PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel:
Wsparcie społeczne udzielane rodzącym kobietom i zarządzanie przez nie własnymi emocjami w czasie hospitalizacji z powodu powikłań położniczych może pozytywnie wpłynąć na ich stan zdrowia oraz radzenie sobie przez nie z trudnymi wiadomościami czy wydarzeniami. Niniejsza praca ma na celu ocenę poziomu wsparcia społecznego i umiejętności kontroli emocji u kobiet ciężarnych hospitalizowanych z powodu zagrażającego porodu przedwczesnego

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono na grupie 120 kobiet z wykorzystaniem narzędzi standaryzowanych: Berlińskich Skal Wsparcia Społecznego (Berlin Social Support Scales, BSSS) oraz Skali Kontroli Emocji (Courtauld Emotional Control Scale, CECS).

Wyniki:
Analiza statystyczna wykazała, iż wiek kobiet istotnie wpływa na spostrzeganie dostępnego wsparcia (p=0,021) oraz aktualnie otrzymywane wsparcie instrumentalne (p=0,038). W skali wsparcia buforująco-ochronnego duże znaczenie ma ich status zawodowy ( p=0,031). Czynnikiem istotnym dla otrzymywanego wsparcia emocjonalnego (p=0,038) oraz instrumentalnego ( p=0,030) jest sytuacja materialna. Planowanie ciąży jest istotne dla spostrzeganego dostępnego wsparcia ( p=0,002), aktualnie otrzymywanego wsparcia (p=0,006), wsparcia emocjonalnego ( p=0,040) oraz wsparcia buforująco-ochronnego (p=0,018). Długość hospitalizacji wpływa na postrzeganie otrzymywanego wsparcia informacyjnego ( p=0,036). Umiejętność kontroli emocji jest zależna od miejsca zamieszkania (p=0,027) oraz od wykształcenia (p=0,030). Na umiejętność tłumienia depresji wpływ miało miejsce zamieszkania (p=0,015).

Wnioski:
Społeczny wymiar życia odgrywa rolę w mechanizmie radzenia sobie z emocjami. Zagadnienia inteligencji emocjonalnej powinny być wpisane w plan opieki nad kobietą hospitalizowaną z powodu zagrożenia porodem przedwczesnym.


Introduction and objective:
Social support and emotional management during hospitalization due to obstetric com- plications can positively contribute to shaping one’s health condition and coping with difficult news or events. The aim of the study was to assess the level of social support and the ability to control emotions in pregnant women hospitalized due to a risk of preterm labour.

Material and methods:
The study was conducted on a group of 120 women using standardized tools: Berlin Social Sup- port Scales (BSSS) and the Courtauld Emotional Control Scale (CECS).

Results:
Statistical analysis showed that age significantly influences the perception of available support (p =0.021) and currently received instrumental support (p=0.038). In the scale of buffering and protective support, the professional status is of significant importance (p=0.031). Financial situation is an important factor in terms of received emotional (p=0.038) and instrumental (p=0.030) support. Planning a pregnancy is important for the perception of available support (p=0.002), currently received support (p =0.006), emotional support (p=0.040) and buffering and protective support (p=0.018). The time of hospitalization affects the perception of information support received (p =0.036). The ability to control emotions depends on the place of residence (p=0.027) and education (p=0.030). The place of residence had an impact on the ability to suppress depression (p=0.015).

Conclusions:
The social dimension of life plays a role in the emotional coping mechanism. Emotional intelligence issues should be included in the care plan for a woman hospitalized due to the risk of preterm labour.

Krygowska K, Grzesik-Gąsik J, Pieczykolan A, Iwanowicz-Palus G, Bień A. Social support and the ability to control emotions in women hospitalized due to the risk of premature birth. Med Og Nauk Zdr. 2022; 28(1): 70–77. doi: 10.26444/monz/146197
 
REFERENCJE (20)
1.
Bedaso A, Adams J, Peng W, Sibbritt D. Prevalence and determinants of low social support during pregnancy among Australian women: a community-based cross-sectional study. Reprod Health. 2021; 27; 18(1): 158. https://doi: 10.1186/s12978-021-01210-y.
 
2.
Asselmann E, Kunas SL, Wittchen HU, Martini J. Maternal personality, social support, and changes in depressive, anxiety, and stress symptoms during pregnancy and after delivery: A prospective-longitudinal study. PLoS One. 2020; 24; 15(8): e0237609. https://doi: 10.1371/journal. pone.0237609.
 
