PL EN
PRACA ORYGINALNA
Formy wypoczynku preferowane przez kobiet
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
2
Zakład Profilaktyki Chorób Układu Krążenia, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2012;18(1):1-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie:
Udział wypoczynku i aktywności fizycznej w utrzymaniu zdrowia człowieka jest niezwykle istotny. Szczególnie wpływ zmniejszonej aktywności fizycznej na występowanie chorób postrzegany jest jako jeden z ważniejszych czynników ryzyka.

Cel pracy:
Celem pracy była analiza form wypoczynku najczęściej wybieranych przez kobiety. Szczegółowej analizie poddano następujące zmienne: preferowane formy wypoczynku, motywy wyboru rodzaju wypoczynku, charakter wypoczynku.

Materiał i metody:
Badaniami objęto grupę 210 kobiet w wieku od 18 do 73 lat. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego przy użyciu autorskiego kwestionariusza ankiety.

Wyniki:
W badanej populacji 51,0% kobiet preferowało wypoczynek bierny. Regularnie, tj. przynajmniej jeden raz w roku, na wypoczynek poza miejsce zamieszkania wyjeżdżało 28,1% kobiet. W grupie badanych wypoczywających czynnie najwięcej kobiet chodziło na spacery (31,1%).

Wnioski:
1. Wśród badanych kobiet stwierdzono średni poziom aktywności fizycznej; 2. Wypoczynek czynny wielokrotnie częściej preferowały kobiety z wykształceniem wyższym od respondentek o najniższym poziomie wykształcenia; 3. Częstość wyjazdów na wypoczynek poza miejsce zamieszkania pozostawał w ścisłym związku z wiekiem, wykształceniem i miejscem zamieszkania badanych kobiet; 4. Niepokój budzi fakt, że co piąta respondentka nie wypoczywała w czasie urlopu.


Introduction:
Participation in recreation and physical activity as a behavioural factor is extremely important in the maintenance of human health. The effect of decreased physical activity on the occurrence of diseases is perceived as one of the most important risk factors.

Objective:
The objective of the study was analysis of the forms of recreation most frequently selected by women. The following variables were analyzed: preferred forms of leisure, motives for selecting the type of recreation, and the type of recreation.

Material and Methods:
The study covered a group of 210 women aged 18–73, conducted by means of self-designed diagnostic survey.

Results:
In the population examined, 51.0% of the women preferred passive leisure, 28.1% went on holidays away from their place of residence at least once a year, 31.1% of the women spent their leisure time actively by going for a walk.

Conclusions:
1. Among the women in the study, a mediocre level of physical activity was observed; 2. Women who had university education many time more often preferred active leisure, compared to those with the lowest education level; 3. A relationship was noted between the frequency of going on holidays away from place of residence and the respondents’ age, education level and place of residence; 4. It is alarming that every fifth respondent did not rest during holidays.

 
REFERENCJE (16)
1.
Karczewski JK, Piotrowska-Jastrzębska J, Kądziela-Olech H, Bień B, Wojszel ZB, Marcinkowski JT, Marcinowicz L. Rozwoj fizyczny i psychiczny człowieka. W: Karczewski JK, redaktor. Higiena. Podręcznik dla studentow pielęgniarstwa, redaktorzy. Lublin: Wyd. Czelej; 2002. p.83-185.
 
2.
Bronkowska M, Martynowicz H, Żmich K, Szuba A, Biernat J. Wybrane elementy stylu życia oraz wiedza żywieniowa otyłych osob z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Nadciśn Tętn. 2009; 13(4): 266-274.
 
3.
Kruk J. Self-reported physical activity and the risk of breast cancer. Nowotwory. 2007; 57(6): 677-684.
 
4.
Majda A. Opieka pielęgniarska nad człowiekiem zagrożonym chorobą. W: Ślusarska B, Zarzycka D, Zahradniczek K, redaktorzy. Podstawy pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentow i absolwentow kierunkow pielęgniarstwo i położnictwo. T I. Lublin: Wyd. Czelej; 2004. p.661-708.
 
5.
Małaczyńska-Rajpold K, Woźnicka L, Kuczmarska A, Janura J, Lipska I. Aktywność fizyczna jako czynnik redukujący ryzyko sercowo-naczyniowe pielęgniarstwa. Podręcznik dla studentow i absolwentow kierunkow pielęgniarstwo i położnictwo. T I. Lublin: Wyd. Czelej; 2004. p.661-708.
 
6.
Misiuna M, Szcześniewska D. Zachowania zdrowotne mieszkańców Warszawy. Zdr Publ. 2003; 113(1/2): 28-36.
 
7.
Rotter I, Kowalska M, Żułtak-Bączkowska K, Mroczek B, Karakiewicz B. Aktywność fizyczna osob z nadwagą i otyłością po 40. roku życia. Fam Med Prim Care Rev. 2009; 11(3): 468-470.
 
8.
Sobolewska A, Sztanke M, Boguszewska-Czubara A, Pasternak K. Influence of physical activity and nutritional habits on occurrence of metabolic diseases. Zdr Publ. 2007; 117(4): 419-424.
 
9.
Stelmach W, Bielecki W, Bryła M, Kaczmarczyk-Chałas K, Drygas W. Wpływ czynnikow socjoekonomicznych, stylu życia i odczuwania stresu na występowanie otyłości u ludzi w wieku poprodukcyjnym. Wiad Lek. 2005; LVIII, 9-10: 481-490.
 
10.
Wojtyniak B, Goryński P, redaktorzy. Sytuacja zdrowotna ludności Polski. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; 2008.
 
11.
Żołnierczuk-Kieliszek D. Zachowania zdrowotne i ich związek ze zdrowiem. W: Kulik TB, Latalski M, redaktorzy. Zdrowie publiczne. Lublin: Wyd. Czelej; 2002. p.75-114.
 
12.
Chabros E, Rogalska-Niedźwiedź M, Wajszczyk B, Chwojnowska Z, Kokosa J, Charzewska J. Styl życia kobiet 70-letnich, zbadanych w latach 1992 i 2002. Zdr Publ. 2006; 116(2): 340-342.
 
13.
Guszkowska M, Kozdroń A. Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet w starszym wieku. Gerontol Pol. 2009; 17(2): 71-78.
 
14.
Marchewka A, Jungiewicz M. Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku. Gerentol Pol. 2008; 16(2): 127-130.
 
15.
Łopuszańska M, Szklarska A, Jankowska EA. Zachowania zdrowotne dorosłych mężczyzn i kobiet w Polsce w latach 1984 i 1999. Zdr Publ. 2004; 114(1): 23-28.
 
16.
GUS. Stan zdrowia ludności Polski w 2004 roku. Warszawa; GUS: 2006.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top