PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena częstości występowania u ratowników medycznych zespołu bólowego kręgosłupa związanego z pracą
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej Katedria i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
 
2
Izba przyjęć z depozytem Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego w Poznaniu, Polska
 
3
Zakład Ratownictwa Medycznego Katedra Medycyna Ratunkowej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Monika Kowalczyk   

Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej Katedria i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Przybyszewskiego 49, 60-355, Poznań, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(1):66–71
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ratownicy medyczni to grupa zawodowa narażona na występowanie chorób układu mięśniowo-szkieletowego w związku z wykonywaną pracą, w tym zespołu bólowego kręgosłupa. Najczęstszą przyczyną jego powstawania są niekorzystne czynniki środowiskowe, wielokrotne transportowanie pacjentów w ciągu dnia oraz wymuszone pozycje ciała w pracy. Celem pracy była ocena częstości występowania zespołu bólowego kręgosłupa w związku z wykonywaną pracą oraz jego wpływu na funkcjonalną niepełnosprawność u ratowników medycznych.

Materiał i metody:
W badaniu uczestniczyło 70 ratowników w wieku 24–56 lat, pracujących w trybie zmianowym na terenie Wielkopolski. W ankiecie zawarto pytania dotyczące danych socjodemograficznych, charakterystyki pracy ratownika medycznego, natężenia dolegliwości bólowych kręgosłupa w skali wizualno-analogowej VAS (Visual Analogue Scale) i poziomu niepełnosprawności wg kwestionariusza Oswestry.

Wyniki:
Wszyscy ratownicy zadeklarowali występowanie zespołu bólowego kręgosłupa. Większość (61%) odczuwała dolegliwości bólowe kręgosłupa kilka razy w miesiącu, najczęściej (65%) w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Zespół bólowy kręgosłupa w ponad połowie (56%) badanych powodował umiarkowany ból w skali VAS. Poziom niesprawności u 70% badanych był nieznaczny. Natężenie dolegliwości bólowych kręgosłupa miało największy wpływ na funkcjonalne ograniczenia w życiu codziennym badanych (p < 0,05)

Wnioski:
W grupie zawodowej ratowników medycznych problem występowania ZBK jest powszechny. W celu zmniejszenia przeciążeń kręgosłupa podczas pracy zaleca się stosowanie odpowiedniego sprzętu do podnoszenia i transportu pacjentów oraz organizowanie okresowych szkoleń z zakresu ergonomii. Powinno się też zachęcać ratowników do podejmowania regularnej aktywności fizycznej jako profilaktyki dolegliwości bólowych kręgosłupa.


Introduction:
Emergency medical services personnel is an occupational group exposed to the occurrence of musculoskeletal disorders in relation to the work performed, including back pain syndrome (BPS). The most frequent causes of BPS are unfavourable environmental factors, repeated patient handling during the day, and forced body positions at work.

Objectives:
The aim of the study was to assess the occurrence of BPS in relation to the work performed and its impact on functional disability in paramedics.

Material and methods:
The study included 70 emergency medical services personnel aged 24–56 years working in shift mode in Greater Poland. The survey included questions about socio-demographic data, characteristics of the work of paramedics, intensity of back pain according to the Visual Analogue Scale (VAS) scale and level of disability on the Oswestry Questionnaire

Results:
Every paramedic declared the occurrence of BPS. The majority (61%) felt pain in the spine a few times a month, most often (65%) in the lumbosacral segment. BPS in more than half (56%) of the respondents caused moderate pain on the VAS scale. The level of disability in 70% of respondents was minimal. Intensity of back pain had the greatest impact on functional limitations in the daily life of the subjects (p <0.05)

Conclusions.:
In the occupational group of paramedics, the problem of the prevalence of BPS is common. In order to reduce back strains during work, it is recommended to use appropriate equipment for lifting and handling patients and to organize periodic training about ergonomics. Paramedics should be encouraged to take regular physical activity to prevent back pain.

 
REFERENCJE (21)
1.
Gunther P, Hoy B. An exploratory ergonomic study of musculoskeletal disorder prevention in the Queensland Ambulance Service. J Health Saf Environ. 2015; 31(3): 255–271.
 
2.
Fisher TF, Wintermeyer SF. Musculoskeletal disorders in EMS: Creating Employee awareness. Prof Saf 2012; 57(7): 31–34.
 
3.
Studnek JR, Crawford J, Wilkins III JR, Pennel ML. Back problems among emergency medical services professionals: The LEADS health and wellness follow-up study. Am J Ind Med. 2010; 53(1): 12–22. doi: 10.1002/ajim.20783.
 
