PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wiedza młodzieży powiatu lubaczowskiego na temat dojrzewania płciowego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski
 
2
Absolwentka Instytutu Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski
 
 
Autor do korespondencji
Anna Agata Kremska   

Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2015;21(3):317-321
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była ocena wiedzy młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat okresu dojrzewania, a także przedstawienie zagadnień związanych z rozwojem seksualności w tym czasie.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w Publicznym Gimnazjum nr 1, Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół w Lubaczowie w województwie podkarpackim. Skierowano 190 kwestionariuszy ankiety do losowo wybranej grupy młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej.

Wyniki:
Głównymi źródłami wiedzy na temat seksualności, zmian zachodzących w okresie dojrzewania jest Internet oraz szkoła. Znajomość przebiegu cyklu miesiączkowego potwierdziło 57% uczniów. Zdecydowanie częściej uczniowie liceum, technikum orientują się w prawidłowej terminologii dotyczącej jajeczkowania.

Wnioski:
Kobiety potrafią prawidłowo określać pierwszy dzień cyklu miesiączkowego. Uczniowie szkoły zawodowej posiadają najniższy poziom wiedzy na temat jajeczkowania. Gimnazjaliści oraz wychowankowie szkoły zawodowej wykazują najniższy poziom wiedzy na temat dni płodnych kobiety. Internet, literatura oraz szkoła są głównymi źródłami wiedzy młodzieży na temat seksualności oraz zmian zachodzących w okresie dojrzewania.


Objective:
The objective of the study was the evaluation of knowledge concerning the period of puberty among adolescents attending junior high and secondary schools, and the presentation of problems related with the development of sexuality at that age.

Material and Methods:
The study was conducted at Public Junior High School No. 1, General Secondary School No.1, and School Complex in Lubaczów in the Rzeszów Region. 190 questionnaires were distributed among a randomly selected group of junior high and secondary school adolescents.

Results:
The primary sources of knowledge concerning sexuality, changes taking place during the period of puberty are the Internet and school. The knowledge of the course of menstrual cycle was confirmed by 57% respondents. Adolescents from a secondary school, decisively more often than those attending a technical school were aware of the correct terminology pertaining to ovulation.

Conclusions:
Women can correctly specify the first day of menstrual cycle. Adolescents attending vocational school possess the lowest level of knowledge concerning ovulation. Those attending junior high and vocational schools showed the lowest level of knowledge concerning the fertile days of a woman’s cycle. The Internet, literature and school are the main sources of adolescents’ knowledge of the problem of sexuality and changes taking place during puberty

 
REFERENCJE (20)
1.
Gaś Z. Wspomaganie rozwoju dziecka. Lublin: Pracownia Wydawnicza Fundacji „Masz Szansę”; 1994.
 
2.
Korsak A. Trudności wieku dojrzewania. Instytut Wydawniczy CRZZ; 1975.
 
3.
Łapińska R. Psychologia wieku dorastania. Wydawnictwo PZWL; 1966.
 
4.
Maxwell R. Dzieci, alkohol, narkotyki. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2000.
 
5.
Błasiak A, Małodzińska W. Kształtowanie kobiecości u dziewczynki wychowywanej bez ojca. Życie i Płodność 2010; 2.
 
6.
Nowak M, Gawęda A, Janas-Kozik M. Fizjologiczny rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży. Seksuologia Polska 2010; 8(2): 64 -70.
 
7.
Mięsowicz I. Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo APS; 2001;.
 
8.
Izdebski Z, Jaczewski A. Tajemnice inicjacji seksualnej. Warszawa: Wydawnictwo DZG UNIPAP – Target; 2003.
 
9.
Mason L, Nyothach E, Alexander K, et al. We Keep It Secret So No One Should Know – A Qualitative Study to Explore Young Schoolgirls Attitudes and Experiences with Menstruation in Rural Western Kenya. PLOS ONE. 2013; 8(11): e 79132.
 
10.
Hunter-Geboy C. Edukacja Bez Tabu. Podręcznik do prowadzenia zajęć z młodzieżą na temat seksualności i relacji międzyludzkich. Wydawnictwo Gdańsk; 2009.
 
11.
Huras H, Prażmowska B, Klimek M. Stan wiedzy gimnazjalistów o me¬todach planowania rodziny. Położna. Nauka i Praktyka 2009; 4: 8–11.
 
12.
Biskupska M, Niewiadomski T. Wiedza na temat fizjologii płodności – obszar niezagospodarowany przez sektor edukacji i sektor ochrony zdrowia. Nowiny Lekarskie 2011; 80(6): 469–472.
 
13.
Deluga A, Wiśniewska I. Wiedza kobiet na temat planowania rodziny i fizjologii płodności. Życie i Płodność 2011; 2.
 
14.
Rao RS, Lena A, Nair NS, “et al”. Effectiveness of reproductive health education among rural adolescent girls: a school based intervention study in Udupi Taluk, Karnataka. Indian Journal of Medical Sciences 2008; 62(11): 439–443.
 
15.
Pschyrembel W, Dudenhausen J. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze. Wyd.4. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2009.
 
16.
Ekelin M, Åkesson C, Ångerud M.“et al”. Swedish high school students› knowledge and attitudes regarding fertility and family building. Re-productive Health 2012; 9: 6.
 
17.
Chomczyk I. O seksie – bez wstydu. Medyk Białostocki 78–79–80 lipiec – sierpień – wrzesień 2009: 5–6.
 
18.
Imacka J, Bulsa M. Świadomość seksualna młodzieży w polskiej rzeczywistości. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(3): 453–456.
 
19.
Kurzępa J, Lisowska A, Pierzchalsk A. Prostytucja nieletnich. Raport z badań. Dolny Śląsk: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej; 2006.
 
20.
Ekstrand M, Engblom C, Larsson M, et al. Sex education in Swedish schools as described by young women. The European Journal of Con-traception and Reproductive Health Care 2011; 16(3): 210.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top