PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Ostre zakażenia układu oddechowego u dzieci stanowią istotny problem zdrowotny, epidemiologiczny oraz społeczny. Ze względu na dużą częstość występowania zakażeń u dzieci oraz wielokrotnie ich ciężki przebieg szczególnego znaczenia nabierają działania profilaktyczne. Celem pracy było poddanie analizie i ocenie działań podejmowanych przez rodziców w zakresie profilaktyki ostrych zakażeń układu oddechowego u dzieci

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono wśród 122 rodziców dzieci, u których zdiagnozowano ostre zakażenie układu oddechowego. Wykorzystano w nim metodę sondażu diagnostycznego własnego autorstwa.

Wyniki:
Zdecydowana większość rodziców – 95,4% badanych – potwierdziła fakt, iż ich dzieci zostały zaszczepione zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Większość ankietowanych – 55% badanej grupy – wskazała, że ich dzieci nie były karmione piersią do 6. miesiąca życia. Wyniki ujawniły, iż średnia częstość występowania zapalenia płuc była większa u dzieci niekarmionych piersią (0,44 ± 0,89) niż w grupie dzieci karmionych do 6. miesiąca życia (p = 0,0412). U prawie połowy dzieci czas trwania spacerów/regularnej aktywności ruchowej dziecka w ciągu dnia wynosił tylko 60 minut – takiej odpowiedzi udzieliło 48,1% respondentów.

Wnioski:
W grupie czynników zwiększających ryzyko występowania ostrych zakażeń układu oddechowego u dzieci dominowało uczęszczanie do żłobka/przedszkola. Do najczęściej podejmowanych przez rodziców działań zmniejszających ryzyko występowania ostrych zakażeń układu oddechowego u dzieci należały: przestrzeganie kalendarza szczepień, podawanie witaminy D, odpowiednia liczba godzin snu u dziecka, niepalenie przez rodziców papierosów.


Introduction and objective:
Acute infections of the respi-ratory system in children constitute a significant health, epi- demiological and social problem. Due to the high frequency of infections in children and their repeated severe course, prophylactic measures are of particular importance. The aim of the study was to analyze and evaluate the efforts undertaken by parents in the prevention of acute respiratory infections in children

Material and methods:
Research was carried out among 122 parents of children diagnosed with acute respiratory infection. The study used the method of own diagnostic survey

Results:
The vast majority of parents (95.4%) confirmed that their children were vaccinated in accordance with the current vaccination schedule. The majority of respondents (55%) in-dicated that their children were not breastfed until 6 months of age. The results revealed that the mean incidence of pneu- monia was higher in those who were not breastfed (0.44 ±0.89) than in the group of children breastfed up to 6 monthsof age (p = 0.0412). In almost half of the children, the durationof walks / regular physical activity during the day was only 60 minutes – 48.1% of the respondents.

Conclusions:
In the group of factors increasing the risk of acute respiratory infections in children, the attendance to nur-series / kindergartens dominated. The most frequent actions taken by parents to reduce the risk of acute respiratory infec- tions in children included: observing the vaccination schedule, adequate number of hours of sleep in the child, administration of vitamin D, and parents who do not smoke cigarettes.

Koźlak V, Cebulska V, Dyoniziak W, Koźlak R. Actions undertaken by parents in prevention of acute respiratory infections in children. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(1): 58–62. doi: 10.26444/monz/145976
 
REFERENCJE (21)
1.
Pietrzyk J, Kwinta P, et al. Pediatria. Vol 3. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2018. p. 171–207; 756–773.
 
2.
Owłasiuk A. Opieka pielęgniarska nad dzieckiem zdrowym. In: Ślusarska B, Marcinowicz L, Kocka K, et al. Pielęgniarstwo rodzinne i opieka środowiskowa. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie; 2019. p. 169–181.
 
3.
Szczukocka-Zych A, Makowska M. Profilaktyka i leczenie nawracają- cych infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci. Pediatr Dypl. 2018; 4: 36–48.
 