4.
Arial M, Benoît D, Wild P. Exploring preventive strategies in prehospital emergency workers: A novel approach for preventing back problems. Appl Ergon 2013; 45(4): 1003–1009. doi.org/10.1016/j.apergo.2013.12.005.
 
5.
Hartvigsen J, Hancock MJ, Kongsted A, Louw Q, Ferreira ML, Genevay S i wsp. What low back pain is and why we need to pay attention. Lancet 2018; 391: 2356–67. doi: 10.1016/S0140-6736(18)30480-X.
 
6.
Aljerian N, Alshehri S, Masudi E, Albawardi AM, Alzahrani F, Alanazi R. The Prevalence of Musculoskeletal Disorders among EMS Personnel in Saudi Arabia, Riyadh. Egypt J Hosp Med. 2018; 73 (1): 5777–5782.
 
7.
Da Costa BR, Vieira ER. Risk factors for work-related musculoskeletal disorders: A systematic review of recent longitudinal studies. Am J Ind Med 2010; 53 (3): 285–323. doi: 10.1002/ajim.20750.
 
8.
Materiały informacyjne dotyczące prewencji wypadkowej i profilaktyki nadmiernego obciążenia układu ruchu ratowników medycznych https://www.zus.pl/documents/1... (dostęp: 15.07.2019).
 
9.
Garczyński W, Lubkowska A. Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa. J Health Sci 2013; 3(4): 118–130.
 
10.
Hegewald J, Berge W, Heinrich P. Do technical aids for patient handling prevent musculoskeletal complaints in health care workers? – A systematic review of intervention studies. Int J Environ Res Public Health 2018; 15 (3). doi: 10.3390/ijerph15030476.
 
11.
Adamaszek M, Włoszczak-Szubzda A. Częstotliwość występowania bólu kręgosłupa u personelu medycznego. Aspekty zdrowia i choroby 2018; 3(1): 133–151.
 
12.
World Health Organization. https://www.who.int/dietphysic... factsheet_adults/en/ (dostęp: 16.07.2019).
 
13.
Grabska E, Brzęk A, Knapik A, Famuła A, Marcisz C, Plinta R i wsp.The occurrence of back pain in young paramedics. Ann Acad Med Siles 2016; 70: 291–297. doi: 10.18794/aams/67646.
 
14.
Imani A, Borna J, Alami A, Khosravan S, Hasankhani H, Zende MB. Prevalence of low back pain and its related factors among pre-hospital emergency personnel in Iran. J Emerg Pract Trauma 2019; 5(1): 8–13. https://doi.org/10.15171/jept.....
 
15.
Alnaami I, Awadalla NJ, Alkhairy M, Alburidy S, Alqarni Ab, Algarni Al i wsp. Prevalence and factors associated with low back pain among health care workerks in southwestern Saudi Arabia. BMC Musculoskel Dis 2019; 20(1): 56. doi: 10.1186/s12891–019–2431–5.
 
16.
Citko A, Górski S, Maricnowicz L, Górska A. Sedentary lifestyle and nonspecific low back pain in medical personnel in north-east Poland. BioMed Res Int. 2018: 1965807. doi: 10.1155/2018/1965807.
 
17.
Tanzil S, Jamali T, Inam SNB, Abbas A. Frequency and severity of low back pain among healthcare providers and associated factors in a tertiary care, public hospital in Karachi. Occup Med Health Aff. 2019; 7(1): 1000285. doi: 10.4172/2329-6879.1000285.
 
18.
Solaimanizadeh L, Jafari M, Pourhaji F, Nasshi A. Chronic low back pain and disability among nurses: A cross sectional study from Bam, Iran. Int J Musculoskelet Pain Prev 2016; 1(1): 29–33. doi: 10.7508/ ijmpp.2016.01.005.
 
19.
Pop T, Przysada G, Świder B. Stopień niesprawności personelu me- dycznego mierzony kwestionariuszem Oswestry. Prz Med Uniw Rzesz 2008; 2: 135–141.
 
20.
Kulczycka K, Grzegorczyk-Puzio E, Stychno E, Piasecki J, Strach K. Wpływ pracy na samopoczucie ratowników medycznych. Med Og Nauk Zdr 2016; 22(1): 66–71. doi: 10.5604/20834543.1198726.
 
21.
Rahimi A, Vazini H, Alhani F, Anoosheh M. Relationship between low back pain with quality of life, depression, anxiety and stress among emergency medical technicians. Trauma Mon. 2015; 20(2): e18686. https://doi.org/10.5812/trauma....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543