PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zdrowie we wszystkich politykach: zdrowie populacji w politykach rozwoju w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych nierówności w zdrowiu
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Rural Health, Lublin, Poland
 
2
Department of Social Medicine and Public Heath, Medical University, Warsaw, Poland
 
3
National Institute of Public Heath, Warsaw, Poland
 
4
Department of Health Economics and Health Services Research, University Medical Centre Hamburg-Eppendorf, Germany
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Bogdan   

Department of Social Medicine and Public Health, Medical University, Warsaw, Poland
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2021;27(1):54-59
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Wpływanie na zdrowie jest procesem długofalowym i wymaga aktywnej polityki społecznej. W Polsce takie polityki formułowane są na poziomie centralnym, regionalnym oraz lokalnym, czemu służą odpowiednie dokumenty. Zawarta w dokumentach tych istota zagadnień zdrowotnych może być miarą zaangażowania różnych sektorów w opiekę zdrowotną, a tym samym – miarą wdrażania reguł koncepcji „Health in All Policies”. Celem poniższego badania jest analiza komparatywna obecności zagadnień i nierówności zdrowotnych w dokumentach programowych.

Materiał i metody:
Wykorzystane metody badawcze skupiają się na analizie dokumentów. Praca zawiera analizę progra-mowych dokumentów rządowych tworzonych na szczeblu centralnym, regionalnym oraz lokalnym, które zostały przyjęte do realizacji w latach 2007–2013 oraz 2014–2020.

Wyniki:
Analiza porównawcza 121 centralnych, regionalnych oraz lokalnych dokumentów programowych pozwoliła przedstawić omawiane zagadnienia i nierówności zdrowotne. Zagadnienia oraz nierówności zdrowotne zostały zidentyfikowane w 12 dokumentach programowych wdrożonych przez Ministerstwo Zdrowia

Wnioski:
Pomimo że zagadnienia zdrowia oraz nierówności w zdrowiu są zawarte we wszystkich dokumentach programowych, to największy nacisk na tę materię położono w dokumentach na poziomie centralnym. Dało się zaobserwować, że na poziomie strategii województw problematyce nierówności zdrowotnych poświęcona jest niewielka uwaga, a w polityce na poziomie powiatowym tylko marginalna. Należałoby pod-jąć jeszcze szereg inicjatyw zmierzających do podniesienia świadomości nierówności zdrowotnych.


Introduction:
Creating an impact on health is a long-term process that involves activities of public policy. In Poland, particular policies are formulated in documents at the central, regional and local levels. The presence of health issues in these documents can be a measure of the involvement of various sectors in health protection, and thus a measure of the implementation of health principle.in all policies.

Objectives:
The aim of the study is to compare the health issues and health inequalities in policy documents.

Material and methods:
Study methodology included an analysis and review of documentation. The review covered official documents of government bodies in which central, regional and local policies, accepted for the implementation in 2007–2013 and 2014–2020, were formulated.

Results:
An analysis of 121 documents formulating development policies provided information about health issues and health inequalities in central, regional and local policies. Health inequality issues was identified in 12 health policy programmes implemented by the Ministry of Health.

Conclusions:
Although health issues and health inequalities are present in all documents formulating public policies, they were given the biggest attention in the documents at the central level. It was observed that the level of health inequality representation in the strategies of provinces was very low, in the strategies of counties, it was marginal. Certain activities aiming at the increase in the awareness of health inequality should be undertaken.

Tyszko P, Kanecki K, Nitsch-Osuch A, Buczak-Stec E, Bogdan M. Health in all policies: health of the population in development policies in Poland, with particular focus on health inequalities. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(1): 54–59. doi: 10.26444/monz/133410
 
REFERENCJE (13)
1.
Indulski JA, Leowski J. Podstawy medycyny społecznej. Państwowy Zakład Wydawn. Lekarskich, 1971.
 
2.
Ståhl T, Wismar M, Ollila E, et al. Health in all policies. Prospects and potentials. Helsinki: Finnish Ministry of Social Affairs and Health and Health and European Observatory on Health Systems and Policies, 2006.
 
3.
Declaration Health In All Policies. Rome, 18 December 2007. http://www.publichealth.ie/fil... (access: 27.11.2020).
 
4.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. DzU 2006 nr 227 poz. 1658, (2006).
 
5.
Swayne LE, Duncan WJ, Ginter PM. Strategic Management of Health Care Organizations 5Th Ed. MA Blackwell Publishing Ltd, 2006.
 
6.
Dimova A, Rohova M, Hasardzhiev S, et al. An innovative approach to participatory health policy development in Bulgaria: The conception and first achievements of the Partnership for Health. Health Policy. 2018; 122(2): 81–86. https://doi.org/10.1016/j.heal....
 
7.
Hofstad H. The ambition of Health in All Policies in Norway: The role of political leadership and bureaucratic change. Health Policy. 2016; 120(5): 567–575. https://doi.org/10.1016/j.heal....
 
8.
Social inequalities in health in Poland, the WHO report, 2012 euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/177875/E96720.pdf (access: 27.11.2020).
 
9.
Implementation of health policy programmes by the territorial self-government units. Information on audit results. SAO 2016. https://www.SAO.gov.pl/kontrol.... (access: 27.11.2020).
 
10.
Leśniewska A, Posobkiewicz M, Kanecki K, et al. Działania powiatów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w Polsce – w świetle badań ankietowych. Hygeia Public Health. 2014; 49(3): 472–477.
 
11.
Wojtyniak B, Rabczenko D, Pokarowski P, et al. Atlas umieralności ludności Polski w latach 1999–2001 i 2008–2010 – wydanie internetowe; http://atlas.pzh.gov.pl. (dostęp: 27.11.2020).
 
12.
Smętkowski M, Gorzelak G, Płoszaj A, et al. Powiaty zagrożone deprywacją: stan, trendy i prognoza, Raporty i analizy EUROREG NR 7/2015; Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, 2015. http://www.euroreg.uw.edu.pl/d... (dostęp 27.11.2020).
 
13.
Wojtyniak B, Mazur J. Społeczne nierówności w zdrowiu dzieci i młodzieży w Polsce w świetle badań populacyjnych. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, 2016. http://bazawiedzy.pzh.gov.pl/n..., (dostęp: 27.11.2020).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top