PL EN
PRACA ORYGINALNA
Plany edukacyjne, zawodowe i życiowe młodzieży kończącej szkoły rolnicze
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Zdrowia Publicznego, Instytut Medycyny Wsi, Lublin
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(1):13–17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Na kształtowanie planów edukacyjnych, zawodowych, życiowych wpływa szereg czynników, a wśród nich czynniki społeczne, ekonomiczne i psychologiczne. Z całą pewnością przy wyborze zawodu i pracy, dużą rolę odgrywają: sytuacja materialna rodziny, możliwości nauki i pracy na danym terenie, spodziewane wynagrodzenie. Zdarza się, że motywacja zawodowa ulega zmianie w trakcie nauki. Z wiekiem następuje krystalizacja zainteresowań, bliższe poznanie zdobywanego zawodu, co może modyfikować dotychczasowe nastawienie.

Cel badań:
Celem badań było poznanie opinii maturzystów ze szkół rolniczych na temat wyboru zawodu, dalszej edukacji oraz życia osobistego.

Materiał i metody:
Badania zostały przeprowadzone techniką ankietową. W referowanych badaniach zastosowano procedurę polegającą na powtórzeniu badań przeprowadzonych przed sześciu laty wśród uczniów kończących szkoły rolnicze.

Wyniki:
Plany młodzieży kończącej szkoły rolnicze uległy w ostatnich sześciu latach istotnym zmianom. Młodzi ludzie mają bardziej pozytywny stosunek emocjonalny do wsi, rolnictwa, wyuczonego zawodu i prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego.

Podsumowanie:
Młodzi ludzie wykształceni w kierunkach rolniczych dostrzegają pozytywne zmiany społeczno‑gospodarcze na wsi, mają bardziej pozytywny stosunek emocjonalny do wsi, rolnictwa, wyuczonego zawodu i coraz częściej deklarują chęć pozostania na wsi i prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, co w dalszej perspektywie może zaowocować poprawą kondycji psychicznej polskich rolników.


Introduction:
Many factors exert an effect on the shaping of educational, occupational and life plans, including social, economic and psychological factors. Certainly, while selecting an occupation and work, the material standard of the family, prospects for education and work in a given area, and the expected remuneration are of great importance. It happens that occupational motivation changes during education. With age, there occurs the crystallization of interests and closer familiarization with the occupation learned, which may modify the to-date attitude.

Objective:
The objective of the study was recognition of the opinions of adolescents completing agricultural schools concerning the selection of an occupation, further education, and personal life

Material and Methods:
The study was conducted by the technique of a survey. The procedure applied consisted in the repetition of studies conduced six years earlier among adolescents completing agricultural schools.

Results:
Within the last 6 years, the plans of adolescents completing agricultural schools have not changed significantly. Young people have a more positive emotional attitude towards rural areas, agriculture, occupation learned, and running own farm.

Summing up:
Adolescents educated in agricultural specialties perceive positive social and economic changes in the rural areas, show a more positive emotional attitude towards rural areas, agriculture, occupation learned, and increasingly more often declare the desire to stay in the country and run own farm which, in the long term, may result in an improvement of the psychological condition of Polish farmers.

 
REFERENCJE (9)
1.
Musialska K. Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości, IMPULS; 2010.
 
2.
Bujak F, Zagórski J, Lachowski S. Postawy młodzieży średnich szkół rolniczych o profilu rolniczym wobec zagrożeń zdrowia i życia w rolnictwie. IMW Lublin; 2002.
 
3.
Świda‑Ziemba H. Obraz świata i bycia w świecie, Warszawa; 2000.
 
4.
Cichoń W. Wartość – człowiek – wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno‑wychowawczej. UJ Kraków; 1996.
 
5.
Strelau J. Psychologia. GWP Gdańsk; 2006.
 
6.
Mariański J. Między nadzieją i zwątpieniem, TN KUL Lublin; 1998.
 
7.
Zarzycka E. Przygotowanie ucznia do zawodu. Edukacja i Dialog. 2007; 3: 43-46.
 
8.
Płużek Z. Osobowościowe uwarunkowania pytania o sens życia. W: Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii egzystencji. Logoteoria i nooteoria, red. K. Popielski, TN KUL, Lublin 1996: 365-370.
 
9.
Mysior R. Szkolne ośrodki doradztwa zawodowego. Edukacja i Dialog 2007; 3: 46-50.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543