PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Działania instytucjonalne na rzecz osób niepełnosprawnych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Florek-Łuszczki   

Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):480-484
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Osoby z niepełnosprawnością, poza problemami zdrowotnymi, zwykle borykają się z ograniczeniami w funkcjonowaniu na płaszczyźnie społecznej, zawodowej, ekonomicznej. W celu poprawy sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych powoływane są instytucje, których celem jest rehabilitacja, wspieranie aktywności i pomoc materialna, jak też podejmowane są działania pozainstytucjonalne, w głównej mierze realizowane w obrębie grup samopomocowych.

Cel pracy:
Celem pracy jest ukazanie niektórych działań instytucjonalnych na rzecz osób z niepełną sprawnością.

Stan wiedzy:
Działania instytucjonalne podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych mają charakter długofalowy i wielopłaszczyznowy, polegają na redukcji barier fizycznych, ale nade wszystko powinny prowadzić do likwidacji barier społecznych, na które napotykają niepełnosprawni. Wśród instytucji o zasięgu ogólnopolskim działających na rzecz niepełnosprawnych znajdują się m.in. PFRON, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, organy pomocy społecznej.

Podsumowanie:
Negatywne zmiany w strukturze demograficznej naszego społeczeństwa oraz związany z tym wzrost liczby osób dotkniętych niepełnosprawnością będą coraz bardziej istotną kwestią społeczną. Wymusza to podjęcie kroków prawnych w ramach polityki społecznej, których celem będzie zabezpieczenie społeczne i socjalne osób o niepełnej sprawności. Istotą szeroko zakrojonych i skoordynowanych działań wielu instytucji powinno być przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tych osób, ale również przygotowanie odpowiedniego pola do ich aktywności.


Introduction:
The disabled, apart from health problems, usually struggle with limitations in functioning in the social, occupational and economic spheres. In order to improve the life situation of the disabled, institutions are founded the goal of which is rehabilitation, supporting activity and material assistance; non-institutional actions are also undertaken, mainly within self-help groups.

Aim:
The objective of the study is the presentation of selected institutional actions on behalf of the disabled.

State of knowklage:
Institutional actions undertaken on behalf of the disabled are of a long-term and multi-sphere character. These actions consist in the reduction of physical barriers; however, they should lead primarily to the elimination of social barriers encountered by the disabled. Among all-Polish institutions which function on behalf of the disabled there are, among others, the National Fund for Rehabilitation of the Disabled PFRON, Government Plenipotentiary Bureau for the Matters of the Disabled, and agencies of Social Welfare.

Conclusions:
Negative changes in the demographic structure of our society, and associated with it an increase in the number of people afflicted by disability, is an increasingly more important social issue. This imposes the undertaking of the legal actions within the framework of social policy, aimed at the social security of the disabled. The essence of wide-ranging and coordinated actions by many institutions should be counteracting social exclusion, as well as the preparation of an adequate field for their activity.

 
REFERENCJE (35)
1.
Binczycka-Anholcer M. Zagrożenia zdrowotne, społeczne i socjalne osób niepełnosprawnych i ich implikacje. W: Ergonomia niepełnosprawnym. Jakość życia. Lewandowski J, Lecewicz-Bartoszewska J, (red.). Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej; 2001: 18–27.
 
2.
Magnuszewska-Otulak G. Wykluczenie osób niepełnosprawnych. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne, perspektywa poznawcza. Szarffenberg R, Żołędowdki C, Theiss M. (red.). Warszawa: Dom Wyd. Elipsa; 2010: 256–267.
 
3.
Barnes C, Mercer G. Niepełnosprawność. Warszawa: Wydawnictwo Sic!; 2008.
 
4.
Skrzetuska E, Osik-Chudowolska D., Wojnarska A. Poziom życia osób niepełnosprawnych w okresie transformacji ustrojowej. Lublin: UMCS; 2002.
 
5.
Schuntermann MF. The International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH) – results and problems. Int J Rehabil Res 1996; 19 (1):1–11.
 
