PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza częstości występowania nadwagi u dzieci w grupie wiekowej 6–9 lat, na terenie gminy Oświęcim
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
2
Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Renata Łukasik   

Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(2):85–88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Problem nadwagi i otyłości dotyka w chwili obecnej ok. 155 mln dzieci w wieku szkolnym. Dane opublikowane przez WHO podają, że w 2013 roku na świecie było ponad 42 mln dzieci do 5. roku życia mających nadwagę lub cierpiących z powodu otyłości. Celem badań było określenie częstości występowania nieprawidłowych wartości masy ciała oraz wzrostu wśród uczniów klas 1–3 oraz sprawdzenie, czy istnieje zależność pomiędzy występowaniem u dziecka choroby przewlekłej lub wady a nieprawidłowymi wartościami wskaźnika BMI.

Materiał i metody:
Analizie poddano karty badań bilansowych 324 dzieci w wieki 6–9 lat z czterech szkół podstawowych na terenie Gminy Oświęcim. Analiza statystyczna została przeprowadzona z wykorzystaniem programu Statistica, testów: chi-kwadrat, Kruskala-Wallisa, Shapiro-Wilka.

Wyniki:
W badanej grupie dzieci występowały zaburzenia masy ciała, takie jak nadwaga, otyłość czy niedowaga. Badania wykazały, że wskaźnik BMI rośnie wraz z wiekiem dziecka. Choroby przewlekłe występowały na porównywalnym poziomie zarówno u dzieci z prawidłową, jak i nieprawidłową masą ciała.

Wnioski:
1. W badanej grupie dzieci w wieku 6–9 lat występuje problem nadwagi i otyłości, ale na podobnym poziomie co otyłość występuje również niedobór masy ciała. 2. Problemy w zakresie odżywiania dotyczą co piątego dziecka w badanej grupie. 3. Nie ma istotnie statystycznej zależności pomiędzy wystąpieniem choroby przewlekłej lub wady u dziecka w grupie wiekowej 6–9 lat a występowaniem nadwagi, otyłości lub niedoboru masy ciała. 4. Przeprowadzone badania pozwoliły zaobserwować, że wraz z wiekiem wzrasta u dzieci wartość wskaźnika BMI. 5. Konieczne jest wdrożenie działań profilaktycznych mających na celu walkę z nadwagą, otyłością, a także z niedoborem masy ciała u dzieci.


Introduction and objective:
At present, the problem of overweight and obesity concerns approx. 155 million children at school age. According to the data published by the WHO, in 2013 there were over 42 million overweight or obese children aged up to 5 years. The aim of the study was to determine the incidence of abnormal body weight and height among schoolchildren attending classes of grades 1 – 3, and to discover whether there is any relationship between the incidence of chronic diseases or defects in children and abnormal BMI values.

Material and Methods:
The routine health check-up charts were analyzed of 324 children aged 6–9 years who attended four elementary schools in the Oświecim Commune. Statistical analysis was performed using Statistica software, Chi-square test, Kruskal-Wallis test, and Shapiro-Wilk test.

Results:
In the group of children in the study, body weight disturbances were observed, such as overweight, obesity or underweight. The study showed that BMI increased along with the age of a child. Chronic diseases occurred at a similar level in children with normal and abnormal body weight.

Conclusions:
1. In the examined group of children aged 6–9 years there is a problem of overweight and obesity; however, the problem of underweight occurs on an equal level. 2. Nutrition problems concern every fifth child in the study group. 3. In the age group 6–9 there is no statistically significant relationship between the occurrence of a chronic disease or a defect, and overweight, obesity or underweight. 4. The conducted study allowed the observation that in children the value of BMI increases with age. 5. It is necessary to implement prophylactic actions aimed at the control of overweight and obesity, as well as underweight in children.

 
REFERENCJE (20)
1.
Branca F, Nikogosian H, Lobstein T. The Challenge of Obesity in the WHO European Region and the Strategies for Response: Summary. Regional Office for Europe. WHO 2007, 60.
 
2.
de Onis M, Blössner M, Borghi E. Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children. Am J Clin Nutr. 2010; 92, 5: 1257–64.
 
3.
 
