PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych i odcinka szyjnego kręgosłupa u osób z bruksizmem
 
Więcej
Ukryj
1
Pomorski Uniwersytet Medyczny
 
2
Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Polska
 
3
Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Gębska   

Zakład Rehabilitacji Narządu Ruchu, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Szczecin, Polska
 
 
Med Og Nauk Zdr. 2020;26(1):60-65
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Ocena zakresu ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych i odcinka szyjnego kręgosłupa u osób z bruksizmem. Analiza związku pomiędzy ruchomością stawów a bólem odczuwanym w ich obrębie.

Materiał i metody:
Badanie przeprowadzono na grupie 71 osób obojga płci, w przedziale wiekowym od 20. do 45. roku życia, ze stwierdzonym bruksizmem. Grupę kontrolną stanowiła taka sama liczba osób bez zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego. U obu grup przeprowadzono badanie podmiotowe oraz badanie przedmiotowe, polegające na pomiarach zakresów ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych i odcinka szyjnego kręgosłupa

Wyniki:
Średnie wartości zakresów ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych uzyskane w grupie I wyglądają następująco: odwodzenie 28,34 mm (SD = 5,91); ruch lateralny w prawo 5,87 mm (SD = 1,67); ruch lateralny w lewo 6,18 mm (SD = 2,30); protruzja 3,90 mm (SD = 1,07). Opracowano robocze zakresy ruchomości w grupie II, które wynoszą odpowiednio: odwodzenie 41–52 mm; ruchy lateralne w prawo i lewo 6–10 mm; protruzja 4–7 mm. Pomiary zakresów ruchomości odcinka szyjnego w grupie I to: zgięcie: 19,39 mm (SD = 4,26); wyprost: 58,01 mm (SD = 11,45); rotacja w prawo: 48,38 mm (SD = 9,50); rotacja w lewo: 46,72 mm (SD = 8,96); zgięcie w prawo: 38,96 mm (SD = 8,26); zgięcie w lewo: 37,79 mm (SD = 7,61).

Wnioski:
1. Ograniczony zakres ruchomości stawów skroniowo-żuchwowych u pacjentów z bruksizmem może wpływać na zmniejszenie zakresów ruchomości odcinka szyjnego kręgosłupa. 2. Ograniczony zakres ruchomości w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych i kręgosłupa szyjnego ma wpływ na ból odczuwany w ich obrębie. 3. Biomechaniczne połączenia odcinka szyjnego kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych wskazują na konieczność oceny funkcjonalnej kręgosłupa szyjnego u osób z zaburzeniami układu ruchowego narządu żucia.


Objectives:
Assessment of the range of temporomandibular joint and cervical spine mobility in people with bruxism

Material and methods:
The study was conducted on a group of 71 people of both genders, aged between 20 – 45. The control group was the same number of people, without disorders of the stomatognathic system. Both groups were subjected to a physical examination which consisted of measuring the ranges of mobility of the temporo-mandibular joints and the cervical spine

Results:
The mean values of the motion ranges of the temporo-mandibular joints obtained in Group I were: abduction – 28.34 mm (SD=5.91); lateral movement to the right – 5.87 mm (SD=1.67); lateral movement to the left – 6.18 mm (SD=2.30); protrusion – 3.90 mm (SD=1.07). Working ranges of mobility in Group II were: abduction – 41–52 mm; lateral movements to the right and left – 6–10 mm; protrusion – 4–7 mm. Measurements of ranges of mobility of the cervical segment in Group I: bending – 19.39 mm (SD = 4.26); extension – 58.01 mm (SD = 11.45); rotation to the right – 48.38 mm (SD = 9.50); rotation to the left – 46,72 mm (SD = 8.96); flexion to the right – 38.96 mm (SD = 8.26); flexion to the left – 37.79 mm (SD = 7.61).

