PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Tajemnica zawodowa pracowników medycznych po śmierci pacjenta
 
Więcej
Ukryj
1
Student, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Polska
 
2
Absolwentka, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Michał Maciej Sułkowski   

Student, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, ul. św. Anny 12, 31-008, Kraków, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2023;29(1):12-19
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Personel medyczny jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących pacjenta, które uzyskał w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych, również po śmierci pacjenta. Celem artykułu jest zwiększanie świadomości prawnej pracowników medycznych w zakresie obowiązków prawnych związanych z tajemnicą zawodową po śmierci pacjenta.

Metody przeglądu:
Niniejszą pracę napisano na podstawie danych zawartych w polskim Systemie Informacji Prawnej „LEX”. Użyto także Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Opis stanu wiedzy:
Tajemnicę zawodową regulują: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Kodeks Etyki Lekarskiej oraz Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty. Według prawa cywilnego po śmierci wygasają wszystkie dobra osobiste człowieka, mimo to obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej medyków nie wygasa w momencie zgonu pacjenta. Pozostaje ona w mocy również po śmierci pacjenta, z uwzględnieniem pewnych wyjątków. Wątpliwości budzi stosunkowo duża grupa osób uprawnionych do informacji o zmarłym, co z kolei kłóci się z ideą tajemnicy zawodowej jako gwarancji prywatności i poufności. Poinformowanie o zgonie pacjenta nie jest tożsame ze złamaniem tajemnicy lekarskiej.

Podsumowanie:
Tajemnica zawodowa zobowiązuje pracownika medycznego do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z pacjentem, które zostały uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu. Nie ustaje ona w momencie zgonu, co jest wynikiem szczególnej relacji i zaufania wobec personelu medycznego oraz szacunku dla człowieka jako jednostki autonomicznej.


Introduction and objective:
Medical staff are obliged to keep all information about the patient obtained during the provision of health services in confidentiality, also after the patient›s death. The aim of the article is to raise the legal awareness of medical staff in the field of legal obligations related with professional secrecy after the death of a patient.

Review methods:
The article is based on the data contained in the Polish Legal Information System „LEX”. Additionally, the Internet System of Legal Acts was used.

Brief description of the state of knowledge:
Professional secrecy is regulated by the Act of 6 November 2008 on patient rights and patient rights Ombudsman, the Act of 5 December 1996 on doctors and dentists professions, the Code of Medical Ethics, and the Act of 5 September 2015 on physiotherapist profession. According to the civil law, all personal rights expire after death, nevertheless, the obligation of professional secrecy of medical staff does not expire at the time of the patient’s death. It also remains in effect after the patient›s death with some exceptions. Doubts are raised by a relatively large group of people authorized to information about the deceased which, in turn, contradicts the idea of professional secrecy as a guarantee of privacy and confidentiality. Notification of the death of a patient is not the same as breaking medical secrecy.

Summary:
Professional confidentiality obliges medical staff to keep secret all information related to the patient obtained during medical care. It does not cease at the moment of death, which is the result of a special relationship and trust in medical staff and respect for the human being as an autonomous unit.

Sułkowski MM, Bargiel KB. Tajemnica zawodowa pracowników medycznych po śmierci pacjenta. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(1): 12–19. doi: 10.26444/monz/156889
 
REFERENCJE (33)
1.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. DzU z 2022 r. poz. 633 ze zm.).
 
2.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. DzU 2022 r. poz. 1731 ze zm.).
 
3.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. DzU 2022 poz. 1876 ze zm.).
 
4.
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (tj. DzU 2022 poz. 168 ze zm.).
 
5.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. DzU 2022 poz. 1138 ze zm.).
 
6.
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tj. DzU 2021 r. poz. 1805 ze zm.).
 
7.
Janiszewska B. Ochrona poufności pacjenta z perspektywy prawa cywilnego. Białostockie Studia Prawnicze. 2020;25(2):14. https://doi. org/10.15290/bsp.2020.25.02.01 (dostęp 2022.08.13).
 
8.
Grabowska M. Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej. Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 2020;29(11):327–338. doi: 10.15584/znurprawo.2020.29.22 (dostęp 2022.09.28).
 
