosiła 3,05. Natomiast ciężarne będące w II trymestrze ciąży przejawiały większą potrzebę uzyskania wsparcia i częściej go poszukiwały. Wśród ciężarnych uczestniczących w zajęciach szkoły rodzenia średnia wartość spostrzegania dostępnego wsparcia wynosiła 3,65.

Wnioski:
Liczba ciąż, liczba porodów, trymestr ciąży, fakt planowania ciąży oraz udział w zajęciach szkoły rodzenia warunkowały nasilenie wsparcia w badanej grupie ciężarnych.


Introduction:
Social support is a type of interaction between people. The most important sources of social support are relatives i.e. partner, family, friends. Social support received by the pregnant woman influences acceptance of the situation and overcoming difficulties.

Objective:
The aim of the study was to assess the relationship between various dimensions of social support and the obstetric situation of pregnant women.

Material and methods:
The research was conducted from July 2014 to October 2015 among 415 women who were hospitalized and were clients of antenatal clinic. Each questionnaire handed to the interviewed women included: a survey of our own authorship developed to determine the characteristics of the women pregnant and standardized research tool Berlin Social Support Scales (BSSS) by Schwarzer and Schultz. Criteria for inclusion in the study: pregnancy, age 18–40, no diagnosed mental disorders.

Results:
As a result of the analysis, it was found that in pregnant women who were pregnant for the first time and the pregnancy was planned, the average value of currently received support was 3.27 and 3.24, respectively. For women who did not give birth, the average value of support demand was 3.05. In contrast, pregnant women in the second trimester of pregnancy showed a greater need for support and more often seek support. Pregnant women who participated in childbirth classes had an average perception of available support of 3.65.

Conclusions:
The number of pregnancies, the number of deliveries, the trimester of pregnancy, the fact of planning pregnancy and participation in childbirth classes determined the intensification of support in the examined group of pregnant women.

Skurzak A, Korżyńska-Piętas M, Kicia M, Iwanowicz-Palus GJ. Social support for pregnant women. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(1): 65–69.doi: 10.26444/monz/131992
 
REFERENCJE (28)
1.
Janik-Fuks I, Maciejewska M, Korabiusz K, Wawryków A, Wilczyńska A, Stecko M, et al. Role of social support for pregnant women in maternal and postpartum care. J Educ Health Sport. 2019; 9(6): 366–370.
 
2.
Drążkowski D, Cierpiałkowska L. Zależności/niezależności od pola a wsparcie społeczne w kontekście stresu. Psychlogy of Quality of Life. 2013; 12(1): 29–41.
 
3.
Sęk H, Cieślak R. Wsparcie społeczne-sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. In: Sęk H, Cieślak R (editor). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2017. p. 11–28.
 
4.
Borys B. Zasoby zdrowotne w psychice człowieka. Forum Med Rodz. 2016; 4(1): 44–52.
 
5.
Jalali A, Heydarpour S, Tohidinejad F, Salari N. Congnitive – behavioral counseling and mental health of pregnant women. Heliyon. 2020; 6(2). https://doi.org/10.1016/j.heli....
 
6.
Iranzad I, Bani S, Hasanpour S, Mohammadalizadeh S, Mirghafourvand M. Perceived social support band stress among pregnant women at health centers of Iran-Tabriz. J Caring Sci. 2014; 3(4): 287–295.
 
7.
Gao LL, Sun K, Wai-Chi Chan S. Social support and parenting self-efficacy among Chinese women in the perinatal period. Midwifery. 2014; 30(5): 532–538.
 
8.
Gray JB. Social support communication in unplanned pregnancy: support types, messages, sources, and timing. J Health Commun. 2014; 19(10): 1196–1211.
 
9.
Sadeghi ASH, Moosavi Sahebalzamani SS, Jahdi F, Neisani Samani I, Haghani H. Relationship between perceived social support in first pregnancy with birth satisfaction in primigravid women referred to Shahid Akbar Abadi Hospital. Prev Care Nurs Midwif J. 2014; 4(1): 54–64.
 