4.
Mazurek H, Mazurek-Durlak Z. Zapobieganie infekcjom układu od- dechowego. Pediatr Dypl. 2015; 4: 59–72.
 
5.
Oblacińska A, Jodkowska M. Rola pediatry i lekarza rodzinnego w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Pt 1. Niemowlęta i dzieci do ukończenia 5 roku życia. Stand Med Pediatr. 2015; 12: 615–621.
 
6.
Góra D. Hospitalizacja dzieci w Polsce z powodu wybranych chorób układu oddechowego w latach 2012–2017 w szpitalach o różnym stopniu referencyjności. Otolaryngologia 2018; 17(1): 20–28.
 
7.
Hryniewicz W, Albrecht P, Radzikowski A. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego 2016. Warszawa: Narodowy Instytut Leków; 2016. p. 45–225.
 
8.
Durlak W, Kwinta P. Odległe następstwa wcześniactwa związane z ukła- dem oddechowym. Pediatr Dypl. 2017; 1: 61–67.
 
9.
Kościej A, Skotnicka-Graca U, Ozga I. Rola wybranych czynników żywieniowych w kształtowaniu odporności dzieci. Probl Hig Epidemiol. 2017; 98(2): 110–117.
 
10.
Hawke K, van Driel M, Buffington B, et al. Homeopathic medicinal products for preventing and treating acute respiratory tract infections in children. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 9(9). https://doi. org/10.1002/14651858.CD005974.pub4.
 
11.
Garaiova I, Muchová J, Nagyová Z, et al. Probiotics and vitamin C for the prevention of respiratory tract infections in children attending preschool: a randomised controlled pilot study. Eur J Clin Nutr. 2015; 69(3): 373–379. https://doi.org/10.1038/ejcn.2....
 
12.
Jurkiewicz D, Zielnik- Jurkiewicz B. Zastosowanie doustnych preparatów immunomodulujących pochodzenia bakteryjnego w profilaktyce zakażeń dróg oddechowych. Pol Prz Otorynolaryngol. 2016; 5(2): 21–25.
 
13.
Hemilä H. Vitamin C and Infections. Nutrients. 2017; 9(4): 339. https:// doi.org/10.3390/nu9040339.
 
14.
Jurkiewicz D, Zielnik-Jurkiewicz B. Bacterial lysates in the prevention of respiratory tract infections. Otolar Pol. 2018; 31; 72 (5): 1–8. https:// doi.org/10.5604/01.3001.0012.7216.
 
15.
Kuźmińska M. Witamina D a układ oddechowy. Post N Med. 2012; 3: 241–246.
 
16.
Martineau A, Jolliffe D, Hooper R, et al. Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data. BMJ. 2017; 356. https:// doi.org/10.1136/bmj.i6583.
 
17.
Grant W, Lahore H, McDonnell S, et al. Evidence that Vitamin D Su- pplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients. 2020; 12(4): 988. https://doi.org/10.3390/nu1204....
 
18.
Duda S, Głogowska-Gruszka A, Buczkowska M. Postawy i opinie rodziców dzieci w wieku do 6 lat zamieszkujących województwo śląskie na temat szczepień ochronnych w zależności od realizacji obowiązkowych szczepień. Probl Hig Epidemiol. 2019; 2: 115–123.
 
19.
Faleńczyk K, Piekarska M, Pluta A, et al. Czynniki wpływające na postawy rodziców wobec szczepień ochronnych u dzieci. Post N Med. 2016; 6: 380–385. https://doi.org/10.5604/086061....
 
20.
Esposito S, Jones M, Feleszko W. Prevention of New Respiratory Episodes in Children with Recurrent Respiratory Infections: An Expert Consensus Statement. Microorganisms. 2020; 8(11): 1810. https://doi. org/10.3390/microorganisms8111810.
 
21.
Anderson A, Snelling T, Moore H. Advances in Vaccines to Prevent Viral Respiratory Illnesses in Children. Paediatr Drugs. 2017; 19(6): 523–531. https://doi.org/10.1007/s40272....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top