PL EN
PRACA ORYGINALNA
Świadomość matek dzieci w okresie wczesnoszkolnym dotycząca profilaktyki wad postawy ciała
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Puszczałowska-Lizis   

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii; ul. Warszawska 26A , 35-205 Rzeszów, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(2):89-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Rodzice powinni odgrywać szczególną rolę w działaniach zapobiegających powstawaniu zaburzeń narządu ruchu oraz statyki ciała potomstwa, głównie poprzez zapewnienie mu odpowiednich warunków codziennego funkcjonowania. Cel pracy stanowiła ocena wiedzy matek dzieci w okresie wczesnoszkolnym na temat wad postawy ciała oraz poznanie zakresu działań profilaktycznych podejmowanych w kierunku ich zapobiegania, w zależności od środowiska zamieszkania.

Materiał i metody:
Sondażem diagnostycznym objęto matki dzieci uczęszczających do klas I–III losowo wybranych szkół podstawowych na terenie województwa podkarpackiego. Wiek respondentek zawierał się w przedziale 20–45 lat. Analizie nieparametrycznym testem niezależności chi-kwadrat Pearsona (χ2) poddano wyniki 300 ankiet.

Wyniki:
Większość respondentek, niezależnie od miejsca zamieszkania, wykazała się znajomością podstawowych zagadnień dotyczących postawy ciała. Matki ze środowiska miejskiego wiedzę tę istotnie częściej czerpały od lekarza (p < 0,001) i fizjoterapeuty (p = 0,001). Mieszkanki wsi rzadziej poddawały dziecko systematycznej specjalistycznej kontroli postawy ciała (p = 0,007). Zaledwie 20% matek z miasta i 22% ze wsi kiedykolwiek uczestniczyło w szkoleniu/prelekcji dla rodziców na temat prewencji wad postawy ciała.

Wnioski:
Istnieje potrzeba zachęcania matek dzieci w okresie wczesnoszkolnym, niezależnie od środowiska zamieszkania, do udziału w prelekcjach pozwalających poszerzać wiedzę z zakresu profilaktyki zaburzeń narządu ruchu i statyki ciała oraz zwiększania dostępności specjalistycznych usług medycznych dla mieszkańców obszarów wiejskich.


Introduction and aim:
Parents should play a special role in the prevention of motor organ disorders and the body statics of their offspring, primarily by providing them with appropriate conditions for daily life functionig. The objective of the study was assessment of the knowledge of primary schoolchildren’s mothers about postural defects and recognition of the scope of prophylactic measures undertaken to prevent them, according to their place of residence.

Material and Methods:
The diagnostic survey covered mothers of children attending classes I-III of randomly selected primary schools in the Podkarpackie Voivodeship. The age of the respondents ranged from 20–45 years. Results of 300 questionnaires were analyzed using a non-parametric Chi-square (χ2) test of independence.

Results:
The majority of the respondents, regardless of their place of residence, showed knowledge of the basic issues concerning the body posture. Mothers in the urban environment significantly more often acquired this knowledge from a physician (p<0.001) and physiotherapist (p=0.001). Rural inhabitants less often subjected the child to systematic specialized posture control (p=0.007). Only 20% of urban mothers and 22% of rural mothers attended at least one training session/talk for parents about the prevention of postural defects.

Conclusions:
There is a need for encouraging mothers of primary school children, irrespective of their place of residence to participate in lectures which allow to expand their knowledge about prevention of motor organ and body statics disorders, and to increase an access to specialized medical services for rural inhabitants.

 
REFERENCJE (26)
1.
Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. Warszawa: PWN, 2012.
 
2.
Kasperczyk J, Olczyk K, Jośko J, Tyrpień M. Ergonomiczna ocena stanowiska pracy dzieci w przedszkolu i szkole. Probl Hig Epid. 2007; 88(3): 365–369.
 
3.
Makarczuk A. Poziom wiedzy rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym na temat wad postawy ciała. J Health Sci. 2014; 13(4): 382–393.
 
4.
Sitek M. Wady postawy dzieci – stan wiedzy rodziców. Wych Fiz Zdrow. 2014; 5: 14–17.
 
5.
Cygańczuk E. Korekcja wad postawy. Życie Szkoły 2005; 4: 23–28.
 
6.
Milanese S, Grimmer K. School furniture and the user population: an anthropometric perspective. Ergonomics. 2004; 47(4): 416–426.
 
