PL EN
PRACA ORYGINALNA
Samoleczenie wśród studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Lublin
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(1):9-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Samoleczenie jest zjawiskiem powszechnym. Związane jest głównie ze zwiększonym dostępem do produktów farmaceutycznych i ich reklamą. Ze względu na swoje rozmiary stanowi znaczny problem w zakresie zdrowia publicznego.

Cel pracy:
Celem pracy była ocena częstości i charakteru samolecznictwa wśród studentów fizjoterapii UM w Lublinie.

Materiał i metody:
Materiał badawczy stanowiły odpowiedzi uzyskane w anonimowej ankiecie przeprowadzonej wśród losowo wybranych studentów kierunku fizjoterapia UM w Lublinie. Do analizy zakwalifikowano 118 poprawie wypełnionych ankiet.

Wyniki:
Ponad 40% ankietowanych leczy się głównie samodzielnie bez konsultacji lekarskiej. 54% ankietowanych przyznaje, że zdarza im stosować środki lecznicze bez konsultacji. Ankietowani głównie leczą różnego rodzaju dolegliwości bólowe (97%), przeziębienie (91%), dolegliwości przewodu pokarmowego (53%). Najczęściej samodzielnie kupowanymi preparatami są leki na przeziębienie (89%), witaminy (83%) oraz leki przeciwbólowe (76%). Jednocześnie aż 25% badanych przyznało się, że tylko czasami zapoznaje się z ulotką dołączoną do opakowania, a 10% raczej nie czyta informacji dołączonych do specyfiku.

Wnioski:
Samoleczenie wśród studentów jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Znaczny odsetek studentów nie czyta informacji dołączonych do opakowania. Najczęściej leczonymi dolegliwościami są bóle, przeziębienie, a najczęściej kupowanymi lekami są leki na przeziębienie i witaminy.


Introduction:
Self-treatment is a commonly observed phenomenon, associated mainly with an increased access to pharmaceutical products and their advertising. Due to the size of this phenomenon it constitutes a considerable public health problem.

Objective:
The objective of the study was evaluation of the frequency and character of self-treatment among students of physiotherapy at the Medical University in Lublin.

Material and Methods:
The material for the study were replies obtained from an anonymous survey conducted among randomly selected students of physiotherapy at the Medical University in Lublin. 118 correctly completed questionnaire forms were qualified for analysis.

Results:
More than 40% of respondents treated themselves independently, without medical consultations, 54% admitted that they uses medicinal products without consultations. The respondents treated mainly various types of pain (97%), colds (91%), and complaints concerning the gastrointestinal system (53%). The pharmaceuticals most frequently purchased were drugs for colds (89%), vitamins (83%) and analgesics (76%). Simultaneously, as many as 25% of respondents declared that they only sometimes acquainted themselves with the leaflet included in the package, and 10% did not read the attached information.

Conclusions:
Self-treatment is a very common phenomenon among students. A considerable percentage of students do not read the information included in the package. The complaints most frequently treated are pain and colds, while the pharmaceuticals most often purchased are vitamins and drugs for colds.

 
REFERENCJE (15)
1.
Korkosz T. Samoleczenie. Gazeta Lekarska. 2009; 5: 22‒23.
 
2.
Węgrzy J. Korzyści z samoleczenia. Nasze Zdrowie II. Dodatek promocyjno- reklamowy do RZECZPOSPOLITEJ. 2004; 140: 6823.
 
3.
Wdowiak L, Kapka L. Zdrowie publiczne a samoleczenie. Konferencjam naukowa: Samoleczenie a edukacja zdrowotna, polityka zdrowotna i etyka. Krakow 20 kwietnia 2009 r.
 
4.
Pęgiel-Kamrat JE, Zarzeczna-Baran A. Zjawisko samoleczenia wśród studentow pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Gdańsku. Zdr Pub. 2004; 114(2): 234‒237.
 
5.
Grzelak-Hodor J. Efekty samoleczenia Polakow. Puls Farmacji. 2009; 7(31): 15.
 
6.
Cianciara D. Reklama lekow kierowana do publicznej wiadomości w Polsce – aspekty prawne, etyczne, zdrowotne i społeczne. Prz Epidemiol. 2004; 58: 555‒63.
 
7.
Pegiel-Kamrat J, Zarzeczna-Baran M. Zjawisko samoleczenia wśród studentow medycyny. Ann UMCS. 2005; 60 suppl. 16: 308‒312.
 
8.
Boruc R. Samoleczenie. Menadżer Zdrowia. 2004; 4: 36‒41.
 
9.
Wood WL. Samoleczenie w Wielkiej Brytanii. Farm Pol. 1997; 51(9): 398‒340.
 
10.
Kucharczyk T, Poleszak E. Analiza struktur sprzedaży odręcznej środków farmaceutycznych w aptekach wojewodztwa lubelskiego. Far Pol. 1997; 53(5): 207.
 
11.
Kruszewski, Miler A, Ratyński R. Leki OCT w alergologii – samoleczenie chorób alergicznych. http://www.alergia.org.pl/(dos...: 30.08.2010).
 
12.
Świątkiewicz G. Problem nadużywania legalnych psychoaktywnych farmaceutykow na tle społeczno-ekonomicznej transformacji w Polsce. Alkohol Narkom. 2005; 18(4): 73‒92.
 
13.
Dandysz A. Metody i sposoby zwiększania bezpieczeństwa leków. Lek w Polsce. 1995; 5: 30‒36.
 
14.
Bartkowiak L, Saran A. Postawy studentow farmacji wobec samoleczenia. Aptekarz. 2006; 14(5/6): 113‒117.
 
15.
Krajewski-Siuda K. Principiis obsta et respice finem, czyli jak budować politykę samoleczenia. Alma Mater. 2009; 115‒116: 127‒128.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top