Conclusions:
1. The limited range of mobility of the temporomandibular joints in patients with bruxism may affect the reduction of the cervical spine ranges of mobility. 2. The limited range of mobility within the temporomandibular joints and the cervical spine has an impact on pain felt within them. 3. Biomechanical connections of the cervical spine and temporo-mandibular joints indicate the need for functional evaluation of the cervical spine in people with stomatognathic system dysfunction.

 
REFERENCJE (15)
1.
Manfredini D, et al. Evidence-based dentistry or meta-analysis illness? A commentary on current publishing trends in the field of temporomandibular disorders and bruxism. J Oral Rehabil. 2019 Jan; 46(1): 1–4.
 
2.
Ceusters W, Smith B. On Defining Bruxism, Stud Health Technol Inform. 2018; 247: 551–555.
 
3.
Rocha CP, Croci CS, Caria PHF. Is there relationship between temporomandibular disorders and head and cervical posture? A systematic review. Journal of Oral Rehabilitation 2013; 40: 875–881.
 
4.
Plato G, Holtenstraβe M. Droga do chroniczności zaburzeń czaszkowo-żuchwowych (ZCŻ), Man Med. 2008; 6, 46: 384–385.
 
5.
Ganesh GS, Sahu MM, Tigga P. Orofacial pain of cervical origin: A case report. J Bodyw Mov Ther. 2018 Apr; 22(2): 276–280.
 
6.
Gouw S, de Wijer A, Bronkhorst EM, Kalaykova SI, Creugers NHJ. Association between selfreported bruxism and anger and frustration. J Oral Rehabil. 2019 Feb; 46(2): 101–108.
 
7.
Walczyńska-Dragon K, Baron S, Nitecka-Buchta A, Tkacz E. Correlation between TMD and Cervical Spine Pain and Mobility: Is the Whole Body Balance TMJ Related? BioMed Research International 2014.
 
8.
Giannakopoulus NN, Schindler HJ, Rammelsberg P, Eberhard L, Schmitter M, Hellmann D. Coactivation of jaw and neck muscles during submaximum clenching in the supine position; Arch of Oral Biol. 2013; 58: 1751–1760.
 
9.
Pasinato F, Santos-Couto-Paz CC, Lopes Zeredo JL, Macedo SB, Correa E. Experimentally induced masster-pain changes masseter but not sternocleidomastoid muscle-related activity during mastication; Journal of Electromyography and Kinesiology. 2016; 31: 88–95.
 
10.
Piekartz H, Hall T. Orofacial manual therapy improves cervical movement impairment associated with headache and features of temporomandibular dysfunction: a randomized controlled trial. Man Ther. 2013; 18: 345–350.
 
11.
Grondin F, Hall T, Laurentjoye M, Ella B. Upper cervical range of motion is impaired in patients with temporomandibular disorders. Rehabil Med. 2015; 33(2): 91–99.
 
12.
Alves da Costa D, Ferreira A, Pereira T, Porporatti A, Conti P, Martins Costa Y, Bonjardin L. Neck disability is associated with masticatory myofascial pain and regional muscle sensitivity. Arch of Oral Biol. 2015; 60: 745–752.
 
13.
Andresen Strini PJS, Barbosa T, Gavio MBD. Assessment of thickness and function of masticatory and cervical muscles in adults with and without temporomandibular disorders. Arch Oral Biol. 2013; 58: 1100–1108.
 
14.
Dickerson SM, Weaver JM, Boyson AN, Thacker JA, Ritzline PD, Donaldson MB. The effectiveness of excercise therapy for temporomandibular dysfunction: a systematic review and metaanalysis. Clin Rehabil. 2017 Aug; 31(8): 1039–1048.
 
15.
Gębska M, Szylińska A, Weber-Nowakowska K, Kubala E, Garczyński W, Kołodziej Ł. Ocena ruchomości żuchwy i odcinka szyjnego kręgosłupa w zaburzeniach układu stomatognatycznego (US). Fizjo Pol. 2019; 7: 10.
 
eISSN:2084-4905
ISSN:2083-4543
Journals System - logo
Scroll to top