10.
Maharlouei N. The importance of social support during pregnancy. Women›s Health Bull. 2016; 3(1): 1–3.
 
11.
Ahmed NM, Fadel EA, Khedr NFH. Stressors and Social Support among Pregnant Women. IOSR-JNHS. 2017; 6(4): 52–58.
 
12.
Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia w wybranych dziedzinach medycyny. In: Heszen I, Sęk H. Psychologia zdrowia. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN; 2020. p. 291–316.
 
13.
Nazari M, Ghasemi S, Vafaei H, Fararouei M. The perceived social support and its relationship with some of the demographic characteristics in Primigravida pregnant women. Int J Nurs Midwifery. 2015; 7(9): 141–145.
 
14.
Łuszczyńska A, Kowalska M, Mazurkiewicz M, Schwarzer R. Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (BSSS). Wyniki wstępnych badań nad adaptacją skal i ich własnościami psychometrycznymi. Stud Psychol. 2006; 44 (3): 17–27.
 
15.
Tanner Stapelton LR, Dunkel-Schretter C, Westling E, Rini C, Glynn L, Hobel C, Sandman C. Perceived partner support in pregnancy predicts lower maternal and infant distress. J Fam Psychol. 2012; 26(3): 453–463.
 
16.
Lau Y, Wang Y, Kwong DH, Wang Y. Testing direct and moderating effects of coping styles on the relationship between perceived stress and antenatal anxiety symptoms. J Psychosom Obst Gyn. 2015; 36(1): 29–35.
 
17.
Sygulla K, Smędowski A, Szatan A, Michalak A. Potrzeby i oczekiwania kobiet ciężarnych dotyczące opieki okołoporodowej – czy trudno je spełnić? Probl Med Rodz. 2009; 29(4): 30–36.
 
18.
Nowakowska-Głąb A, Maniecka-Bryła I. Relacje interpersonalne z bliskimi a jakość życia związana ze zdrowiem kobiet ciężarnych. In: Szukalski P (editor). Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich rodzinach. Łódź: Wyd. UŁ; 2014. p. 137–148.
 
19.
Russel D, Taylor J. Living alone and depressive symptoms: the influence of gender, physical disability, and social support among Hispanic and non-Hispanic older adults. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2009; 64B(1): 95–104.
 
20.
Ilska M, Kołodziej-Zaleska A, Ilski A. Obawy prenatalne kobiet w ciąży prawidłowej i zagrożonej-analiza wpływu czynników ryzyka i czynników ochronnych. Gin Pol Med Project. 2015; 2(36): 61–69.
 
21.
Azimi M, Fahami F, Mohamadirizi S. The relationship between perceived social suport in the first pregnancy and fear of childbirth. Iran J Nurs Midwifery Res. 2018; 23(3): 235–239.
 
22.
Zamani P, Ziaie T, Mokhtari Lakeh N, Kazemnejad Leili E. The correlation between perceived social support and childbirth experience in pregnant women. Midwifery. 2019; 75: 146–151.
 
23.
Kent RA, Yazbek M, Heyna T, Coetzee I. The support needs of high-risk antenatal patients in prolonged hospitalization. Midwifery. 2015; 31(1): 164–169.
 
24.
Tałaj A, Fischer B, Kupcewicz E. Potrzeby i oczekiwania hospitalizowanych ciężarnych z patologii ciąży. Probl Pielęg. 2012; 20(2): 228–232.
 
25.
Koss J, Rudnik A, Bidzan M. Doświadczanie stresu a uzyskiwane wsparcie społeczne przez kobiety w ciąży wysokiego ryzyka. Doniesienia wstępne. Family Forum. Problemy Współczesnej Rodziny. 2014; 4: 183–202.
 
26.
Rieger KL, Heaman MI. Factors associated with high levels of perceived prenatal stress among inner-city women. JOGNN. 2016; 45(2): 180–195.
 
27.
Shishehgar S, Dolatian M, Majd HA, Teimouri Z, Alavi ST, Halvaei P. Social support and maternal stress during pregnancy: a PATH model. IJH. 2016; 2(1): 44–49.
 
28.
Gebuza G, Kaźmierczak M, Mieczkowska E, Gierszewska M. Social support received by primiparae and multiparae in the perinatal period. Med Biol Sci. 2016; 30(1): 15–20.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top