PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena kosztów leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz ze stwierdzoną chorobą zawodową ze szczególnym uwzględnieniem leśników i rolników
 
Więcej
Ukryj
1
Narodowy Instytut Zdrowa Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Zakład Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia oraz Szpitalnictwa
 
2
Narodowy Instytut Zdrowa Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Centrum Diagnostyczne
 
3
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Społecznej, Zakład Opieki Zdrowotnej
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):485-489
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Przedstawiono metodykę liczenia kosztów leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz ze stwierdzoną chorobą zawodową, co było celem grantu badawczego.

Materiał i metody:
W ramach realizacji zadań dotyczących liczenia kosztów chorób zawodowych połączono bazy danych pochodzące z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera (IMP) oraz Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Elementem spójnym dla obu baz był numer PESEL, dzięki któremu możliwe było połączenie baz pochodzących z dwóch różnych instytucji. W odniesieniu do kosztów wypadków przy pracy przygotowano ankietę dotyczącą kosztów własnych, gdzie respondenci mogli dobrowolnie podać swój numer PESEL. Na tej podstawie przygotowano bazę, do której NFZ przyporządkował koszty w zakresie Leczenia Szpitalnego (LS), Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) i Rehabilitacji Leczniczej (RL).

Wyniki:
Wykazano, iż ww. koszty medyczne chorób zawodowych w przypadku rolników i leśników w przeprowadzonym badaniu wyniosły ok. 51 500 zł., natomiast w odniesieniu do wypadków przy pracy koszty wyniosły ok. 239 000 zł.

Wnioski:
Opracowana metodyka pozwala na policzenie kosztów medycznych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i może być w przyszłości rozwijana. Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada bowiem obowiązek nieodpłatnego przekazywania danych określonych w ustawie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego do Centrali NFZ. Umożliwi to w przyszłości monitorowanie i ocenę kosztów związanych z leczeniem osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz ze stwierdzoną chorobą zawodową z zastosowaniem opracowanej metodyki.


Introduction:
The methodology of assessing the costs of treatment and rehabilitation of victims of accidents at work and individuals with a diagnosed occupational disease was presented. Developing methodology was the aim of the research grant.

Material and Methods:
In order to calculate the costs of occupational diseases two databases – from the Prof. J. Nofer Institute of Occupational Medicine (IOM) and from the National Health Fund (NHF) have been combined. The coherent element for both databases was the Social Security Number, which enabled the combination of the databases from these two institutions. In relation to the costs of accidents at work, a questionnaire concerning own costs of the accidents at work has been prepared where respondents could voluntarily provide their Social Security Number. Using the collected Social Security Numbers the database has been prepared. To each record the costs of medical services: hospital treatment, outpatient specialist care and medical rehabilitation have been assigned from the National Health Fund database.

Results:
It has been shown that the aforesaid medical costs of occupational diseases for farmers and foresters were approximately 51,500 PLN, whereas the costs connected to accidents at work were approximately 239,000 PLN.

Conclusions:
Developed methodology allows for counting medical costs of accidents at work and occupational diseases, and can be improved in the future. Amendment to an Act on healthcare services financed from public funds imposes an obligation of unpaid transmission of data from the Social Insurance Institution and the Agricultural Social Insurance Fund to the Headquarters of the National Health Fund. This will enable monitoring and evaluation of the costs of treatment of people injured in accidents at work and people with occupational disease using developed methodology

 
REFERENCJE (5)
1.
Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy. Monitoring Rynku Pracy. Wypadki przy pracy w 2012 r. Warszawa. marzec 2013.
 
2.
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych. Dane o zapadalności. http://www.imp.lodz.pl/home_ pl/o_instytucie/reg_and_databases/work_dissises1/dane_o_zapadalnosci/ (dostęp: 2013.10.03).
 
3.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 
4.
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. U. L 281 z 23.11.1995).
 
5.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top