PL EN
PRACA ORYGINALNA
Poczucie dyspozycyjnego optymizmu a częstość spożywania wybranych grup produktów i środków ergogenicznych wśród piłkarzy nożnych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 
 
Autor do korespondencji
Maria Gacek   

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2017;23(2):95-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Analiza zależności pomiędzy poczuciem dyspozycyjnego optymizmu a częstością spożywania wybranych grup produktów spożywczych i środków ergogenicznych w grupie zawodników wyczynowo trenujących piłkę nożną.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w grupie 203 piłkarzy nożnych w wieku 18-37 lat. Zastosowano autorski kwestionariusz częstości spożywania produktów i środków ergogenicznych oraz Test Orientacji Życiowej (LOT-R). Analizę wyników przeprowadzono z zastosowaniem współczynników korelacji rangowych Spearmana w pakiecie statystycznym PQStat ver. 1.6.

Wyniki:
Wykazano niedostateczną częstość konsumpcji produktów rekomendowanych, w tym: warzyw i owoców, produktów zbożowych razowych, mleka i produktów mlecznych, w tym fermentowanych, ryb morskich oraz olejów i orzechów. Analiza statystyczna wykazała dodatnią korelację pomiędzy poziomem dyspozycyjnego optymizmu a częstością konsumpcji: owoców (p<0,05), produktów zbożowych razowych (p<0,05), orzechów i migdałów (p<0,05) oraz wody mineralnej (p<0,001), a ujemną z częstością konsumpcji: jasnych produktów zbożowych (p<0,05), słodkich mlecznych produktów fermentowanych (p<0,01), słodyczy i wyrobów cukierniczych (p<0,05) oraz napojów energetyzujących (p<0,001). Spośród środków ergogenicznych zawodnicy okresowo sięgali po: witaminy i składniki mineralne, odżywki białkowe, napoje izotoniczne i kreatynę. Wykazano dodatnią korelację pomiędzy poziomem dyspozycyjnego optymizmu a częstością spożywania probiotyków (p<0,05).

Wnioski:
Wykazano zależności pomiędzy poziomem dyspozycyjnego optymizmu a częstością spożywania niektórych grup produktów spożywczych i środków ergogenicznych, ze wskazaniem na bardziej racjonalne wybory żywieniowe i częstsze stosowanie probiotyków wśród zawodników o wyższym nasileniu dyspozycyjnego optymizmu.


Objectives:
The aim of the work is to analyze the relationships between the sense of dispositional optimism and the frequency of consuming selected groups of food products and performance enhancers in professional soccer players.

Material and methods:
The study involved 203 soccer players aged 18-37. The tools used in the research were an original questionnaire to study the frequency of consuming products and performance enhancers, and the Life Orientation Test-Revised (LOT-R). The results were analyzed with the use of Spearman's rank correlation coefficients in a statistical package PQStat ver. 1.6.

Results:
The study demonstrated insufficient consumption of recommended products, such as fruit and vegetables, whole grain cereal products, milk and milk products, including fermented ones, saltwater fish, oils and nuts. Statistical analysis showed a positive correlation between the level of dispositional optimism and the frequency of consumption of: fruit (p<0.05), whole grain cereal products (p<0.05), nuts and almonds (p<0.05) and mineral water (p<0.001), and a negative correlation in terms of consumption of white cereal products (p<0.05), sweet fermented milk products and confectionery (p<0.05) as well as energy drinks (p<0.001). As for performance enhancers, the sports people periodically used vitamins and minerals, protein supplements, isotonic drinks, and creatine. There was a positive correlation between the level of dispositional optimism and the frequency of using probiotics (p<0.05).

Conclusions:
The level of optimism was found to be a predictor of frequency of consumption of some groups of food products and performance enhancers. Sports people with higher levels of dispositional optimism displayed more rational dietary choices and more frequent use of probiotics.

 
REFERENCJE (29)
1.
Potgieter S. Sport nutrition: A review of the latest guidelines for exercise and sport nutrition from the American College of Sport Nutrition, the International Olympic Committee and the International Society for Sports Nutrition. S Afr J Clin Nutr. 2013; 26(1): 6–16.
 
2.
Maughan R, Shirreffs S. Nutrition and hydration concerns of the female football player. Br J Sports Med. 2007; 41(suppl. 1): 60–63.
 
3.
Burke LM. A food pyramid for Swiss athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2008; 18(4): 430–437.
 
4.
Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej IŻŻ w Warszawie (www.izz.waw.pl).
 