7.
Limon S, Valinsky LJ, Ben-Shalom Y. Children at risk: risk factors for low back pain in the elementary school environment.Spine. 2004; 29(6): 697–702.
 
8.
Kołodziej J, Kołodziej K, Momola I. Postawa ciała, jej wady i korekcja. Rzeszów: Fosze, 2004.
 
9.
Chow DH, Ou ZY, Wang XG, Lai A. Chow DHK, Ou ZY, Wang XG. Short-term effects of backpack load placement on spine deformation and repositioning error in schoolchildren. Ergonomics. 2010; 53(1): 56–64.
 
10.
Avantika R, Shalini A. Back problems due to heavy backpacks in school children. IOSR J. Humanities Social Sci. 2013; 10(6): 22–26.
 
11.
Sanders MJ. Ergonomics of child care. Ergonomics and the management of musculoskeletal disorders. MJ Sanders, red. Elsevier Health Sciences, Atlanta; 2004, p. 405–418.
 
12.
Al-Khabbaz YS, Shimada T, Hasegawa M. The effect of backpack heaviness on trunk-lower extremity muscle activities and trunk posture. Gait Posture. 2008; 28(2): 297–302.
 
13.
Bauer DH, Freivalds A. Backpack load limit recommendation for middle school students based on physiological and psychophysical measurements. Work. 2009; 32(3): 339–350.
 
14.
Mo SW, Xu DQ, Li JX, Liu M. Effect of backpack load on the head, cervical spine and shoulder postures in children during gait termination. Ergonomics. 2013; 56(12): 1908–1916.
 
15.
Mosaad DM, Abdel-Aziem AA. Backpack carriage effect on head posture and ground reaction forces in school children. Work. 2015; 52(1): 203–209.
 
16.
Javadivala Z, Allahverdipour H, Dianat I, Bazargan M, Awareness of Parents about Characteristics of a Healthy School Backpack. Health Promot Perspect. 2012; 2(2): 166–172.
 
17.
Korovessis P, Koureas G, Papazisis Z. Correlation between backpack weight and way of carrying, sagittal and frontal spinal curvatures, athletic activity, and dorsal and low back pain in schoolchildren and adolescents. J Spinal Disord Tech. 2004; 17(1): 33–40.
 
18.
van Gent C, Dols JJ, de Rover CM, Hira Sing RA, de Vet HC. The weight of schoolbags and the occurrence of neck, shoulder, and back pain in young adolescents. Spine. 2003; 28(9): 916–921.
 
19.
Feingold AJ, Jacobs K. The effect of education on backpack wearing and posture in a middle school population. Work. 2002; 18(3): 287–294.
 
20.
Forjuoh SN, Little D, Schuchmann JA, Lane BL. Parental knowledge of school backpack weight and contents. Arch Dis Child. 2003; 88(1): 18–19.
 
21.
Skawiński D, Zaworska-Winiarska A, Sikora D, Horecka-Lewitowicz A, Szpringer M. Ocena poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki wad postawy wśród dzieci i młodzieży. Stud Med. 2011; 21: 15–21.
 
22.
Kurup HV, Clark CI, Dega RK. Footwear and orthopaedics. Foot Ankle Surg. 2012; 18(2): 79–83.
 
23.
Watanabe E, McBride CM, Tora A, Ayode DA, Farrell D, Davey G. Use of footwear and foot condition among rural Ethiopian school children. J Epidemiol Glob Health. 2014; 4(4): 323–325.
 
24.
Hettigama IS, Punchihewa HK, Heenkenda NK. Ergonomic footwear for Sri Lankan primary schoolchildren: A review of the literature. Work. 2016; 55(2): 285–295.
 
25.
Herbaut A, Chavet P, Roux M, Guéguen N, Gillet C, Barbier F, Simoneau-Buessinger E. The influence of shoe drop on the kinematics and kinetics of children tennis players. Eur J Sport Sci. 2016; 16(8): 1121–1129.
 
26.
Malinowski A. Auksologia. Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Zielona Góra: WUZ, 2007.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top