PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
NIERÓWNOŚCI W ROZWOJU DZIECI WIEJSKICH JAKO CZYNNIK GENE-RUJĄCY WYKLUCZENIE SPOŁECZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Z Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
 
 
Med Og. 2007;13(4):286-192
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł omawia problem ograniczonych szans na wszechstronny rozwój, który dotyczy dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie. Poruszone w artykule kwestie odnoszą się do zjawiska wykluczenia społecznego młodych mieszkańców wsi, będącego następstwem ich nierównego dostępu do niektórych cenionych społecznie dóbr, m.in. zdrowia i wykształcenia

The article focuses on the problem of limited chances for comprehensive development among children and adolescents living in rural areas. In addition, issues are discussed referring to the phe-nomenon of social exclusion of young rural inhabitants, which are the result of their unequal access to some socially valued attributes, such as health and education. Studies concerning the state of health of children show that the situation of children living in rural areas still remains worse compared to that of urban children. The abnormalities reported by physi-cians, e.g. changes in the mastication organ - dental caries and malocclusion, disorders in the body static, or disorders in somatic development (overweight, underweight, small height). There is also much neglect in the rural, compared to the urban environment, with respect to ob-taining a good education and comprehensive intellectual development, as well as a worse material standard of rural families, compared to urban inhabitants. This situation exerts significantly the results in the limited possibilities of satisfying the basic needs of rural children. Therefore, it is necessary to undertake actions biased towards the levelling out of the differences in the quality of life of rural children and adolescents, compared to the children living in urban areas, and the creation of conditions which would enable the levelling of chances for the development in the above-mentioned spheres of social life
 
REFERENCJE (19)
1.
Chlebio-Abed D.:Pierwotna profilaktyka uzależnień od alkoholu. Śląsk, Katowice 2000.
 
2.
Diagnoza Społeczna 2005, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. Warszawa 2006.
 
3.
Dzięcielska-Machnikowska S.: Jak żyją bezrobotni? Polityka Społeczna 1993, 3.
 
4.
Dziubińska-Michalewicz M., Kojder A.: Uczestnictwo w kulturze mieszkań-ców Polski. Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Warszawa 2003.
 
5.
Frenkel I.: Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi w latach 1988–1995. PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1997.
 
6.
Górniak K., Lichota M.: Częstotliwość występowania wad postawy ciała u dzieci wiej-skich i miejskich rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych. W: Uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży wiejskiej. Red. J. Zagórski, R. Cieśliński, M. Skład, H. Popławska. Supl.1. IWFiS. Biała Podlaska 1999.
 
7.
Lachowski S.,: Praca dzieci wiejskich a ich rozwój fizyczny i stan zdrowia. IMW, Lublin 1999.
 
8.
Lachowski S., Bujak F., Zagórski J., Lachowska B.: Postawy rodziców wo-bec angażowania dzieci do prac we własnym gospodarstwie rolnym. IMW. Lublin 2002.
 
9.
Mały Rocznik Statystyczny 2005 GUS. Warszawa 2006.
 
10.
Mirkiewicz M., Cieszkowski S., Barszczewska R.: Stan zdrowia dzieci z regionu południowo-wschodniej Polski. W: Uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży wiejskiej. Red. J. Zagórski, M. Skład. IMW. Lublin 2003.
 
11.
Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2006.
 
12.
Rocznik Statystyczny 2004. GUS, Warszawa 2005.
 
13.
Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2000.
 
14.
Rządowy Program Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich. Ministerstwo Edukacji, War-szawa 2006.
 
15.
Sierosławski J.: Alkohol: postawy i zachowania Polaków wobec alkoholu i problemów alkoholowych. PARPA., Warszawa 2004.
 
16.
Sosnowska D.: Bezrobocie, alkoholizm i przemoc jako największe zagrożenia współcze-snej rodziny. W: Edukacja a życie codzienne, T.1. Red. A. Radziewicz-Winnicki, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2002.
 
17.
Strategia. Narodowa Strategia Integracji Społecznej dla Polski. Minist. Polityki Społ. Warszawa 2004.
 
18.
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2003 r. KRUS. Warszawa 2003.
 
19.
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe rolników oraz działania prewencyjne KRUS w 2003 roku. KRUS, Warszawa 2004, 14.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top