6.
Ustawa z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U.97.123.776 z późn. zm.Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Warszawa: GUS; 2012.
 
7.
 
8.
Garbat M. Środowisko fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2003;1: 18–33.
 
9.
Kowal E. Problemy życia społecznego osób niepełnosprawnych. W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Ochonczenko H, Paszkowicz M.A, (red.). T. I. Kraków: Oficyna Wyd.”Impuls”; 2006.
 
10.
Stępniak I, Herdzina M. Wydatkowanie środków ZFRON na indywidualne programy rehabilitacji. Przemyśl: OBPON; 2008.
 
11.
Kołaczek B, Kowalski J. Rynek pracy osób niepełnosprawnych. Warszawa: IPiSS; 1999.
 
12.
Kawczyńska-Butrym Z. Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej. Katowice: Wyd. Nauk. Śląsk; 1998.
 
13.
http://www.unesco.pl/fileadmin..._ Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 15.05.2013).
 
14.
Dz.U. 1977r. Nr 38, poz. 169.
 
15.
Dz,U. 2005r. Nr 43, poz. 412.
 
16.
Piasecki M, Stępniak M. Osoby z niepełnosprawnością w polityce Organizacji Narodów Zjednoczonych. Lublin: Norbertinum; 2002.
 
17.
Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych. Rozwiązania polskie i innych krajów. Golinowska S. (red.). Warszawa: MPiPS; 2001.
 
18.
Piasecki M, Stępniak M. Osoby z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia. Lublin: Norbertinum; 2003.
 
19.
Baron-Wiaterek M. Prawne podstawy przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych. W: Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Frąckiewicz L, (red.). Warszawa: IPiSS; 2008.
 
20.
Konstytucja RP, Dz.U. z 1997r, Nr 78 poz. 483.
 
21.
Karta Praw Osób Niepełnosprawnych, M.P. z 13.08.1997r. Nr 50 poz. 475.
 
22.
Ustawa z dnia 9.05.1991r. O zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1991 Nr 46 poz. 201 z późn.zm.
 
23.
 
24.
Dz. U. 2004r. Nr 187, poz. 1940.
 
25.
Dz. U. 2002r. Nr 96, poz. 861 z późn. zm..
 
26.
Ustawa o pomocy społecznej z dn. 12.03.2004, Dz.U. z 7.02.2013 poz. 182.
 
27.
Komorska M. Instytucjonalne formy wsparcia stosowane wobec osób niepełnosprawnych w procesie integracji społecznej. W: Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji. Skrętowicz B, Komorska M, (red.). Lublin: UMCS; 2008: 119–131.
 
28.
Narodowy Program Zdrowia, Warszawa: PZH; 2007: 47–48.
 
29.
http://bazy.ngo.pl/search/wyni... zukanie=zaawans1&baza=3&wyniki=1&sort=miastodesc (dostęp: 16.05.2013).
 
30.
Turowiecki W. Polityka społeczna. Gdańsk: Wyd. GWSH; 2008.
 
31.
Encyklopedia pedagogiczna. Pomykało W. (red.). Warszawa: Fundacja Innowacja; 1993.
 
32.
Mikulski J. Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. W: Polityka społeczna, Kurzynowski A, (red.). Warszawa: SGH; 2006: 255–276.
 
33.
Ostrowska A. Niepełnosprawność, rehabilitacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych. W: Socjologia medycyny. Podejmowane problemy. Kategorie analizy. Ostrowska A, (red.). Warszawa: Wyd. IFiS PAN; 2009: 145–171.
 
34.
Kołaczek B. Prawno-instytucjonalne formy pomocy osobom niepełnosprawnym w Polsce W: Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Balcerzak-Paradowska B, (red.). Warszawa: IPiSS; 2002: 285–305.
 
35.
Paszkowicz M, Pietrulewicz B. Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Zielona Góra: Zakład Poligrafii EURODRUK; 2007.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top