4.
World Health Organization, Sixty-ninth World Health Assembly. Fourth report of Committee A. A69/73. 28 May 2016.
 
5.
Chmiel-Perzyńska I, Derkacz M, Perzyński A. Nadmierna masa ciała i jej uwarunkowania u dzieci w wieku 4–8 lat. Fam Med Prim Care Rev 2013; 15, 3: 301–302.
 
6.
Czerwonogrodzka-Senczyna A, Kryńska P, Majcher A, Rumińska M, Jeznach-Steinhagen A, Pyrżak B. Wpływ czynników środowiskowych na występowanie otyłości u dzieci do 7. roku życia. Endokr. Ped. 2014; 13, 2, 47: 17–23.
 
7.
Indulska K. Problem otyłości w praktyce pediatrycznej. Terapia 2015; 329(10): 60–64.
 
8.
Stefanowicz A, Kamińska H, Birkholz D, Niedźwiecki M, Balcerska A. Obesity and Overweight – current health problems of childhood. Endokrynol Otyłość 2009; 5, 4: 206–212.
 
9.
Różdżyńska-Świątkowska A, Kułaga Z, Grajda A, Górzkowska B, Góźdź M, Wojtyło M, Świąder A, Litwin M, grupa badaczy OLAF i OLA. Wartości referencyjne wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dla oceny wzrastania i stanu odżywienia dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat. Stand Med, Pediatr 2013; 1: 11–21.
 
10.
Chabros E, Charzewska J, Wajszczyk B, Chwojnowska Z. Częstość występowania niedoborowej masy ciała u młodzieży warszawskiej w wieku pokwitania w ostatnich 3 dekadach. Probl Hig Epidemiol 2011; 92, 1: 99–102.
 
11.
Wolnicka K, Taraszewska A, Jaczewska-Schuetz J. Występowanie nad¬wagi, otyłości oraz niedoboru masy ciała wśród uczniów klas III szkół podstawowych w uwzględnieniem różnic regionalnych. Endokrynol Otyłość 2012; 8(3): 80–85.
 
12.
Morales-Suárez-Varela M, Rubio-López N, Ruso C, Llopis-Gonzalez A, Ruiz-Rojo E, Redondo M, Pico Y. Anthropometric Status and Nutri¬tional Intake in Children (6–9 Years) in Valencia (Spain): The ANIVA Study. Int J Environ Res Public Health 2015; 18, 12 (12): 16082–16095.
 
13.
Abramowicz P, Białkoz-Kalinowska I, Konstantynowicz J, Piotrowska-Jastrzębska J. Występowanie nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 7–9 lat w zależności od różnych wartości referencyjnych wskaźnika masy ciała (BMI). Pediatr Pol 2007; 82 (5–6): 408–413.
 
14.
Felińczak A, Kuriata E, Szachniewicz M, Grzebieluch J, Kiedik D, Fal A. Zjawisko nadmiernej masy ciała wśród dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich województwa dolnośląskiego. Fam Med Primary Care Rev 2012; 14, 1: 13–18.
 
15.
Waksmańska W, Łukasik R, Gawlik K. Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na sposób żywienia dzieci w wieku 13–36 mie¬sięcy. Pielęgniarstwo specjalistyczne 2016; 1(11): 7–11.
 
16.
Kierklo A, Ostasiewicz E, Rojek K. Otyłość dzieci a próchnica zębów – na podstawie piśmiennictwa. Nowa Stomatol 2008; 3: 112–115.
 
17.
Willerhausen B, Blettner M, Kasaj A, Hohenfeller K. Association be¬tween body mass index and dental health in 1,290 children of elementary schools in Germany city. Clin Oral Invest 2007; 11: 195–200.
 
18.
Kostecka M. Prawidłowe żywienie dzieci w wieku wczesnoszkolnym jako niezbędny element profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Med. Og Nauk Zdr. 2014; 20(2): 208–213.
 
19.
Szczepankiewicz A. Związek astmy i otyłości – czy istnieje? Alergia, 2009; 1:38–42.
 
20.
Castro-Rodriquez JA, Holberg CJ,Morgan WJ. In creased incidence of symptoms in gives who become overweight or obese during the school years. Am J. Respir Crit Care Med. 2001; 163: 1344.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543