PL EN
PRACA PRZEGLĄDOWA
Pacjent jako ofiara czynu zabronionego. Obowiązki prawne lekarza i granice tajemnicy zawodowej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Kraków, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Michał Maciej Sułkowski   

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, ul. św. Anny 12, 31-008, Kraków, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2022;28(4):301-308
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Tajemnica lekarska, jej granice oraz kontakt z pacjentem, będącym ofiarą czynu zabronionego to bardzo ważny element pracy niemal każdego lekarza praktyka. Promowanie edukacji i podnoszenie świadomości prawnej wśród personelu medycznego w tym zakresie to założony cel powstania niniejszego artykułu.

Metody przeglądu:
Przeglądu aktualnych przepisów prawa, literatury prawniczej i orzecznictwa dokonano przy użyciu polskiego Systemu Informacji Prawnej „LEX”.

Opis stanu wiedzy:
Tajemnicę lekarską i wynikające z niej obowiązki lekarza, a także postępowanie w stosunku do pacjenta – ofiary czynu zabronionego określają liczne ustawy. Są to m.in. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Odnośnie do interpretacji wybranych fragmentów wskazanych aktów prawnych z pomocą przychodzą przedstawiciele doktryny prawa, ponadto do tej tematyki odnoszą się także liczne orzeczenia polskich sądów.

Podsumowanie:
Pacjent będący ofiarą przestępstwa wymaga szczególnego potraktowania. Przy leczeniu takiej osoby wyjątkowo ważne jest okazanie szacunku i poszanowanie godności pacjenta. Lekarze powinni znać swoje ustawowe obowiązki w tym zakresie. Edukacja prawna lekarzy jest istotnym elementem wzmacniającym porządek prawny w Polsce. Przestrzeganie i poszanowanie przepisów prawa jest fundamentem i naczelną zasadą współczesnego cywilizowanego świata zachodniego.


Introduction and objective:
Medical confidentiality, its limits and contact with a patient who is the victim of an illegal offence is a very important element of the work of almost every medical practitioner. Promoting legal education and legal awareness among medical staff is the assumed goal of this article.

Review methods:
The review of the current legal regulations, legal literature and judicial decision making was performed using the Polish Legal Information System “LEX”.

Brief description of the state of knowledge:
Medical confidentiality and the resulting legal obligations of a physician, as well as the treatment of a patient-victim of an illegal offence are specified in numerous legal acts, including: Act of 6 June 1997 Penal Code, Act of 6 June 1997 Code of Criminal Procedure, Act of 6 November 2008 on the rights of patients, and the Patient’s Rights Ombudsman, and Act of 5 December 1996 on professions of doctor and dentist. Interpretation of the selected extracts from the indicated legal acts is performed by representatives of the legal doctrine, moreover, this issue is also mentioned in numerous judgments of Polish courts.

Summary:
A patient-victim of an illegal offence requires a special approach. While treating such a person, it is extremely important to show respect for the patient’s dignity. Doctors should know their legal responsibilities in this regard. Legal education of doctors is an important element strengthening the legal order in Poland. Compliance with and respect for the law is the foundation and guiding principle of the modern, civilized Western world.

SKRÓTY
Wykaz użytych skrótów KK – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tj. DzU z 2021 r. poz. 2345 ze zm.) [1] KPK – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępo- wania karnego (tj. DzU z 2021 r. poz. 534 ze zm.) [2] UPP – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. DzU z 2020 r. poz. 849 ze zm.) [3] UZLLD – Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. DzU z 2021 r. poz. 790 ze zm.) [4]
 
REFERENCJE (19)
1.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. DzU 2021 poz. 2345 ze zm.).
 
2.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (tj. DzU 2021 poz. 534 ze zm.).
 
3.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw (tj. DzU 2020 poz. 849 ze zm.).
 
4.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. DzU 2021 r. poz. 790 ze zm.).
 
5.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (tj. DzU 2009, Nr 114, poz. 946).
 
6.
Jednolity tekst uchwały Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 grudnia 1991 r. w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej (Biuletyn NRL z 1994 r. Nr 1/24/), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego VII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 20 września 2003 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Kodeksu Etyki Lekarskiej (Biuletyn NRL z 2003 r. Nr 6/80/). (access: 2022.05.05).
 
7.
Burdzik M. Lekarz w procesie karnym jako gwarant tajemnicy lekarskiej. WKP 2021; 77–106. (access: 2022.05.05).
 
8.
Janiszewska B. Ochrona poufności pacjenta z perspektywy prawa cywilnego. Białostockie Studia Prawnicze 2020; 25(2): 14. (access: 2022.06.26) https://doi.org/10.15290/bsp.2....
 
9.
Boratyńska M. Obowiązek czy dobrowolność wyjawienia tajemnicy lekarskiej. Białostockie Studia Prawnicze 2020; 25(2): 31–32. (access: 2022.06.26) https://doi.org/10.15290/bsp.2....
 
10.
Stefański RA. Metodyka pracy prokuratora w sprawach karnych. WKP 2017;134–139. (access: 2022.05.05).
 
11.
Zagrodnik J. Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym. WKP. 2020; 156–170 (access: 2022.05.05).
 
12.
Żylińska J. Prawny obowiązek zawiadomienia o niektórych przestępstwach (art. 240 k.k.). Prokuratura i Prawo, 2015; (10): 50–51 (access: 2022.05.05).
 
13.
Królikowski M. Problemy z nowym zakresem obowiązku zawiadomienia o przestępstwie. FP 2021; (4): 3–24, 10–12 (access: 2022.05.05).
 
14.
Plebanek E. Ujawnienie tajemnicy lekarskiej w procesie karnym a odpowiedzialność karna lekarza. Białostockie Studia Prawnicze 2020 vol. 25(2): 13. (access: 2022.06.26). https://doi.org/10.15290/bsp.2....
 
15.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. DzU 2021, poz.1249 ze zm.).
 
16.
Spurek S. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz, wyd. V. WKP 2021; 290 (access: 2022.06.26).
 
17.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. DzU 2020 poz. 1740 ze zm.).
 
18.
Boratyńska M, Konieczniak P, Zielińska E, et al. Autor fragmentu: Kubiak R. System Prawa Medycznego. Vol II. Part 1: WKP 2019; 250–252 (access: 2022.05.05).
 
19.
Szeroczyńska M. Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej na kanwie artykułu A. Jaskuły i K. Płończyk. Prok. i Pr. 2017; (9): 13–35. (access: 2022.05.05).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top