PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza dzieci i młodzieży z województwa lubelskiego na temat zastosowania przyborów higienicznych w profilaktyce próchnicy zębów
 
Więcej
Ukryj
1
Studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Mariola Król   

Ćmiłów, ul. Słoneczna 4, 20-388 Lublin 6
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2014;20(3):335-340
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Indywidualne zaangażowanie jednostki oraz posiadana wiedza na temat realizacji domowych zbiegów profilaktyczno-higienicznych, stanowią istotny element szeroko pojętego zapobiegania chorobie próchnicowej zębów, dlatego też wiedzę tę należy rozpowszechniać już od najmłodszych lat życia człowieka.

Cel pracy:
Celem pracy było poznanie poziomu wiedzy dzieci i młodzieży na temat zastosowania przyborów higienicznych w profilaktyce próchnicy zębów.

Materiał i metody:
Metodą zastosowaną w pracy był sondaż diagnostyczny, natomiast za narzędzie badawcze posłużył autorski kwestionariusz ankiety. Sondażem objęto uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego.

Wyniki:
Analiza badań wykazała, że ankietowani nie są świadomi tego, iż szczoteczki członków rodziny należy trzymać w ten sposób, by nie miały ze sobą styczności (69,38%), a także, że szczoteczkę powinno się wymieniać po infekcji gardła (62,79%). Ponad jedna trzecia osób odpowiednio często wymienia szczoteczkę do zębów na nową (37,21%), jednak pozostali ankietowani robią to zbyt rzadko. Prawie połowa badanych uczniów oczyszcza język z resztek pokarmu zawsze lub często (28,68%; 18,60%). Na zawartość fluoru w paście do zębów uwagę zwraca tylko 24,42% ankietowanych. Najrzadziej wybieraną gumą do żucia była guma bezcukrowa (6,59%).

Wnioski:
W programach edukacyjnych powinno się więcej uwagi poświęcić na omawianie sposobów i metod dbania o szczoteczkę do zębów oraz zastosowania przyborów higienicznych wspierających profilaktykę próchnicy zębów. Ważne jest również wzmacnianie odpowiedzialności rodziców za edukację zdrowotną dzieci, ponieważ do ich obowiązków należy interesowanie się stanem zdrowia jamy ustnej swoich pociech, realizacja podstawowych działań profilaktycznych, a przede wszystkim kształtowanie prawidłowych zwyczajów higienicznych.


Introduction:
The engagement of an individual, and knowledge concerning the implementation of domestic preventive-hygienic procedures are an essential component of the broadly understood prevention of dental caries. This knowledge is extremely important and should be disseminated from an early age.

Aim:
The aim of this study is to investigate the level of children’s and adolescents’ knowledge about the use of hygiene accessories in the prevention of dental caries.

Material and Methods:
The study was conducted by a diagnostic pool method, using a questionnaire designed by the author. The survey covered children and adolescents attending elementary schools, high junior schools, and secondary schools in the Lublin Region.

Results:
Analysis of the results of the study showed that the respondents were not aware of the fact that the family members’ toothbrushes should not be kept in the way which provides no contact with each other (69.38%). Most of respondents (62.79%) did not know that the toothbrush should be replaced after a throat infection. More than one third of respondents claimed that they changed their toothbrushes (37.21%), but other respondents did so only from time to time. Almost half of the respondents declared that they always (28.68%) or often (18.60%) clean the tongue during the brushing the teeth. Only 24.42% of respondents reported that they pay attention to the content of fluoride in toothpaste. Sugarless gum was least often chosen by the respondents (6.59%).

Conclusions:
Educational programmes should include information about the ways of using a toothbrush and hygiene articles which are important tools in the prevention of dental caries. The most important fact is that parents are responsible for their children’s health’s education since they should be interested in the oral health state of their children and the implementation of primary prevention activities. They are also responsible for teaching their children proper hygiene habits.

 
REFERENCJE (15)
1.
Limanowska-Show H. Praktyczne aspekty zapobiegania próchnicy zębów. Med Rodzinna. 2003; 5: 43–45.
 
2.
Szponer Nodzak M, Wohna-Sobańska M. Stomatologia wieku roz¬wojowego. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL; 2003: 761, 764–766, 787, 789.
 
3.
Jańczuk Z. Stomatologia zachowawcza – zarys kliniczny. Warszawa: Wyd. Lek. PZWL; 2006: 194.
 
4.
Szymańska J, Wdowiak L. Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci i mło¬dzieży w dobie transformacji opieki zdrowotnej. Zdr Publ. 2004; 114(2): 127–130.
 
5.
Szatko F. Prace nad poprawą zdrowia jamy ustnej i rozwojem opieki stomatologicznej w Polsce. Społeczno-ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania stanu zdrowotnego jamy ustnej polskiego społeczeń¬stwa. Czas Stomat.1999; LII(8): 546–554.
 
6.
Borysewicz Lewicka M, Wochna-Sobańska M. Stomatologiczne zacho¬wania prozdrowotne ludności Polski w świetle badań epidemiologicz-nych wykonanych w roku 2003 w ramach programu „Miesiąc totalnie zdrowego uśmiechu”. Czas Stomat. 2007; LX(6): 377.
 
7.
Borysewicz-Lewicka M, Chłapowska J, Pioterek A, Ślendak R. Realizacja edukacyjnych programów stomatologicznych w szkołach Wielkopol-ski – wyniki badań ankietowych. Czas Stomat. 2003; 56(5): 321–327.
 
8.
Jodkowska E. Publiczny program zapobiegania próchnicy w Polsce u dzieci i młodzieży. Dent Med Probl. 2010; (2): 137–143.
 
9.
Higieniczne nawyki Polaków. Raport 2004. Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC.
 
10.
Iwanicka-Grzegorek E, Michalik J, Zapalska K. Poziom wiedzy na temat choroby próchnicowej i jej zapobiegania wśród uczniów szkól gimnazjalnych Nowa Stomatol. 2010;(1): 3–8.
 
11.
 
12.
Miernik M, Paszkiewicz A. Ankietowa ocena wiedzy nastolatków o pod¬stawach stomatologii. Dent Med Probl. 2009; (1): 83–87.
 
13.
Krakowiak K, Doraczyńska-Banah E. Nawykowe żucie gumy a dysfunk¬cje układu ruchowego narządu żucia. Prot Stom. 1996; (6): 360–365.
 
14.
Chłapowska J, Lempe B. Żucie gumy przez młodzież – badanie an¬kietowe zachowań prozdrowotnych. Czas Stomat. 2000; (4): 225–230.
 
15.
Lempe B. Stan uzębienia i stomatologicznych potrzeb leczniczych młodzieży poznańskich szkół ponadpodstawowych w ocenie lekarza i pacjenta. Praca Doktorska wykonana pod kierunkiem Borysewicz-Le¬wickiej M. Zakład Stomatologii Dzieci i Młodzieży IS UM im. K. Mar¬cinkowskiego w Poznaniu; 2000.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top