PL EN
PRACA ORYGINALNA
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel pracy:
Wprowadzenie nauczania zdalnego oraz ograniczenie życia społecznego, w tym akademickiego, postawiło studentów w nieznanej dotąd rzeczywistości. Celem pracy była ocena wpływu pandemii COVID-19 na poziom aktywności fizycznej oraz stan psychiczny studentów Akademii Wychowania Fizycznego

Materiał i metody:
Badaniami objęto 216 studentów (142 kobiety i 74 mężczyzn) w wieku 21,94 ± 2,68 lat. Badani byli studentami Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Filii w Gorzowie Wielkopolskim. Studenci wypełniali anonimową ankietę online, na którą składały się pytania o styczność z pandemią COVID-19, poziom aktywności fizycznej oraz występowanie objawów fizycznych, psychicznych, w tym depresji i lęku.

Wyniki:
Większość badanych wskazało na występowanie różnych objawów zaburzeń funkcjonowania w sferze psychicznej i fizycznej podczas pandemii COVID-19. Wyniki całej grupy ujawniły umiarkowaną depresję i łagodny lęk. Zaobserwowano istotny spadek liczby minut tygodniowo poświęcanych na aktywność fizyczną w czasie pandemii w porównaniu do okresu sprzed pandemii (317,21 ± 236,43 vs 219,82 ± 223,27; p < 0,05). Większy spadek obserwowano u badanych z wyższym poziomem lęku i depresji (p < 0,05).

Wnioski:
W trakcie trwania pandemii COVID-19 badani studenci Akademii Wychowania Fizycznego istotnie ograniczyli podejmowaną aktywność fizyczną. Postuluje się podjęcie działań polegających na przekazywaniu studentom Akademii Wychowania Fizycznego dodatkowych informacji na temat higieny ciała i umysłu, odpowiedniej długości i warunków snu, kontrolowania czasu spędzanego siedząc (m.in. przed ekranem), a także działań motywujących do podejmowania aktywności fizycznej. Działania te powinny objąć w pierwszej kolejności studentów, u których występują objawy depresji i lęku.


Introduction and objective:
The introduction of distance learning and limited social life, including academic life, place students in an unknown reality. The aim of the study was to assess the impact of the COVID-19 pandemic on physical activity and mental state of students of the Poznan University of Physical Education

Material and methods:
The study included 216 students (142 females) aged 21.94 ± 2.68 years. The respondents were students of the Poznan University of Physical Education. Students completed an anonymous online survey, which included questions about exposure to COVID-19, physical activity, and the presence of physical and mental symptoms, including depression and anxiety.

Results:
Most of the respondents indicated the presence of various symptoms of mental and physical functioning disorders during the COVID-19 pandemic. The results of the whole group indicated moderate depression and mild anxiety. There was a significant decrease in the number of minutes per week for physical activity during the pandemic compared to the pre-pandemic period (317.21 ± 236.43 vs. 219.82 ± 223.27; p<0.05). A greater decrease was observed in respondents with higher levels of anxiety and depression (p<0.05).

Conclusions:
During the COVID-19 pandemic, the surveyed students of the Academy of Physical Education significantly reduced their physical activity. It is postulated that students should be provided additional information on body and mind hygiene, appropriate duration and conditions of sleep, controlling the time spent in sedentary position (e.g. in front of a screen), as well as activities motivating to undertake physical activity. These activities should be prioritized for students with symptoms of depression and anxiety.

Pilecka D, Trzeciak J, Różycka I, Kulik A. Ocena wpływu pandemii COVID-19 na poziom aktywności fizycznej oraz stan psychiczny studentów Akademii Wychowania Fizycznego. Med Og Nauk Zdr. 2023; 29(2): 118–122. doi: 10.26444/monz/166768
 
REFERENCJE (24)
1.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DzU 2020 poz. 491). https://isap.sejm.gov.pl/isap.... (access: 2023.02.25).
 
2.
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DzU 2020 poz. 405). https://dziennikustaw.gov.pl/D... (access: 2023.02.25).
 
3.
Milewska A, editor. Podręcznik oceny zawodu. Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego. Warszawa: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii i Eksploatacji; 1998.
 
4.
Chang JJ, Ji Y, Li YH, Pan HF, Su PY. Prevalence of anxiety symptom and depressive symptom among college students during COVID-19 pandemic: A meta-analysis. J Affect Disord. 2021;292:242–254. https://doi.org/10.1016/j.jad.....
 
5.
Luo Q, Zhang P, Liu Y, Ma X, Jennings G. Intervention of Physical Activity for University Students with Anxiety and Depression during the COVID-19 Pandemic Prevention and Control Period: A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health. 2022;19(22):15338. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
6.
Aslan I, Ochnik D, Çınar O. Exploring Perceived Stress among Students in Turkey during the COVID-19 Pandemic. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(23):8961. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
7.
Rogowska AM, Pavlova I, Kuśnierz C, Ochnik D, Bodnar I, Petrytsa P. Does Physical Activity Matter for the Mental Health of University Students during the COVID-19 Pandemic?. J Clin Med. 2020;9(11):3494. https://doi.org/10.3390/jcm911....
 
