PL EN
PRACA ORYGINALNA
Przyjmowanie przez studentów leków bez konsultacji lekarskiej
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
2
Katedra Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):530-534
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Samoleczenie to zachowanie zdrowotne podejmowane w celu eliminacji schorzenia lub objawów niepożądanych, bez zlecenia lekarskiego. Celem pracy było poznanie i opisanie zachowań zdrowotnych związanych z leczeniem w wybranej grupie studentów oraz ocena przyczyn ich podejmowania.

Materiał i metody:
Badania przeprowadzono w czerwcu 2012 roku na terenie czterech publicznych uczelni wyższych w Lublinie. W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką ankiety przy użyciu autorskiego kwestionariusza.

Wyniki:
Respondenci najczęściej stosują samoleczenie raz do kilku razy w roku (71,6% kobiet, 62,2% mężczyzn). Zarówno kobiety (41,2%), jak i mężczyźni (32,1%) przeważnie zastępują konsultację lekarską poradą farmaceuty. O dawce przyjmowanego leku 61,5% kobiet i 59,3% mężczyzn decydowało w oparciu o dołączoną do opakowania ulotkę. Brak czasu jest przyczyną stosowania samoleczenia wśród 66,4% kobiet i 48,6% mężczyzn.Wyniki samoleczenia jako zadowalające ocenia 67,8% kobiet i 65,1% mężczyzn. Ponad 46,0% kobiet oraz 35,6% mężczyzn „raczej” wzięłoby udział w edukacji w zakresie bezpiecznego stosowania leków. Formy edukacji preferowane wśród kobiet to otwarte kursy i wykłady (44,7%), wśród mężczyzn zajęcia praktyczne (39,4%).

Wnioski:
Zachowania zdrowotne w zakresie samoleczenia badanych kobiet i mężczyzn są zbliżone. Edukacja w zakresie bezpiecznego stosowania leków budzi znaczące zainteresowanie wśród studentów. Niezbędne jest dotarcie do studentów z atrakcyjnymi formami edukacji.


Introduction:
Self-treatment is a type of health behaviour, undertaken in order to eliminate a disorder or undesirable symptom without the orders of a doctor. The objective of the study was to recognize and describe behaviours related with treatment in a selected group of students, and assessment of the reasons for undertaking these behaviours.

Material and Methods:
The research was conducted in June in four public universities in Lublin, by the method of a diagnostic survey using a questionnaire designed by the author.

Results:
Respondents generally use self-treatment once-several times a year (71.6% of females, 62.2% of males). Both females (41.2%) and males (32.1) substitute a doctor’s consultation with the advice of a pharmacist. 61.5% of females and 59.3% of males decide about the dosage of a medicine based on the leaflet attached to the package. Lack of time is a reason for the application of self-treatment among 66.4% of females and 48.6% of males. The results of self-treatment are assessed as satisfactory by 67.8% of females and 65.1% of males. More than 46.0% of females and 35.6% of males would ‘rather’ participate in education in the field of safe usage of medicines. The preferred forms of education among women are open courses and lectures (44.7%), among male practical classes (39.4%).

Conclusions:
Health behaviours in the field of self-treatment among females and males in the survey are similar. Education in the field of safe usage of medicines awakens students’ interest. It is essential to convince students about attractive forms of education.

 
REFERENCJE (16)
1.
Rybus-Potępa E, Marczewski K. Samoleczenie – stare zagrożenia czy nowy świat pomocy dla pacjenta. Zdr Publ. 2001; 111(1): 31–36.
 
2.
Widomska-Czekajska T, Gorajek-Joźwik J. Encyklopedia dla pielęgniarek i położnych. Warszawa: PZWL; 2010.
 
3.
Gomułka W, Rewerski W. Encyklopedia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 1996.
 
4.
Skowron A. Zasady doboru leków OTC (wydawanych bez recepty). W: Jachowicz R, (red.). Farmacja Praktyczna. Warszawa: PZWL; 2007: 233–239.
 
5.
Krzos A, Rząca M, Dudkiewicz A. Samoleczenie wśród studenów Lubina. W: Szala M, (red). Prace naukowe młodych badaczy. Lublin:.
 
6.
Kucharczyk T. Samodzielne stosowanie leków cz. II. Wyniki badań ankietowych. Farm Pol. 1999; 55(20): 950–957.
 
7.
Klemenc-Ketis Z, Hladnik Z, Kersnik J. A cross sectional study of sex differences in self-medication practices among university students in Slovenia. Coll Antropol. 2011; 35(2): 329–334.
 
8.
Carrasco-Garrido P, Hernandez-Berrera V, de Andres A, Jimenez- -Trujillo I, Jimenez-Garcia R. Sex – Differences on self – medication in Spain. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2010; 19(12): 1293–1299.
 
9.
Abahussain E, Matowe L. K, Nicholls P. J. Self-Reported Medication Use among Adolescents in Kuwait. Med Princ Pract. 2005; 14: 161–164.
 
10.
Mumtaz Y, Jahangeer S.M. A, Mujtaba T, Zafar S, Adnan S. Self Medication among University Students of Karachi. Jlumhs. 2011; 10 (03): 102–105.
 
11.
Verma RK, Mohan L, Pandey M. Evaluation of self – medication among professional students in North India: Proper statutory drug control must be implemented. Asian J Pharm Clin Res. 2010; 3(1): 60–64.
 
12.
Bażydło M, Żułtak-Bączkowska K, Zaremba-Pechmann L, Rotter I, Karkiewicz B. Analiza stosowania lekow bez konsultacji z lekarzem w poszczegolnych grupach wiekowych oraz ocena zapotrzebowania na edukację zdrowotną w tym zakresie. Fam Med Prim Care Rev. 2010; 12(2): 127–130.
 
13.
Kasperczyk J, Jośko J, Klimasara J, Juszczyk J, Pelikajnien M. Zjawisko samoleczenia wśród studentow wybranych kierunkow studiow. Probl Hig Epidemiol. 2007; 88(2): 206–209.
 
14.
Jacenik B. Promocja farmaceutykow a przekonania i zachowania zdrowotne – rozważania z punktu widzenia promocji zdrowia. http://www. psych.uw.edu.pl/files/badania/gazetka/Barbara%20Jacennik%20-%20 Promocja%20farmaceutykow%20a%20przekonania%20i%20zachowania% 20zdrowotne.pdf (dostęp: 2013.04.08).
 
15.
Fidut-Wrońska J, Latosiewicz R, Sokołowski K, Janikowska K. Samoleczenie wśród studentów fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Med Og Nauk Zdr. 2012; 18(1): 9–11.
 
16.
Joint statement by The International Pharmaceutical Federation and The World Self – Medication Industry: http://www.fip.org/www/uploads... database_file.php?id=241&table_id= (dostęp: 2013.06.01).
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top