PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ryzykowne zachowania młodzieży warszawskich szkół średnich w kontekście chorób układu krążenia
 
Więcej
Ukryj
1
Lubuska Wyższa Szkoła Zdrowia Publicznego w Zielonej Górze
 
2
Departament Organizacji Ochrony Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia
 
3
ZENTIVA.PL
 
4
Zakład Problemów Zdrowotnych Wieku Podeszłego, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2011;17(2):80-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp:
Zdrowie uwarunkowane jest wieloma czynnikami, które formują się w dzieciństwie i młodości, a ulegają modelowaniu przez całe życie. Należy pamiętać, że gwałtowny rozwój cywilizacji ma istotny wpływ na podejmowanie zachowań ryzykownych wśród dorastającej młodzieży, jest to typowe zjawisko związane z realizacją zadań rozwojowych tego okresu; poszukiwaniem własnej tożsamości, autonomii, sprawdzeniem swoich możliwości i sposobów radzenia sobie z trudnościami. Celem przeprowadzonego badania było poznanie zachowań ryzykownych młodzieży warszawskich szkół średnich w kontekście chorób układu krążenia. Badanie przeprowadzono w grupie 150 uczniów (68 dziewcząt i 82 chłopców) w wieku 16-19, uczęszczających do warszawskich szkół średnich. W celu realizacji postawionego celu opracowano ankietę, która zawierała szereg pytań dotyczących poziomu wiedzy młodzieży na temat chorób układu krążenia. Analiza uzyskanych wyników przeprowadzona została w systemie SAS (Statistical Analysis System). W badanej próbie 50,95% respondentów pali papierosy dla przyjemności. Napoje alkoholowe kilka razy w miesiącu spożywa 32,12% badanej młodzieży. Narkotyki nie są popularne wśród ankietowanych tylko 6 uczniów (4%) zażywa narkotyki. Ponadto 52% chłopców i 38,24% dziewcząt nie umiało odpowiedzieć na pytanie dotyczące wpływu palenia na układ krążenia. Około 40% chłopców nie potrafi ło wskazać skutków picia alkoholu. Zachowania ryzykowne to wskaźniki postaw wobec zdrowia, wynikające z przyjętych przez jednostkę wartości, dlatego wskazują na potrzebę doradzania, wsparcia i pomoc ludziom młodym w kształtowaniu swojego zdrowia.


Introduction:
Health is conditioned by several factors formed in childhood and adolescence, and are modeled throughout the entire life. It should be remembered that a rapid development of civilization exerts a signifi cant eff ect on the undertaking of risky behaviours by growing adolescents. This is a typical phenomenon associated with the performance of developmental tasks of this period: seeking own identity, independence, and verifi cation of own capabilities and skills to cope with various problems. The objective of this study was assessment of risk behaviours among adolescents attending secondary schools in Warsaw from the aspect of cardiovascular diseases. The study covered a group of 150 schoolchildren (68 girls and 82 boys) aged from 16-19, attending secondary schools in Warsaw. A questionnaire form was designed for the purpose of the study containing a number of questions concerning the level of adolescents’ knowledge pertaining to cardiovascular diseases. The analysis of results was performed by means of the SAS system (Statistical Analysis System). In the group examined, 50.95 % of respondents admitted that they smoked cigarettes for pleasure, 32.12% consumed alcoholic drinks several times a month. Narcotics were not popular among the adolescents in the study, only 6 schoolchildren (4%) took drugs. In addition, over 52% of boys and 38.24% of girls could not provide an answer to the question concerning the eff ect of smoking on the cardiovascular system. Approximately 40% of boys were not able to indicate the adverse effects of alcohol consumption. Risky behaviours are indicators of attitudes towards health, resulting from values adopted by an individual; therefore, they indicate the need for advice, support and assistance for young people in the shaping of their lives.

 
REFERENCJE (13)
1.
Frączek A. Rozwój w okresie dorastania nawykowe palenie i picie. Now Psychol 1990;5-6:71-82.
 
2.
Fatyga B, Rogala-Obłękowska J. Style życia młodzieży a narkotyki. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa;2002.
 
3.
Piwoński J, Pytla A. Zachowania zdrowotne i poziom wiedzy na temat wygranych zagadnień profi laktyki chorob serca młodzieży warszawskich szkoł ponadgimnazjalnych prawobrzeżnej Warszawy. Pol Przegl Kardiol 2003;5(3):301-308.
 
4.
Suliga E. Stosowanie używek, picie alkoholu i palenie tytoniu wśród uczniów szkól średnich. Now Lek 2002;71(2-3):103-106.
 
5.
Godeau E, Rahav G, Hublet A. Tobacco smoking W: Currie C. et al (ed): Young people health in context. Health Behaviour in School – aged Children (HBSC) study: International Report from the 2001/2002 survey. WHO, Denmark 2004:63-72.
 
6.
Ostaszewski K. Trendy w paleniu papierosów przez 15-letnia młodzież. Badania mokotowskie 1984-2000. Med Wiek Rozwoj 2003;1(7):105- 120.
 
7.
Jodkowska M. Palenie tytoniu W: Oblacińska A, Woynarowska B, Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkol ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Raport z badań, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej, Warszawa;2006.
 
8.
Maniecka-Bryła I, Dziankowska-Stachowiak E, Bryła M. Wybrane czynniki zagrożenia chorobami układu krążenia wśród młodzieży szkolnej. Czyn Ryz 1997;3/4:85-90.
 
9.
Gacek M. Wychowanie zdrowotne – osiągnięcia i perspektywy wdrażania do szkół cz. I W: Izdebskiego J. red. Próba oceny skuteczności „Programu siedmiu kroków” w środowisku młodzieży średnich szkól technicznych w wymiarze efektów bezpośrednich. Kraków wyd. AWF;1998:75-80.
 
10.
Niziołek D, Juśko E. Zachowania zdrowotne młodzieży szkól ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego w 1999 roku. Zdr Publ2000;110(7-8):260-262.
 
11.
Oblacińska A, Woynarowska B. Zdrowie subiektywne, zadowolenie z życia i zachowania zdrowotne uczniów szkól ponadgimnazjalnych w Polsce w kontekście czynników psychospołecznych i ekonomicznych. Raport z badań, Warszawa Instytut Matki i Dziecka, Zakład Medycyny Szkolnej;2006.
 
12.
Buczkowski K, Czerwionka-Szaflarska M, Giziński W, Ziołkowski M, Czachowski S. Rozpowszechnianie picia napojów alkoholowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Problemy Medycyny Rodzinnej, 2002;4(2):21-27.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top