8.
Srivastav AK, Sharma N, Samuel AJ. Impact of Coronavirus disease-19 (COVID-19) lockdown on physical activity and energy expenditure among physiotherapy professionals and students using web-based open E-survey sent through WhatsApp, Facebook and Instagram messengers. Clin Epidemiol Glob Health. 2021;9:78–84. https://doi.org/10.1016/j.cegh....
 
9.
Gallo LA, Gallo TF, Young SL, Moritz KM, Akison LK. The Impact of Isolation Measures Due to COVID-19 on Energy Intake and Physical Activity Levels in Australian University Students. Nutrients. 2020;12(6):1865. https://doi.org/10.3390/nu1206....
 
10.
Dinler E, Badat T, Kocamaz D, Yakut Y. Evaluation of the physical activity, sleep quality, depression, and life satisfaction of university students during the COVID-19. International Journal of Disabilities Sports and Health Sciences. 2020;3(2):128–139. https://doi.org/10.33438/ijdsh....
 
11.
Luciano F, Cenacchi V, Vegro V, Pavei G. COVID-19 lockdown: Physical activity, sedentary behaviour and sleep in Italian medicine students. Eur J Sport Sci. 2021;21(10):1459–1468. https://doi.org/10.1080/174613....
 
12.
Öncen S, Tanyeri L. Evaluation of the Physical Activity Levels of the Students in a Physical Education and Sports Science Department before and during the Coronavirus Pandemic. International Education Studies. 2020;13(10):148–156. https://doi.org/10.5539/ies.v1....
 
13.
WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour. (2020). World Health Organization.
 
14.
Babicki M, Mastalerz-Migas A. The occurrence of anxiety disorders among Poles during the COVID–19 pandemic. Psychiatria Polska. 2021;55(3):497–509. https://doi.org/10.12740/PP/On....
 
15.
Kokoszka A, Jastrzębski A, Obrębski M. Ocena psychometrycznych właściwości polskiej wersji Kwestionariusza Zdrowia Pacjenta-9 dla osób dorosłych. Psychiatria. 2016;13(4):187–193.
 
16.
Rogowska AM, Kuśnierz C, Bokszczanin A. Examining Anxiety, Life Satisfaction, General Health, Stress and Coping Styles During COVID-19 Pandemic in Polish Sample of University Students. Psychol Res Behav Manag. 2020;13:797–811. https://doi.org/10.2147/PRBM.S....
 
17.
Son C, Hegde S, Smith A, Wang X, Sasangohar F. Effects of COVID-19 on College Students' Mental Health in the United States: Interview Survey Study. J Med Internet Res. 2020;22(9):e21279. https://doi.org/10.2196/21279.
 
18.
Kalok A, Sharip S, Abdul Hafizz AM, Zainuddin ZM, Shafiee MN. The Psychological Impact of Movement Restriction during the COVID-19 Outbreak on Clinical Undergraduates: A Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(22):8522. https://doi.org/10.3390/ijerph....
 
19.
Özdin S, Bayrak Özdin Ş. Levels and predictors of anxiety, depression and health anxiety during COVID-19 pandemic in Turkish society: The importance of gender. Int J Soc Psychiatry. 2020;66(5):504–511. https://doi.org/10.1177/002076....
 
20.
Elmer T, Mepham K, Stadtfeld C. Students under lockdown: Comparisons of students› social networks and mental health before and during the COVID-19 crisis in Switzerland. PLoS One. 2020;15(7):e0236337. https://doi.org/10.1371/journa....
 
21.
Hallgren M, Nguyen TT, Owen N, et al. Associations of interruptions to leisure-time sedentary behaviour with symptoms of depression and anxiety. Transl Psychiatry. 2020;10(1):128. https://doi.org/10.1038/s41398....
 
22.
Piercy KL, Troiano RP. Physical Activity Guidelines for Americans From the US Department of Health and Human Services. Circ Cardiovasc Qual Outcomes. 2018;11(11):e005263. https://doi.org/10.1161/CIRCOU....
 
23.
Jakobsson J, Malm C, Furberg M, Ekelund U, Svensson M. Physical Activity During the Coronavirus (COVID-19) Pandemic: Prevention of a Decline in Metabolic and Immunological Functions. Front Sports Act Living. 2020;2:57. https://doi.org/10.3389/fspor.....
 
24.
Sallis R, Young DR, Tartof SY, et al. Physical inactivity is associated with a higher risk for severe COVID-19 outcomes: a study in 48 440 adult patients. Br J Sports Med. 2021;55(19):1099–1105. https://doi.org/10.1136/bjspor....
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top