PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Stan uzębienia dzieci 6 i 12- letnich z terenu województwa lubelskiego.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
2
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Warszawa
 
3
Centrum Onkologii- Instytut, Oddział w Krakowie
 
4
Zakład Ortodoncji Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Kuśmierz   

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2016;22(3):194-197
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Wyniki systematycznie prowadzonych ogólnopolskich badań epidemiologicznych mających za zadanie ocenę stanu zdrowia jamy ustnej wskazują, że intensywność choroby próchnicowej wśród dzieci i młodzieży utrzymuje się na wysokim poziomie. W okresie między 6. a 12. rokiem życia zachodzi systematyczna wymiana uzębienia mlecznego na stałe. W przypadku występowania aktywnych zmian próchnicowych w uzębieniu mlecznym istnieje podwyższone ryzyko kolonizacji zębów stałych patogennymi szczepami bakterii.

Cel:
Celem pracy porównanie stanu zdrowia jamy ustnej dzieci 6- i 12-letnich zamieszkujących województwo lubelskie ze stanem zdrowia jamy ustnej równolatków mieszkających w innych rejonach kraju.

Opis stanu wiedzy:
Dane przedstawione w opracowaniach badań Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej, przeprowadzonych w latach 2013–2015 wskazują na duże nasilenie choroby próchnicowej wśród dzieci 6- i 12-letnich. W skali całego kraju jedynie 14,4% dzieci 6-letnich było wolnych od próchnicy (dmft/DMFT = 0), zaś na terenie województwa lubelskiego – 13,5%. Wartość wskaźnika SiC (ang. Significant Caries Index ), opisującego intensywność próchnicy w najbardziej zagrożonej chorobą 1/3 populacji wynosiła w odniesieniu do całej badanej grupy 10 punktów, podobną wartość, tj. 10,1 punktu, przyjmowała na terenie województwa lubelskiego. W całej badanej populacji wolnych od próchnicy (DMFT = 0) było 20,4% dzieci 12-letnich. Na terenie województwa lubelskiego odsetek ten był jeszcze niższy i wynosił jedynie 16,2%. Wartość wskaźnika SiC badanego w populacji dzieci 12-letnich wynosiła średnio 7,4 punktu. W województwie lubelskim intensywność próchnicy w najbardziej zagrożonej chorobą 1/3 populacji była niższa, a wskaźnik SiC przyjmował wartość 6 punktów.

Podsumowanie:
Stan zdrowia jamy ustnej dzieci 6- i 12-letnich zamieszkujących województwo lubelskie nie odbiega w znacznym stopniu od stanu zdrowia całej populacji 6- i 12-latków. Analiza wskaźników epidemiologicznych dla omawianych grup wiekowych wskazuje na wysoką intensywność choroby próchnicowej i duże potrzeby lecznicze omawianej populacji w zakresie stomatologii. W związku z powyższym konieczna wydaje się intensyfikacja działań edukacyjnych, profilaktycznych i leczniczych nie tylko na terenie województwa lubelskiego, ale także w pozostałych częściach Polski.


Introduction:
The results of systematically conducted all-Polish epidemiological studies aimed at the evaluation of the state of oral health indicate that the intensity of dental caries among children and adolescents remains on a high level. During the period between the ages of 6 and 12 of life, there takes place a systematic replacement of deciduous teeth by permanent teeth. In the case of occurrence of active carious changes in the deciduous teeth, there is an elevated risk of the colonization of permanent teeth with pathogenic bacterial species. The objective of the study was the comparison of the state of oral health among 6- and 12-year-old children living in the Lublin Region with the state of oral health of their contemporaries from other regions of Poland.

Description of the state of knowledge.:
The data presented in the reports by the All-Polish Programme of Monitoring of Oral Health conducted during the period 2013–2015 show a high intensity of dental caries among 6- and 12-year-old children. On the all-Polish scale, only 14.4% of 6-year-olds were free from caries (dmft/DMFT=0). In the Lublin Region, 13.5% of 6-year-olds were free from dental caries. The value of the Significant Caries Index (SiC) describing the intensity of caries in the 1/3 of the population at the greatest risk of the disease was 10 scores, compared to the whole group in the study, whereas in the Lublin Region a similar value is assumed, i.e. 10.1 scores. In the whole population in the study, the percentage of 12-year-old children free from dental caries (DMFT=0) was 20.4%, while in the Lublin Region this percentage was even lower – only 16.2%. The value of the SiC index assessed in the population of 12-year-olds was 7.4 scores, on average. In the Lublin Region, the intensity of dental caries in the 1/3 of the population at greatest risk, was lower, and the SiC index assumed the value of 6 scores.

Summing up:
The state of oral health of 6- and 12-year-old children living in the Lublin Region does not differ considerably from the state of oral health of the total population of 6- and 12-year-olds. Analysis of epidemiological indicators for the discussed age groups indicates a high intensity of dental caries, and high dental treatment needs of the population discussed. Therefore, it seems necessary to intensify educational, prophylactic and treatment activities, not only in the Lublin Region, but also in the remaining parts of Poland.

 
REFERENCJE (9)
1.
Szydłowska-Walendowska B, Lubowiedzka-Gontarek B, Daszkowska M, Filipińska- Skąpska R, Hilt A, Wochna-Sobańska M. Zachorowal-ność na próchnicę dzieci łódzkich w wieku przedszkolnym zakwali¬fikowanych do zabiegów profilaktyki fluorkowej. Czas Stomat. 2005; LVIII(5): 323–327.
 
2.
Grzesiak I, Kaczmarek I. Rozmieszczenie próchnicy w zębach mlecz¬nych u wrocławskich dzieci w wieku 18–36 miesięcy. Dent Med Probl. 2006; 42(2): 215–221.
 
3.
Li Y, Wang W. Predicting caries in permanent teeth from caries in pri¬mary teeth; an eight- year cohort studt. J Dent Res. 2002; 81(8): 561–566.
 
4.
Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013–2015. Ministerstwo Zdrowia, Program na lata 2013–2015.
 
5.
Jodkowska E, Wierzbicka M, Rusyan E, Strużycka I. Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce u dzieci w wieku 5, 7, 15 lat, realizo¬wany w roku 2011. Przegl Epidemiol. 2013; 67: 765–768.
 
6.
Szmidt M, Pol J, Barczak K, Buczkowska-Radlińska J. Stan zębów dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie województwa zachodniopo¬morskiego. Dental Forum/1/2013/XXXXI, s. 33–36.
 
7.
Bromblik A, Wierzbicka M, Szatko F. Wpływ warunków środowiskowych na zapadalność i przebieg próchnicy zębów u dzieci. Czas. Stomatol. 2010; 63(5): 301–309.
 
8.
Banaszek D. Świadomość i zachowania zdrowotne matek objętych edukacją stomatologiczną w szkole rodzenia oraz stan narządu żucia ich dzieci w wieku 2–5 lat. Nowa Stomatologia 2006/4, 140–145.
 
9.
Narodowy Program Zdrowia na lata 2007–2015. Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r. http://www.mz.gov. pl/zdrowie-i-profilaktyka/programy-zdrowotne/wykaz-programow/ monitorowanie-stanu-zdrowia-jamy-ustnej-populacji-polskiej-w-latach-2013–2015/ (dostęp: 19.08.2016).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top