PL EN
PRACA ORYGINALNA
Karmienie piersią w miejscach publicznych. Wiedza i postawy studentów kierunków medycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Bassara-Nowak   

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny.Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2019;25(1):48-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Karmienie piersią, mimo że naturalne, instynktowne, jest sztuką, której kobieta musi się nauczyć. Często w okresie okołoporodowym potrzebuje ona wiedzy i wsparcia ze strony pracowników medycznych. Studenci kierunków medycznych to przyszli pracownicy ochrony zdrowia. Ich stan wiedzy i postawa wobec karmienia piersią mogą wpływać na wybory matek odnośnie do sposobu karmienia dzieci.

Materiał i metody:
W badaniu wzięło udział 375 studentów kierunków medycznych. Materiał badawczy pozyskano metodą ankietową z wykorzystaniem kwestionariusza własnego autorstwa. Kwestionariusz zawierał pytania zamknięte dotyczące wiedzy z zakresu laktacji oraz postaw wobec karmienia piersią w miejscach publicznych. Analiza statystyczna została przeprowadzona za pomocą programu SPSS. Na potrzeby pracy zostały wykorzystane statystyki obrazujące siłę związku między cechami, obliczone na podstawie współczynników V Cramera oraz Phi.

Wyniki:
Największą wiedzą o laktacji i karmieniu piersią wykazali się studenci kierunku położnictwo, pielęgniarstwo oraz studenci kierunku lekarskiego. W części badania dotyczącej postaw respondenci zaprezentowali swoje stanowisko dotyczące karmienia piersią, a szczególnie karmienia w miejscach publicznych, czasu karmienia, reklamy mleka modyfikowanego i praw matek karmiących w miejscu pracy. Zdecydowana większość ogółu studentów popiera karmienie w miejscach publicznych (ponad 70%). Najwięcej pozytywnych emocji związanych z karmieniem piersią wyrazili studenci kierunku położnictwo, a najmniej osoby studiujące na kierunku dietetyka. Zdecydowana większość ankietowanych wyraziła akceptację dla karmienia piersią jako optymalnego sposobu żywienia noworodków i niemowląt.

Wnioski:
Wiedza studentów kierunków medycznych na temat karmienia piersią kształtuje się na zadowalającym poziomie, a najlepszą wiedzę w tym zakresie mają studenci kierunku położnictwo. Większość ankietowanych dostrzega różnice między karmieniem piersią a karmieniem mlekiem sztucznym. Studenci kierunków medycznych akceptują karmienie piersią w miejscach publicznych, a największą akceptację w tym zakresie przejawiają studenci kierunków położnictwo, pielęgniarstwo i zdrowie publiczne.


Objectives:
Breastfeeding, although natural and instinctive, is an act that has to be learnt. During the postnatal period a breastfeeding woman often needs to receive professional knowledge and support from medical staff. Medical students are the future professionals whose expertise and breastfeeding attitudes may significantly affect a mother’s choice to breastfeed or not.

Material and methods:
375 students of medicine and related degree courses (nutrition studies, midwifery, nursing, public health studies) took part in the study. They were asked to fill-out a questionnaire developed for the purpose of this research. The questionnaire consisted of multiple choice questions assessing knowledge of breastfeeding and attitudes towards public breastfeeding. These were analysed using Cramér’s V and Phi. Statistical analysis was performed using SPSS.

Results:
The results showed that the midwifery, nursing and medical students had the biggest breastfeeding knowledge. The respondents expressed their attitudes towards breastfeeding, in particular towards public breastfeeding, breastfeeding duration, formula advertising, and mothers’ rights to breastfeed at the workplace. The majority of students were supportive of public breastfeeding (over 70%). Positive emotions related to breastfeeding were expressed mainly by midwifery students.The vast majority of respondents agreed that breastfeeding is the optimal nutrition for newborns and infants.

Conclusions:
The overall breastfeeding knowledge of medical and related degrees appears to be satisfactory, with the midwifery students scoring the highest. The majority of the respondents acknowledged the difference between breastfeeding and formula. Medical students accepted public breastfeeding, with the highest acceptance scores achieved by midwifery, nursing, and public health students.

 
REFERENCJE (17)
1.
Eidelman A.L., Schanler R.J. et al. AAP, Section on Breastfeeding. Breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics 2012: 827–841.
 
2.
Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A (red.). Karmienie piersią w teorii i praktyce. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2017: 36–37.
 
3.
ESPGHAN Committee on Nutrition. Breast-feeding: A commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009, 112–123.
 
4.
Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A.(red.) Karmienie piersią w teorii i praktyce. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2017: 43–49.
 
5.
Karmienie piersią – stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne Standardy Medyczne/Pediatria 2016; t. 13: 9–24.
 
6.
Raport karmienie piersią w Polsce 2015. http://femaltiker.pl/wp-conten... (dostęp 6.04.2018).
 
7.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 roku w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. Nr 187, poz. 1259). Nowelizacja z dnia 20 września 2012 roku (Dz.U. Nr 12, poz. 1100 z dnia 4.10. 2012). Nowelizacja z 2016 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 1132).
 
8.
Aktualny akt prawny: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1756).
 
9.
Polska krajem przyjaznym matce. http://www.kobiety.med.pl/cnol... (dostęp 6.04.2018).
 
10.
Hatamleh W, Sabeeb ZA. Knowledge and Attitude toward Breastfeeding among Nursing Students, Journal of Natural Sciences Research Vol. 5, No. 16; 2015: 147–152.
 
11.
Vandewark A.C., Breastfeeding Attitudes and Knowledge in Bachelor of Science in Nursing Candidates. Journal of Perinatal Education Summer 2014, Vol. 23, No. 3: 135–139.
 
12.
Spear HJ, Baccalaureate nursing students breastfeeding knowledge: A descriptive survey. Nurse Education Today 2006, No. 26: 332–332.
 
13.
Hatamleh W, Sabeeb ZA. Knowledge and Attitude toward Breastfeeding among Nursing Students. Journal of Natural Sciences Research 2015, Vol. 5, No. 16: 147–152.
 
14.
Vandewark AC, Breastfeeding Attitudes and Knowledge in Bachelor of Science in Nursing Candidates. Journal of Perinatal Education Summer 2014, Vol. 23, No. 3: 135–139.
 
15.
Kanadys K, Rzepecka D, Wiktor H, Wsparcie kobiet karmiących piersią. Pielęgniarstwo Polskie 2017, nr 2 (64): 220–225.
 
16.
Chen Ch et al. Breastfeeding knowledge and attitudes of health pro¬fessionals and students. Acta Paediatrica Taiwan 2001, 42(4): 207–11.
 
17.
Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 9 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwo (Dz.U. poz. 345).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top