3.
Bedaso A, Adams J, Peng W, Sibbritt D. The relationship between social support and mental health problems during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Reprod Health. 2021; 28; 18(1): 162. https:// doi: 10.1186/s12978-021-01209-5.
 
4.
World Health Organization: Preterm birth. World Health Organiza- tion, https://www.who.int/news-room/... (access: 09/08/2021).
 
5.
The American College of Obstetricians and Gynecologists: Committee Opinion no. 757 Screening for Perinatal Depression. https://www.acog. org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2018/11/ screening-for-perinatal-depression (access: 17/11/2021).
 
6.
Sęk H, Cieślak R, editor. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. 1st ed. Warszawa: PWN; 2011.
 
7.
Carter SK, Guittar SG. Emotion work among pregnant and birthing women. Midwifery 2014; 30: 1021–1028. https://doi: 10.1016/j.poł.2014.05.003.
 
8.
Łuszczynska A, Kowalska M, Mazurkiewicz M, Schwarzer R. Berlin Social Support Scales (BSSS): Polish version of BSSS and preeliminary results on its psychometric properties. Psychological Studies. 2006; 44: 17–27.
 
9.
Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; 2009.
 
10.
Elsenbruch S, Benson S, Rücke M, Rose M, Dudenhausen J, Pincus-Knackstedt MK, Klapp BF, Arck PC. Social support during pregnancy: effects on maternal depressive symptoms, smoking and pregnancy outcome. Hum Reprod. 2007; 22(3): 869–77. https://doi: 10.1093/humrep/del432.
 
11.
Shishehgar S, Mahmoodi A, Dolatian M, Mahmoodi Z, Bakhtiary M, Alavi Majd H. The Relationship of Social Support and Quality of Life with the Level of Stress in Pregnant Women Using the PATH Model. Iran Red Crescent Med J. 2013; 15(7): 560–5. https://doi: 10.5812/ircmj.12174.
 
12.
Iwanowicz-Palus G, Mróz, M, Bień A. Quality of life, social support and self-efficacy in women after a miscarriage. Health Qual Life Outcomes 2021; 19(16). https://doi.org/10.1186/s12955....
 
13.
Ghosh JK, Wilhelm MH, Dunkel-Schetter C, Lombardi CA, Ritz BR. Paternal support and preterm birth, and the moderation of effects of chronic stress: a study in Los Angeles county mothers. Arch Womens Ment Health. 2010; 13(4): 327–38. https://doi: 10.1007/s00737-009-0135-9.
 
14.
Fu W, Wilhelm LO, Wei Y, Zhou G, Schwarzer R. Emotional intelligence and dyadic satisfaction buffer the negative effect of stress on prenatal anxiety and depressive symptoms in Chinese women who are pregnant with twins. Anxiety Stress Coping. 2020; 33(4): 466–478. https://doi: 10.1080/10615806.2020.1745193.
 
15.
Tani F, Castagna V. Maternal social support, quality of birth expe-rience, and post-partum depression in primiparous women. J Matern Fetal Neonatal Med. 2017; 30(6): 689–692. https://doi:10.1080/147670 58.2016.1182980.
 
16.
Skurzak A, Korżyńska-Piętas M, Kicia M, Iwanowicz-Palus GJ. Wsparcie społeczne kobiet ciężarnych. Med Og Nauk Zdr. 2021; 27(1): 65–69. https://doi:10.26444/monz/1319....
 
17.
Espinosa A, Rudenstine S. The contribution of financial well-being, social support, and trait emotional intelligence on psychological distress. Br J Clin Psychol. 2020; 59(2): 224–240. https://doi:10.1111/bjc.12242.
 
18.
Zee KS, Bolger N, Higgins ET. Regulatory effectiveness of social sup- port. J Pers Soc Psychol. 2020; 119(6): 1316–1358. https://doi:10.1037/ pspi0000235.
 
19.
Johnson DR. Emotional intelligence as a crucial component to me- dical education. Int J Med Educ. 2015; 6: 179–83. https://doi:10.5116/ ijme.5654.3044.
 
20.
Guerra-Bustamante J, León-Del-Barco B, Yuste-Tosina R, López-Ramos VM, Mendo-Lázaro S. Emotional Intelligence and Psychological Well-Being in Adolescents. Int J Environ Res Public Health. 2019; 16(10): 1720. https://doi:10.3390/ijerph1610....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top