PL EN
PRACA ORYGINALNA
Problemy i bariery w procesie kształcenia zawodowego lekarzy – badanie własne
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Skonieczna   

Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):332-337
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Niezbędnym elementem zawodowego rozwoju lekarzy jest zdobywanie i stałe uzupełnianie wiedzy. Zawodowym i etycznym obowiązkiem każdego lekarza jest zapewnienie pacjentom opieki opartej o aktualną wiedzę naukową. Lekarze narażeni są na różnego typu problemy i bariery wpływające na tempo i skuteczność ich rozwoju w procesie doskonalenia zawodowego. Do najczęstszych zalicza się bariery finansowe, czasowe oraz wypalenie zawodowe. W dobie coraz wyższych oczekiwań, przyrostu ilości informacji, przyspieszonego tempa zmian i rosnącej złożoności wiedzy, wspieranie kształcenia ustawicznego lekarzy jest niezbędne.

Cel badań:
Sprawdzenie skuteczności funkcjonowania systemu doskonalenia zawodowego wśród lekarzy.

Materiał i metody:
W badaniu własnym wzięło udział 150 respondentów. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego; został użyty autorski kwestionariusz ankiety zawierający 9 zamkniętych pytań

Wyniki:
Najczęściej wybieranymi formami doskonalenia wśród badanej grupy były szkolenia, konferencje i sympozja oraz prenumerata czasopism. Większość badanych osób kilka razy w roku bierze udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez placówki medyczne/firmy farmaceutyczne.

Wnioski:
Lekarze należą do grupy zawodowej, która stale powinna aktualizować i pogłębiać swoją wiedzę. Funkcjonujący w Polsce system doskonalenia zawodowego często nie spełnia ich oczekiwań. Założenia systemu określane są jako prawidłowe, natomiast niedomaga ich realizacja. W wyniku tego lekarze nie mają możliwości prowadzenia doskonalenia w takiej formie, jaka byłaby dla nich najefektywniejsza i najwygodniejsza.


Introduction and objective:
The acquisition and constant up-dating of knowledge is an indispensable component of the professional development of physicians. An occupational and ethical duty of every physician is the provision of patients with care based on scientific knowledge supported by scientific evidence. Physicians are exposed to various types of problems and barriers affecting the pace and effectiveness of their development in the process of occupational improvement. The most frequent of them are financial and time barriers, as well as occupational burn-out. At a time of increasingly higher expectations, increase in the amount of information, accelerated pace of changes and increasing complexity, the provision of support for continuing education by physicians is necessary.

Aim:
The objective of the study was to discover the effectiveness of functioning of the system of occupational improvement among physicians.

Material and Methods:
The study covered 150 respondents, and was conducted by the method of a diagnostic survey using the questionnaire designed by the author containing 9 closed questions.

Results:
The forms of professional improvement most frequently chosen by physicians in the study were trainings, conferences, symposia and journal subscriptions. The majority of respondents participate several times a year in conferences, symposia and training courses organized by medical facilities or pharmaceutical companies.

Conclusions:
Physicians belong to the occupational group which should constantly up-date and expand their knowledge. The system of occupation al improvement functioning in Poland often does not meet these expectations. The assumptions of the system are defined as correct; however, their performance is wrong. As a result, physicians do not have possibilities to carry out professional improvement in the form which would be most effective and convenient for them.

 
REFERENCJE (7)
1.
Górnicz M. Lepsza jakość opieki zdrowotnej, większe bezpieczeństwo pacjentów. Gazeta Lekarska 2007; 104(2): 14–15.
 
2.
Możliwości i bariery rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Ośrodek Studiów i Analiz, Naczelna Izba Lekarska, Warszawa 2012, http://www. nil.org.pl/__data/assets/pdf_file/0009/46728/Raport-opis.pdf (dostęp: 2015.03.18).
 
3.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w spra¬wie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2326 2009.01.14). http:// isap.sejm.gov.pl/Related Servlet id.WDU20082351616 type.3isNew true (dostęp: 2014.04.03).
 
4.
Soler JK, Yaman H, Esteva M i wsp. Burnout in European family doctors: the EGPRN study. MFam Pract 2008; 25(4): 245–265.
 
5.
Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Odpowiedzi do ankiety. https:// www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/aktual/archiwum/ankieta/odpowiedzi.
 
6.
Jóźko M. Lokalne Badanie Społeczne. Raport z badań ilościowych. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. http://www.oil.org.pl/res/img/ img/oil/oil68/aktual/a2013/raport.pdf (dostęp: 2014.04.03).
 
7.
Zgliczyński WS, Imiela J, Zgliczyński W. Lekarze specjalizujący się w zakresie chorób wewnętrznych – motywy wyboru specjalizacji, problemy związane z przebiegiem kształcenia oraz plany zawodowe po uzyskaniu specjalizacji. Postępy Nauk Medycznych 2013; 11: 784–788.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top