5.
Jegier A (red.). Dozwolone i niedozwolone wspomaganie zdolności wysiłkowych człowieka. PTMS. Łódź 2007.
 
6.
Burke L, Deakin V (eds.). Clinical Sports Nutrition. McGraw-Hill Medical, NY United States 2010.
 
7.
Wspólne Stanowisko Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej i Komisji Medycznej Polskiego Komitetu Olimpijskiego: Stosowanie suplementów diety i żywności funkcjonalnej w sporcie. Rekomendacje dla polskich związków sportowych. Warszawa 2012.
 
8.
Remick AK, Polivy J, Pliner P. Internal and external moderators of the effect of variety on food intake. Psychol Bull. 2009; 135(3): 434–451.
 
9.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. PTP, Warszawa 2009.
 
10.
Gacek M. Locus of control and dietary behaviour in a group of professional team sports athletes. Med Sport. 2013; 29(4): 111–117.
 
11.
Gacek M. Association between self-efficacy and dietary behaviors of American football players in the Polish clubs in the light of dietary recommendations for athletes. Rocz Panstw Zakł Hig. 2015; 66(4): 361–366.
 
12.
Gacek M. Association between general self-efficacy level and use of dietary supplements in the group of American football players. Rocz Panstw Zakl Hig. 2016; 67(1): 31–36.
 
13.
Gacek M, Frączek B. Nutritional evaluation of junior football players depending on the global level of self- efficacy of the athletes. Med Sportiva. 2013; 17(2): 72–75.
 
14.
Gacek M. Poczucie własnej uogólnionej skuteczności a wybory żywieniowe młodych kobiet rekreacyjnie uprawiających fitness. Med Og Nauk Zdr. 2016; 22(3): 179–183.
 
15.
Birkenhead KL, Slater G. A review of factors influencing athletes’ food choices. Sports Med. 2015; 45(11): 1511–1522.
 
16.
Carver CS, Scheier MF, Segerstrom SC. Optimism. Clin Psychol Rev. 2010; 30(7): 879–889.
 
17.
Potempa K. Optimism and health. Med Og Nauk Zdr. 2013; 19(2): 130–134.
 
18.
Ono M, Kennedy E, Reeves S, Cronin L. Nutrition and culture in profes¬sional football. A mixed method approach. Appetite. 2012; 58(1): 98–104.
 
19.
Kopeć A, Nowacka E, Klaja A, Leszczyńska T. Częstotliwość spożycia wybranych grup produktów spożywczych przez sportowców trenujących piłkę nożną. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(1): 151–157.
 
20.
Alaunyte I, Perry JL, Aubrey T. Nutritional knowledge and eating ha¬bits of professional rugby league players: does knowledge translate into practice? J Int Soc Sports Nutr. 2015; 17(12): 18. doi: 10.1186/ s12970-015-0082-y.
 
21.
Lesani A, Mohammadpoorasl A, Javadi M, Esfeh JM, Fakhari A. Eating breakfast, fruit and vegetable intake and their relation with happiness in college students. Eat Weight Disord. 2016; 21(4): 645–651.
 
22.
Lipowski M. Level of optimism and health behavior in athletes. Med Sci Monit. 2012; 18 (1): 39–43.
 
23.
Posadzki P, Stockl A, Musonda P, Tsouroufli M. A mixed-method approach to sense of coherence, health behaviors, self-efficacy and optimism: towards the operationalization of positive health attitudes. Scand J Psychol. 2010; 51(3): 246–252.
 
24.
Frączek B, Gacek M, Grzelak A. Żywieniowe wspomaganie zdolności wysiłkowych w grupie sportowców wyczynowych. Probl Hig Epidemiol. 212; 93(4): 817–823.
 
25.
Saeedi P, Nasir M, Taib M et al. Nutritional supplement use among fitness club participants in Tehran, Iran. Appetite. 2013; 60: 20–26.
 
26.
Gacek M. Association between general self-efficacy level and use of dietary supplements in the group of American football players. Roczn Panstw Zakl Hig. 2016; 67(1): 31–36.
 
27.
Gacek M. Ergogenic aids consumption among athletes practicing team sports depending on gender and sense of general self-efficacy. Probl Hig Epidemiol. 2016; 97(2): 177–181.
 
28.
Blomstrand E, Eliasson J, Karlsson H, et al. Branched-chain amino acids activate key enzymes in protein synthesis after physical exercise. J Nutr. 2006; 136(Suppl 1): 269–273.
 
29.
Clark A, Mach N. Exercise-induced stress behaviour, gut-microbiota¬-brain axis and diet: a systematic review for athletes. J Int Soc Sports Nutr. 2016; 13: 43.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top