PL EN
PRACA ORYGINALNA
Związki deklarowanej aktywności i sprawności fizycznej z samooceną dobrostanu psychicznego u maturzystów
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, Opole
 
 
Autor do korespondencji
Paweł F. Nowak   

Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(4):361-365
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Aktywność fizyczna jest elementem zdrowego stylu życia i determinantem sprawności fizycznej, co niewątpliwie decyduje o jakości życia. Celem pracy było wykazanie związków deklarowanej aktywności i sprawności fizycznej z samooceną dobrostanu psychicznego u młodzieży w wieku 18-19 lat. W badaniach łącznie uczestniczyło 1544 uczniów klas maturalnych z 21 szkół ponadgimnazjalnych. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a techniką badawczą była anonimowa ankieta audytoryjna. Badani maturzyści w większości uważają się za ludzi szczęśliwych i deklarują dobre samopoczucie na co dzień. Uczniowie – w większym stopniu niż uczennice – uczestniczą w aktywności fizycznej w czasie wolnym. Także jedynie w ich przypadku stwierdzono wysokie związki powyższej aktywności z lepszym samopoczuciem i postrzeganiem siebie jako osoby szczęśliwej. Badani w większości pozytywnie ocenia swoją sprawność, chłopców w porównaniu z dziewczętami, wyróżnia wyższy poziom samooceny. Samoocena poziomu sprawności fizycznej dodatnio koreluje z samopoczuciem na co dzień, określaniem siebie jako osoby szczęśliwej.


Introduction:
Physical activity is a part of a healthy lifestyle and determinant of physical fitness, which certainly affects the quality of life. A study of self-esteem among pupils – young people aged 18-19 – concerning their declared activity, physical fitness, level of well-being and self-satisfaction, and to show relations between the above features. The research was conducted among a group of 1,544 pupils (final grades) attending 21 post-secondary schools. The method of diagnostic sounding was used for the research, an anonymous auditorium survey was the technique used. The majority of researched pupils considered themselves as happy and declared well-being every day as fine. Schoolboys – more than schoolgirls – participated in leisure-time physical activity, and also in the group of schoolboys there was a strong relationship between the above activity and better well-being, and perception of themselves as happy people. The researched pupils mostly estimated their physical fitness positively. Boys, compared to girls, were characterized by their higher level of self-esteem. Self-esteem regarding the level of physical fitness correlated positively with everyday well-being, defining themselves as happy people.

 
REFERENCJE (29)
1.
Drygas W, Bielicki W, Pekka P. Ocena aktywności mieszkańców sześciu krajów europejskich. Projekt „Bridging East – West Health Gap”. Med Sport. 2002; 18(5): 169-174.
 
2.
Dygas W, Kwaśniewska M, Szcześniewska D, Kozakiewicz K, Głuszek J, Wiercińska E, Wyrzykowski B, Kurjata P. Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol Pol. 2005; 63(6): supl. 4.
 
3.
Mazur J, Woynarowska B, Kołoło H. Zdrowie subiektywne, styl życia i środowisko psychospołeczne młodzieży szkolnej w Polsce. Raport techniczny z badań HBSC 2006. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka; 2007.
 
4.
Nelson TD, Benson ER, Jensen CD. Negative Attitudes Toward Physical Activity: Measurement and Role in Predicting Physical Activity Levels Among Preadolescents. J Pediatr Psychol. 2010; 35(1): 89-98.
 
5.
Caspersen CJ. Physical activity and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. Public Health Rep. 1985; 2: 126-131.
 
6.
Franks BD, Howley ET. Fitness leaders handbook. Champaign: Human Kinetics; 1998.
 
7.
Szopa J. Uwarunkowania, przejawy i struktura motoryczności. W: Szopa J, Mleczko E, Żak S, (red.). Podstawy antropomotoryki. Warszawa: PWN; 1996:46.
 
8.
Veenhoven R. Developments in satisfaction research. Soc Indicators Res. 1996; 37: 1-46.
 
9.
Zalewska A. Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności. Warszawa: SWPS Academica; 2003.
 
10.
Moneta GB, Csikszentmihalyi M. The Effect of Perceived Challenges and Skills on the Quality of Subjective Experience. J Pers. 1996; 64(2): 275-543.
 
11.
Persaud R. Pozostać przy zdrowych zmysłach. Warszawa: Jacek Santorski & Wydawnictwo; 1998.
 
12.
Keltner D, Bonanno GA. A study of laughter and dissociation: Distinct correlates of laughter and smiling during bereavement. J Pers Soc Psychol. 1997; 73: 687-702.
 
13.
Downie RS, Fyfe C, Tannahill A. Health promotion. Models and Values. New York: Oxford University Press; 1994.
 
14.
Emmons RA, Diener E. Personality Correlates of Subjective Well-Being. Pers Soc Psychol Bull. 1985; 11: 88-97.
 
15.
Diener E, Lucas R. Personality and subjective well-being. W: Kahneman D, Diener E, Schwarz N, (red.). Well-being: The foundations of hedonic psychology. New York: Russell Sage Foundation. 1999:213-229.
 
16.
Seedhouse D. Health Promotion, Philosophy, Prejudice and Practice. Chichester: John Wiley & Sons Ltd; 1997.
 
17.
Czapiński J, Panek T. Diagnoza społeczna 2009 Warunki i jakość życia Polaków – Raport. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego; 2009.
 
18.
Bomba J, Modrzejewska R. Prospektywne badanie dynamiki depresji u młodzieży w średniej fazie dorastania. Psychiatr Pol. 2006; 4: 683-695.
 
19.
Jodkowska M. Samoocena zdrowia i wyglądu. W: Oblacińska A, Woynarowska B, (red.). Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka; 2006:17-50.
 
20.
Derek G, Ron J, Geraldine P, Watts M, Whatmore S. Quality of Life. Dictionary of Human Geography (5th ed.) Oxford: Wiley-Blackwell; 2009.
 
21.
Pahkala K, Heinonen OJ, Lagström H, Hakala P, Sillanmaki L, Simell O. Leisure-time physical activity of 13-year old adolescents. Scand J Med Sci Spor. 2007; 17: 324-330.
 
22.
Ritvanen T, Louhevaara V, Helin P, Halonen T, Hänninen O. Effect of aerobic fitness on the physiological stress responses at work. Int J Occup Med Environ Health. 2007; 20(1): 1-8.
 
23.
Blomstrand A, Björkelund C, Ariai N, Lissner L, Bengtsson C. Effects of leisure-time physical activity on well-being among women: a 32-year perspective. Scandinavian J Pub Health. 2009; 37(7): 706-712.
 
24.
Bouchard C, Sutton JR, Mc Person BD, (eds.) Physical Activity, Fitness and Health. Champaign: Hum Kin Publ; 1994.
 
25.
Narodowy Program Zdrowia 2007-2015. Warszawa: Załącznik do Uchwały nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007; 2007.
 
26.
Fox KR. The influence of physical activity on mental well-being. Pub Health Nutr. 1999; 2: 411-418.
 
27.
Koivula N. Sport participation: Differences in motivation and actual participation due to gender typing. J Sport Behav. 1999; 22: 360-381.
 
28.
Osiński W. Antropomotoryka. Poznań: AWF; 2003.
 
29.
Lipowski M. Rekreacja ruchowa kobiet jako zachowanie prozdrowotne – uwarunkowania a motywy prozdrowotne. Gdańsk: AWFiS; 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top