9.
Boratyńska M. Obowiązek czy dobrowolność wyjawienia tajemnicy lekarskiej. Białostockie Studia Prawnicze. 2020;25(2):31–47. doi: 10.15290/ bsp.2020.25.02.02 (dostęp 2022.09.28).
 
10.
Bagan-Kurluta K, Drozdowska U. Tajemnica medyczna po śmierci pacjenta w wybranych systemach civil i common law. Białostockie Studia Prawnicze. 2020;25(2):199–217. https://doi.org/10.15290/ bsp.2020.25.02.10 (dostęp: 2022.08.14).
 
11.
Ojczyk J. Nie ma jednego wykazu zawodów medycznych. Prawo.pl https://www.prawo.pl/zdrowie/w.... html (dostęp 2022.09.28).
 
12.
Kubiak R. Zachowanie tajemnicy medycznej po śmierci pacjenta. System Prawa Medycznego. Tom II. Część 1. Regulacja prawna czynności medycznych, red. Boratyńska M, Konieczniak P, Zielińska E. Warszawa 2019. (dostęp: 2022.09.30).
 
13.
Jednolity tekst uchwały Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej (Biuletyn NRL z 1994 r. Nr 1/24/), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 20 września 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej (Biuletyn NRL z 2003 r. Nr 6/80/). (dostęp: 2022.08.13).
 
14.
Burdzik M. Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej. WKP 2021; 95, 110. (dostęp: 2022.08.13).
 
15.
Strzelec P. Tajemnica zawodowa fizjoterapeuty – aspekty prawne. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja. 2019;108. (dostęp: 2022.08.13).
 
16.
Zasady etyki zawodowej fizjoterapeuty. Załącznik do Uchwały Nr 25/II KZF/2022 II Krajowego Zjazdu Fizjoterapeutów. (dostęp: 2022.08.13).
 
17.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. (tj. DzU z 2022 r. poz. 2123 ze zm.).
 
18.
List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 31.07.2014 r., NRL/ZRP/ MK/53-4/13/1365/2014. (dostęp: 2022.08.14).
 
19.
Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie do Ministra Zdrowia z 7.08.2017 r. VII.7013.2.2016 AMB. (dostęp: 2022.08.14).
 
20.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tj. DzU z 2022 r. poz. 1375 ze zm.).
 
21.
Jaskuła A, Płończyk K. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej w postępowaniu przygotowawczym. Prokuratura i prawo. 2017;3:83–105. (dostęp 2022.08.14).
 
22.
Malczewska M. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, wyd. III. red. Zielińska E. WKP 2022:893–911. (dostęp: 2022.09.30).
 
23.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (tj. DzU 2009, Nr 114, poz. 946).
 
24.
Florczak-Wątor M. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II. red. Tuleja P. LEX/el. 2021. (dostęp: 2022.10.02).
 
25.
Zagrodnik J. Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. WKP 2020: 95–99. (dostęp: 2022.10.02).
 
26.
Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 maja 2016 r. nr 27/16/P-VII w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustawy.
 
27.
Kocańda K. Tajemnica lekarska jako jedna z kluczowych powinności lekarza. Folia Cardiologica 2018;13(6):604. https://doi.org/10.5603/ FC.2018.0125. (dostęp 2022.08.14).
 
28.
Świderska M. Zgoda osoby bliskiej na ujawnienie tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta (po nowelizacji). Przegląd Prawa Medycznego. 2019; 1(1):7–16 (dostęp: 2022.09.30).
 
29.
Kowalska A. Udostępnianie dokumentacji medycznej w aspekcie obowiązku podmiotu leczniczego. Studia Prawnoustrojowe. 2020;50: 207–227. (dostęp: 2022.10.02).
 
30.
Kozioł I, Szucka K. Zwolnienie lekarza z tajemnicy zawodowej po śmierci pacjenta w świetle ostatnich zmian legislacyjnych. Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM. 2019;9. doi:.31648/sp.6040 (dostęp: 2022.10.02).
 
31.
Wałachowska M. Naruszenie prawa do dokumentacji medycznej. Gdańskie Studia Prawnicze. 2021;1(49):85–100. https://doi.org/10.26881/ gsp.2021.1.05 (dostęp: 2022.10.02).
 
32.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. DzU 2020 poz. 1947 ze zm.).
 
33.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20 października 2015 roku sygn. akt. I ACa 1027/15 (LEX nr 1932014).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top